Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 6 września 2012 r. do 22 października 2012 r.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00-12.00

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się niżej wymienione podmioty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Dokumentacji Konkursowej:

 • wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
  • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
  • doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek,
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
  • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),
  • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
 • Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów*:
  • wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej (a),
  • przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł. na (b):
   • założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne**,
   • osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej*** ,
   • osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych****.
  • wsparcie pomostowe*****, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (c).

* Spółdzielnia socjalna ubiegająca się o przyznanie środków finansowych w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

** Środki przyznawane są wyłącznie na (1) osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz (2) osoby inne niż wskazane w pkt 1, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie nie może być przyznane na założyciela, który posiadał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych.

*** Środki przyznawane są na osoby niezatrudnione i narażone na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych lub okres członkostwa był krótszy niż 12 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, w której członek występuje ze spółdzielni socjalnej z własnej inicjatywy).

**** Wsparcie nie może być przyznane na osobę, która posiadała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych lub czas trwania zatrudnienia zgodnie z art. 5a ustawy o spółdzielniach socjalnych był krótszy niż 12 miesięcy (nie dotyczy sytuacji, w której zwolnienie nastąpiło z inicjatywy pracownika).

***** Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek spółdzielni socjalnej składany do beneficjenta i świadczone jest przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Pomostowe wsparcie finansowe wypłacane jest miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na założenie/przystąpienia do/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej i przysługuje na założycieli/osoby przystępujące do spółdzielni socjalnej/ osoby zatrudniane w spółdzielni socjalnej, które w momencie przystąpienia do projektu były: (1) osobami, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, (2) osobami innymi niż wskazane w pkt 1, niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów zawarte zostały w Dokumentacji Konkursowej, zamieszczonej na stronie www.pokl.opolskie.pl

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 6 600 000,00 zł

Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

UWAGA!!! Wyjątek stanowią projekty, w których Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego prywatnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej. W przypadku wystąpienia pomocy de minimis nie jest wymagany wkład prywatny Wnioskodawcy (patrz punkt 2.8 niniejszej Dokumentacji Konkursowej).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Pula środków przeznaczona na konkurs zostanie podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionów, tj.:

 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie północnym (powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski,) wyniesie maksymalnie 2 200 000,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie środkowym (powiaty: opolski, grodzki – miasto Opole, nyski, prudnicki) wyniesie maksymalnie 2 200 000,00 zł,
 • kwota alokacji na realizację projektu w subregionie południowym (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki) wyniesie maksymalnie 2 200 000,00 zł.

Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie zostanie wyłoniony jeden Beneficjent na jeden subregion.

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie znajdują się
na stronie www.pokl.opolskie.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w "Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z 1 stycznia 2012 r. z erratą (lipiec 2012 r.) oraz w Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r. z 12 kwietnia 2011 r. dostępnych na stronach internetowych:
www.efs.gov.pl
lub
www.pokl.opolskie.pl

Ważne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego
(adres siedziby ośrodka: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole,
tel. (77) 402 51 16,
fax (77) 402 51 15),
strona internetowa: www.opole.roefs.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym
(adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,
tel. (77) 44 16 754,
e-mail: ,
strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl )

Linki:

 

Źródło: http://www.efs.gov.pl

 

Przewiń do góry