Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Programu Innowacyjna Gospodarka

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie PARP

w terminie: od 15 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.,
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i poinformowanie Wnioskodawców o wynikach konkursu nastąpi nie później niż w 180 dni po zakończeniu naboru wniosków. Długość tego okresu może ulec skróceniu w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach konkursu projektów.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy sporządzać w Generatorze Wniosków.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków na stronie PARP zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załączonym Biznes Planem należy zarejestrować z użyciem przycisku „Rejestracja wniosku” udostępnionego w Generatorze Wniosków. W ciągu 5 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku o dofinansowania, należy dokonać formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu poprzez złożenie podpisów osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz wysłać pozostałe wymagane załączniki. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie i biznes planu oraz złożenie załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami paragrafem 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dostępny jest na stronie PARP

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 euro.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi 364 636 800,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP

Wzór umowy o dofinansowanie:

Dokumentacja dostępna na stronie PARP

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

  1. Środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym jest protest.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  4. Szczegółowe warunki, termin i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ważne informacje:

Polecamy sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, znajdującą się na stronie web.gov.pl

Linki:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PARP

Źródło: http://www.poig.gov.pl/

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png