Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

 • Ochrona środowiska
 • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
 • Zdrowie
 • Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju
 • Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacje badawcze - zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01).

3. Projekty partnerskie/ Promotor projektu:

 • Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski
 • Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za projekt
 • Kierownik projektu (Principal Investigator) - pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu.

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 38 713 827 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research), ze szczególnym wskazaniem na projekty aplikacyjne w obszarze „Ochrona środowiska”.

5. Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 1 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2016 r.

6. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.

Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r.

Do złożenia wniosku w systemie jest upoważniony jedynie Promotor projektu.

Wnioski przesłane na adres Operatora Programu w wersji papierowej, na nośnikach elektronicznych (płyta CD-ROM, dyskietka), e-mailem bądź faksem, nie będą formalnie uznane jako złożone w przedmiotowym konkursie.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png