Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Kto i na co otrzyma wsparcie?

Dodatkowe środki finansowe w całości zostaną przeznaczone na finansowanie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

138,8 mln euro (85% dodatkowych funduszy) będzie przeznaczone na sfinansowanie instrumentów i usług oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach projektów mających na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych (Poddziałanie 6.1.3). Ponad połowa tych środków zostanie przeznaczona na aktywizację osób młodych, które będą miały możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem.

Pozostałe 15% środków (24,7 mln euro) zostanie wykorzystane przez poszczególne regiony na dotacje i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (14,8 mln euro) oraz aktywizację osób bezrobotnych (9,9 mln euro). Środki te pozwolą zatem na dodatkowe wsparcie promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia (Działanie 6.2) oraz umożliwią zwiększenie udziału osób do 30 roku życia w projektach zakładających realizację programów aktywizacji zawodowej (Poddziałanie 6.1.1). Projekty te obejmują szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże i praktyki zawodowe oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Dotychczasowe wsparcie EFS umożliwiło objęcie wsparciem aktywizacyjno - zawodowym ponad 764 tys. osób, w tym ponad 305 tys. osób w wieku 15-24 lata. Dzięki środkom Programu ponad 132 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, z czego blisko 23 tys. dotacji otrzymały osoby młode.

Propozycje nowych rozwiązań wspierających aktywność zawodową osób młodych

W celu lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania dodatkowej puli środków na aktywizację zawodową, przygotowano nowe formy wsparcia aktywności zawodowej osób młodych:

  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia (aktywizacja zawodowa) oraz adaptację w miejscu pracy (wsparcie dostosowania kompetencji i kwalifikacji nowo zatrudnionego pracownika, w tym osób pracujących w ramach zatrudnienia subsydiowanego, odbywających staż, praktykę zawodową lub wolontariat, do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy).
  • jednorazowy dodatek relokacyjny, wspierający mobilność geograficzną osób młodych.
  • preinkubacja przedsiębiorczości (umożliwienie młodym osobom, które mają pomysł na biznes, lecz nie posiadają środków na jego uruchomienie, przetestowania pomysłu na działalność oraz przygotowanie do skorzystania z oferty mikropożyczkowej).
  • wsparcie informacyjno-doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju nowoutworzonych przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie dotacyjne lub pożyczkowe ze środków EFS (wsparcie to będzie kierowane do podmiotów funkcjonujących na rynku przez okres powyżej 12 miesięcy i będzie miało na celu dostarczenie nowoutworzonym przedsiębiorstwom narzędzi zwiększających ich szanse na podtrzymanie i dalszy rozwój działalności gospodarczej).

Powyższe instrumenty zostaną przedłożone do konsultacji podczas prac nad kolejną wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i w przypadku ich akceptacji, będą mogły być realizowane od 2013 r.

Działania towarzyszące

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia kompleksowego wsparcia skierowanego do osób młodych w ramach działań towarzyszących planowane jest wykorzystanie przedsięwzięć realizowanych w obszarze edukacji.

W przypadku Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach kontynuowane będą następujące działania:

  • podnoszenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz jego lepszego powiązania
    z potrzebami rynku pracy, w tym zapewnienia współpracy z przedsiębiorcami (m.in. dzięki lepiej sprofilowanym programom nauczania)
  • poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia wykraczające poza program nauczania
  • możliwość organizowania praktyk lub staży zawodach na atrakcyjnych warunkach (obejmujących m.in. wypłatę stypendium stażowego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zapewnienie wsparcia opiekuna stażowego, uzyskanie świadectwa odbycia stażu).

Do końca 2013 r. planuje się uruchomienie projektów obejmujących staże zawodowe dla około 34,1 tys. uczniów szkół zawodowych. Na ten cel przeznaczono ok. 341 mln zł.

Dodatkowo, w ramach działań towarzyszących realizowanych w obszarze edukacji, ok. 127 mln zł pomoże sfinansować organizację zagranicznych staży zawodowych dla młodzieży uczącej się. Szacuje się, że do 2015 r. około 10 tys. osób kształcących i szkolących się zawodowo skorzysta ze staży zagranicznych.

Przykłady projektów realizowanych z Programu Kapitał Ludzki skierowanych do osób poniżej 25 roku życia

Projekt: „Akademia Młodego Biznesu” (AMB)

Projektodawca: Fundacja „Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny” z Białegostoku

PO KL, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Dofinansowanie EFS: 1 360 265,20 zł.

Celem projektu było przede wszystkim kreowanie podstawy przedsiębiorczej wśród ludzi młodych, co miało przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia w województwie podlaskim. Uczestnikami projektu AMB mogły być osoby do 25 roku życia, nieaktywne zawodowo, dla których główną przeszkodą w założeniu własnej firmy był brak środków finansowych, a także wiedzy na temat procedur związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projekt AMB spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – chętnych do udziału w nim było trzykrotnie więcej niż miejsc. Częścią projektu było np. szkolenie „Biznesplan w działalności gospodarczej”. Objęło ono 88 osób, które zostały wprowadzone w tematykę związaną z podstawami prawnymi otwierania i prowadzenia działalności, analizy ekonomicznej, rachunkowości, marketingu, zarządzania projektem inwestycyjnym. Prowadzone było również bezpłatne doradztwo, które miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy uczestnikom projektu, a także wsparcie przy pisaniu biznesplanu oraz w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy. Wyłoniono 25 najlepszych pomysłów na biznes i rozdano dotacje. W radiu, prasie oraz broszurach informacyjnych zostały opublikowane najważniejsze informacje niezbędne do założenia i prowadzenia firmy we wstępnym etapie. Szkolenia zawierały zagadnienia powiązane z działalnością gospodarczą, analizą rynku i szacowaniem ryzyka, jak również identyfikacją szans i zagrożeń dla własnego biznesu.

Dzięki realizacji projektu na rynku podlaskim pojawiło się 25 nowych firm z różnych branż, m.in. motoryzacyjnej, agroturystycznej, reklamowej, IT i kompleksowej obsługi imprez okolicznościowych.

Projekt został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2010” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla projektodawców Programu Kapitał Ludzki.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry