Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach działania 8.3 składają się z następujących komponentów:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),

- pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,

- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),

- dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),

- dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

W konkursie mogą uczestniczyć:
Jednostki samorządu terytorialnego, grupy jednostek samorządu terytorialnego (konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia) oraz konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Maksymalna wysokość wsparcia to 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 20 sierpnia 2012 r. i trwać będzie do 21 września 2012 r.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). W razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie WWPE.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry