Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Jednym z głównych mechanizmów wsparcia są wdrożone mechanizmy finansowe realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wspiera wszystkie działania zmierzające do wypełnienia określonych dla Polski celów pakietu energetyczno - klimatycznego. Są one dla naszego kraju zindywidualizowane (zgodnie z ustaleniami negocjacyjnymi) i określane szczegółowo w przyjętych i opracowywanych politykach czy strategiach. Jednym z ważniejszych programów, które umożliwią realizację tych celów jest Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Jest to pomocowy instrument finansowy, dostępny w ramach kolejnej perspektywy finansowej dla polskich wnioskodawców. W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG Polska otrzymała do rozdysponowania 578 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie m.in. ochrony środowiska - w tym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie projektów będzie się można ubiegać do 30 kwietnia 2014 r. Okres kwalifikowalności wydatków zakończy się 30 kwietnia 2016 r. Minimalna wartość dofinansowania dla większości programów będzie wynosiła 170 tys. euro. W niektórych programach zostaną utworzone fundusze małych grantów, w ramach których minimalna wartość dofinansowania będzie wynosić od 5 do 250 tys. euro. Podział alokacji środków w ramach wszystkich obszarów programowych Funduszy Norweskich pokazują opublikowane w tekście tabele.
W ramach obszaru programowego „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów” została opracowana propozycja Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Zakres niniejszego programu koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000.

Program przewiduje przeprowadzenie dla pojedynczych projektów, a także dla projektów składanych w ramach funduszu małych grantów otwartego naboru wniosków w trybie konkursowym. Minimalną wartość dofinansowania dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 170 tys. euro, a wartość maksymalną na poziomie 800 tys. euro. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych. W trybie pozakonkursowym przewiduje się realizację jednego projektu predefiniowanego, zgłoszonego przez operatora programu.
 

Fundusz małych grantów do 250 tys. euro

Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi około 13 mln euro (kwota ta nie uwzględnia 4 mln euro przeznaczonych na fundusz małych grantów oraz około 0,77 mln euro przeznaczonych na projekt predefiniowany). Fundusz małych grantów, wyodrębniony w ramach niniejszego programu przeznaczony będzie na dofinansowanie projektów składanych przez organizacje pozarządowe (NGO). Poziom dofinansowania dla NGO nie może przekroczyć 90 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania w ramach powyższego funduszu dla pojedynczego projektu wynosić będzie 50 tys. euro a maksymalna 250 tys. euro.
W ramach dwóch obszarów programowych, tj. „Efektywność energetyczna” i „Odnawialne źródła energii”, została opracowana propozycja programu operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W wyniku realizacji przyjętej w programie strategii, oprócz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego obniżą się także koszty ekonomiczne dotyczące utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wysokość rachunków i opłat za ciepło czy ciepłą wodę. Projekty dofinansowane w ramach niniejszego programu operacyjnego będą promować rozwiązania kompleksowe, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii, redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna i energia z odnawialnych źródeł

Program przewiduje przeprowadzenie otwartego naboru wniosków, w trybie konkursowym. Nabór wniosków będzie dotyczył jednocześnie dwóch obszarów programowych: efektywności energetycznej i energii z odnawialnych źródeł. Minimalną wartość dofinansowania dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 170 tys. euro, a wartość maksymalną na poziomie 2 mln euro. Poziom dofinansowania ze środków MF EOG 2009-2014 nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych dla beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku pozostałych beneficjentów przewiduje się poziom dofinansowania maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Ponadto przewiduje się realizację, w trybie pozakonkursowym, dwóch projektów predefiniowanych, zgłoszonych przez operatora programu. Zgłoszono następujące tematy: „Europejski tydzień zrównoważonego transportu”, „Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii włączając ideę domów przyjaznych środowisku”. W ramach dwóch obszarów programowych - „Efektywność energetyczna” i „Odnawialne źródła energii” przewiduje się wsparcie dla następujących rodzajów projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zgłaszanych przez wnioskodawców w trybie konkursowym:
● Projekty lokalne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach, obejmujące swoim zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
● Projekty mające na celu zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej, o których mowa w ustępie 1 o mocy do 3 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji) w oparciu o: kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100 mkw. (także dla budynków mieszkalnych); układy fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), pompy ciepła, instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, kotły na biomasę o mocy do 3 MW.
● Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej.
Dofinansowanie zadań w ramach wniosku nie może obejmować zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów, w tym w ramach Programu System Zielonych Inwestycji (GIS). Wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjności oraz planowanego efektu ekologicznego, a także przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników programu operacyjnego. Przedłożone przez Ministerstwo Środowiska propozycje programu operacyjnego „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” oraz „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów” zostały poddane konsultacjom. Terminy pierwszych konkursów spodziewane są jesienią br.

 

 

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Obszar programowy

Środki

A.

Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów

20 mln euro

B.

Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola

15 mln euro

C.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

75 mln euro

D.

Fundusz dla organizacji pozarządowych

37 mln euro

E.

Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej

9 544 500 euro

F.

Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia

10 mln euro

G.

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego

60 mln euro

H.

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

10 mln euro

I.

Fundusz stypendialny

5 mln euro

Pozostałe alokacje

 

Fundusz Pomocy Technicznej dla państwa – beneficjenta

4 003 500 euro

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym

1 334 500 euro

Alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej

246 882 500 euro

 

 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Obszar programowy

Środki

A.

Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS)

137 mln euro

B.

Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

3 112 tys. euro

C.

Dwustronna współpraca badawcza

36 830 tys. euro

D.

Dwustronny program stypendialny

5 mln euro

E.

Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia

60 mln euro

F.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

3 mln euro

G.

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

10 mln euro

H.

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości

14 mln euro

I.

Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

13 mln euro

Pozostałe alokacje

 

Fundusz Pomocy Technicznej dla Państwa – Beneficjenta

4 362 tys. euro

Fundusz współpracy dwustronnej na poziomie krajowym

1 556 tys. euro

Alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej

287 860 tys. euro

Lesław Janowicz
Menedżer ds. środowiskowych i OZE w firmie doradczej PNO Consultants

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry