Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

DOTYCHCZASOWE EFEKTY WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

224 mld zł rozdzielonych z obecnego budżetu UE przekłada się między innymi na:

· 250 tys. miejsc pracy, w tym ponad 140 tys. utworzonych w przedsiębiorstwach założonych
przez osoby bezrobotne,
· 23 tys. wspartych przedsiębiorstw ,
· blisko 2 tys. nowych lub zmodernizowanych laboratoriów i ośrodków badawczych,
· 1,8 tys. nowoczesnych tramwajów i autobusów,
· 3,5 tys. przedszkoli, z których korzysta 110 tys. dzieci, głównie na obszarach wiejskich,
· 155 oczyszczalni ścieków,
· niemal 2,8 tys. projektów realizowanych przez uczelnie wyższe,
· blisko 6,5 tys. km nowych dróg,
· ponad 650 inwestycji w energię odnawialną,
· większe bezpieczeństwo energetyczne kraju (19 projektów za 3,5 mld zł z UE).

Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarto ok. 14 tys. umów na dofinansowanie warte 34,5 mld zł. W ostatnich miesiącach Polska przyspieszyła rozliczanie wydatków z Komisją Europejską. Po trzech kwartałach 2012 r. mamy już ponad 4 mld zł nadwyżki ponad plan. W całym 2012 r. rozliczone zostanie grubo ponad 50 mld zł.

Polska korzysta nie tylko ze środków unijnych. W ciągu ostatniego roku zamknęliśmy wdrażanie Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Blisko 534 mln euro pozwoliło na realizację ponad 1400 projektów dotyczących m.in. ochrony środowiska, badań naukowych oraz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. Wkrótce uruchomiona zostanie kolejna transza pomocy, wynosząca blisko 578 mln euro.

AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO

Istotnym elementem działań resortu jest tworzenie systemu strategicznego zarządzania krajem. Do 2009 r. istniało kilkadziesiąt rożnych strategii, które nie współgrały ze sobą, bądź były nieaktualne. Ten nieefektywny model został zmieniony. Obecnie tworzą go: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (w przygotowaniu), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, oraz 9 strategii sektorowych. Wśród nich opracowana przez MRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Resort rozwoju regionalnego przygotował również Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (zatwierdzoną przez rząd 13 grudnia 2011 r.). Porządkuje ona sposób zarządzania przestrzenią i prowadzone w tym kontekście działania rozwojowe.

FUNDUSZE WSPIERAJĄ GOSPODARKĘ

Środki europejskie napędzają rozwój naszej gospodarki. W 2009 r., gdy cała Europa pogrążona była w recesji, Polska osiągnęła blisko 2 procentowy wzrost gospodarczy. Z tego połowę zawdzięczamy właśnie efektywnemu wdrażaniu środków UE. W latach 2010-2011 dzięki funduszom tempo wzrostu PKB było wyższe średnio o ok. 0,7 pkt. proc. Podobny wpływ utrzyma się do końca 2015 r. Przez najbliższe trzy lata polska gospodarka będzie zasilana średnio 50 miliardami zł rocznie.
Fundusze europejskie tworzą nowe miejsca pracy. W 2011 r. dzięki unijnemu wsparciu zatrudnienie osób w wieku 15-64 lata było wyższe o 0,9 pkt. proc., a stopa bezrobocia niższa o 1,3 pkt. proc.

PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ

Chcąc utrzymać pozytywne efekty wykorzystania funduszy pracujemy nad kolejną perspektywą finansową. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zasady wykorzystania funduszy europejskich z budżetu Unii na lata 2014-2020. W przyszłym roku dokończymy opracowanie i uzgodnimy z Brukselą Umowę Partnerstwa oraz krajowe i regionalne Programy Operacyjne. By skuteczniej walczyć o nasze cele, zbudowaliśmy koalicję państw popierających polskie stanowisko. Świadczy o tym przyjęta w zeszłym tygodniu - z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - wspólna deklaracja państw Grupy
Wyszehradzkiej i Słowenii dotycząca najważniejszych kwestii związanych z procesem negocjacji przyszłej polityki spójności.
Podejmujemy aktywne działania promujące politykę spójności wśród państw płatników netto.
W ostatnich miesiącach Minister Elżbieta Bieńkowska odbyła szereg spotkań z przedstawicielami rządów, parlamentów i mediów krajów zachodnioeuropejskich. W ich trakcie przekonywała o korzyściach jakie polityka spójności przynosi wszystkim krajom UE, wspierając rynek pracy i wzrost gospodarki europejskiej, jej innowacyjność i konkurencyjność. Z wyników badań jasno wynika, że każde euro zainwestowane w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, przynosi krajom „starej” Unii (UE 15) 61 centów w postaci dodatkowego eksportu. Łączna wartość ich korzyści w okresie 2004-2015 wyniesie
niemal 75 mld euro.

DOKĄD POPŁYNĄ ŚRODKI W LATACH 2014-2020?

W nowym budżecie planowane jest zwiększenie wydatków na inwestycje transportowe oraz te związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Więcej pieniędzy popłynie także na działania wspierające innowacyjność gospodarki, na jej trwałe powiązanie z nauką oraz do firm, zwłaszcza tych dopiero zaczynających swoją działalność. Znacząco zwiększą się również kwoty przekazane do dyspozycji samorządom.

Źródło: MRR

Przewiń do góry