Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »
 

1. Zakres zadań eksperta
Dokonywanie merytorycznej oceny wniosków złożonych w ramach konkursu na Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Strona otwiera się w nowym oknie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Ekspert dokonuje oceny wniosków po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami ramowymi dostarczonymi przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), poprzez dogłębną analizę otrzymanego wniosku/ wniosków i wypełnienie formularza Karty oceny merytorycznej (dla każdego wniosku oddzielnie). Ekspert zobowiązany jest do rzetelnej i bezstronnej oceny wniosku w zgodzie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z opisami kryteriów zawartymi w ww. karcie oceny merytorycznej. Ocena wniosku w zakresie poszczególnych kryteriów, przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych. Przyznając daną punktację, ekspert jest zobowiązany do szczegółowego merytorycznego uzasadnienia przyznanej liczby punktów w poszczególnych kryteriach w rubryce „Uwagi” zawartej w ww. karcie. Ekspert zobowiązany jest także do wystawienia w rubryce „Rekomendacje” całościowej opinii w sprawie zweryfikowanego wniosku, jak również do wyczerpującego merytorycznego uzasadnienia końcowej oceny wniosku w zawartej w rubryce „Uzasadnienie”. Uzasadnienie oceny wniosku konkursowego powinno być sformułowane w sposób jasny, przejrzysty i niepozostawiający wątpliwości co do wyniku oceny oraz prawidłowości i rzetelności jej przeprowadzenia. Oceniający potwierdza dokonanie oceny podpisem na Karcie oceny merytorycznej we wskazanym miejscu.

2. Ogólne warunki realizacji zadania
Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. W związku z tym, przed rozpoczęciem oceny wniosków każdy ekspert będzie zobowiązany do podpisania i złożenia deklaracji bezstronności i poufności (według wzoru zamieszczonego poniżej). Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków to koniec września/październik 2012 r. Ocena będzie przeprowadzana drogą elektroniczną (ekspert musi dostarczyć do MRR podpisaną kartę oceny).

Za ocenę każdego wniosku ekspert otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc) brutto. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Kryteria
Ekspertem zewnętrznym może być osoba, która jako minimum spełnia wszystkie wskazane poniżej kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne konieczne. Dodatkowym atutem będzie spełnianie kryteriów merytorycznych pożądanych.

A. Kryteria formalne – Kandydatka/Kandydat spełnia łącznie następujące kryteria:

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był/a karana/y za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
 • nie pozostaje w stosunku pracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego,
 • jest dyspozycyjny w okresie oceny wniosków.

Spełnienie kryteriów formalnych zostanie udokumentowane na późniejszym etapie poprzez złożenie oświadczenia według wzoru, zamieszczonego ponizej.

B. Kryteria merytoryczne konieczne – Kandydatka/Kandydat spełnia łącznie następujące kryteria:

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania i specyfiki sektora pozarządowego w Polsce (udokumentowaną poprzez minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z, na rzecz lub we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi);
 • posiada udokumentowane doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe lub dla polskiego sektora pozarządowego;
 • posiada udokumentowane doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie dotyczących wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego lub demokracji i praw człowieka lub zrównoważonego rozwoju.

C. Kryteria merytoryczne pożądane – Kandydatka/Kandydat:

 • posiada udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu i/lub wdrażaniu programów/ projektów dla polskich organizacji pozarządowych lub o charakterze re-grantingowym lub w zakresie tematycznym przedmiotowego Funduszu (wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego lub demokracja i prawa człowieka lub zrównoważony rozwój);
 • posiada znajomość zasad wdrażania Mechanizmów Finansowych 2004-2009 lub 2009-2014 .

Przy wyborze ekspertów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria merytoryczne konieczne, a w przypadku równoważnych zgłoszeń, premiowane będą te, które spełniają również kryteria merytoryczne pożądane.

4. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie ww. wniosków oraz spełniające minimum kryteria wskazane w pkt. 3A i 3B prosimy o przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego (znajdującego się pod linkiem kwestionariusz osobowy) na adres e-mail: do 21 września 2012 r.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Ekspert oceniający – Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po ww. terminie oraz nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową i poproszone o dostarczenie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kompletu poniższych podpisanych dokumentów w wersji papierowej:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie Kandydatki/ Kandydata, o którym mowa w kryteriach merytorycznych z pkt. 3B (i 3C);
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozostawaniu w stosunku pracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Pobierz pliki:
Kwestionariusz osobowy Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (66 KB)
Deklaracja bestronności i poufności Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (22 KB)
Oświadczenie o niekaralności Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (12 KB)


Kserokopie dokumentów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o stanowisko eksperta oceniającego.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ekspert oceniający – Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych” w terminie wskazanym przez KPK na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

Źródło: http://www.eog.gov.pl/

Przewiń do góry