Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Nowe przepisy zwiększają przejrzystość i zapewniają większą rozliczalność wszystkich podmiotów mających styczność z unijnymi środkami finansowymi. W tym celu wprowadzono szersze możliwości wykorzystania płatności ryczałtowych i stawek zryczałtowanych w odniesieniu do mniejszych kwot, zniesiono wymóg podawania tych samych danych przy kolejnym ubieganiu się o finansowanie z UE, przewidziano możliwość składania wniosków drogą elektroniczną oraz wprowadzano wiele innych nowych elementów.

Nowe rozporządzenie wprowadza znaczne usprawnienia dla wszystkich beneficjentów finansowania unijnego. Udało nam się zredukować obciążenia administracyjne dla odbiorców środków unijnych, dzięki czemu zyskali oni łatwiejszy dostęp do środków z budżetu UE i krócej oczekują na ich otrzymanie. Nowe przepisy umożliwią bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów UE. Jest to ważna kwestia dla każdego obywatela europejskiego, jako że w czasach kryzysu budżet UE odgrywa istotną rolę w zwiększaniu zatrudnienia i pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Ułatwienie dostępu do środków UE i zwiększenie rozliczalności osób i podmiotów, które tymi środkami zarządzają to główne moje zadania podczas trwającej kadencji”, powiedział Janusz Lewandowski, europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego.

Uproszczenie

Zmienione rozporządzenie finansowe zawiera szereg usprawnień, które ułatwią życie beneficjentom środków unijnych. Skrócono okres między zaproszeniem do składania wniosków i zawarciem umowy o udzielenie dotacji oraz terminy płatności. W systemie dotacji główny nacisk przesunięto ze zwracania poniesionych kosztów na płatności za osiągnięte wyniki poprzez szersze wykorzystanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych. Częstsze stosowanie systemu nagród, przyznawanych zwycięzcom konkursów na opracowanie rozwiązania dla ściśle określonego problemu („nagrody motywacyjne”) przyczyni się również do uproszczenia administracji i lepszego ukierunkowania finansowania UE na wyniki. Od beneficjentów funduszy unijnych nie będzie się już wymagać otwierania oddzielnych oprocentowanych rachunków bankowych. Ponadto, nawet jeżeli środki te spowodują przyrost odsetek, nie będzie obowiązku zwrócenia ich do budżetu UE; nie zostaną one również uznane za dochody z projektu. Powyższe rozwiązania stanowią odpowiedź na zasadnicze zastrzeżenia beneficjentów dotacji i innych zainteresowanych stron, zwłaszcza z sektora badań naukowych i organizacji pozarządowych, jakie sformułowali oni w trakcie konsultacji społecznych, przeprowadzonych w 2009 r. w ramach przygotowania wniosku Komisji z 2010 r.

Większa rozliczalność działań i ochrona obywateli europejskich

Nowe przepisy zwiększą rozliczalność osób i podmiotów zarządzających pieniędzmi podatników unijnych. Zaliczają się do nich państwa członkowskie, które wykonują znaczną część budżetu UE, w tym dotyczącego regionalnej polityki UE. W przyszłości władze państw członkowskich zarządzające środkami unijnymi będą musiały podpisać i przedłożyć Komisji roczne deklaracje celem poświadczenia, że środki UE zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wzmocniono mechanizmy korekt finansowych stosowane w przypadku nieprawidłowości popełnionych przez beneficjentów i wykrytych w ramach audytu, jako środek odstraszający Komisja publikować będzie decyzje nakładające sankcje za niewłaściwe wykorzystanie środków UE.

Zwiększanie skuteczności środków UE poprzez innowacyjne mechanizmy finansowania

W przyszłości, w celu zwiększenia skuteczności środków UE, a co za tym idzie zwielokrotnienia ich wpływu finansowego, wykorzystywane będą różne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, finansowanie kapitałowe i gwarancje. W odpowiedzi na postulaty zainteresowanych stron z europejskiego sektora przemysłu, które tworzą partnerstwa publiczno-prywatne, wprowadzono nowe możliwości bardziej elastycznej realizacji takich partnerstw.

W obszarze działań zewnętrznych UE będzie mogła tworzyć europejskie fundusze powiernicze, w ramach których połączy swoje zasoby z zasobami państw członkowskich i innych darczyńców, aby lepiej koordynować i świadczyć pomoc zewnętrzną oraz zwiększać jej widoczność.

Komisja jest zdecydowana wprowadzać dalsze uproszczenia

Uproszczenie zasad i procedur nie zakończy się z chwilą przyjęcia nowego rozporządzenia finansowego. Komisja będzie kontynuować wdrażanie swoich licznych wniosków w sprawie uproszczenia, tak aby były one silnie zakorzenione w programach nowej generacji (2014-2020), które są właśnie przedmiotem negocjacji w Radzie i Parlamencie Europejskim.

Kontekst

Rozporządzenie finansowe to centralny element unijnych przepisów finansowych. Ustanawia ono zasady budżetowe, jakimi rządzi się budżet UE, i reguluje sposób wydawania unijnych środków. Obowiązująca wersja rozporządzenia przyjęta została w 2002 r., a po raz ostatni zmieniona w 2010 r., w następstwie utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Procedura ustawodawcza dla tego bardzo istotnego przeglądu została zainicjowana przez Komisję w grudniu 2010 r., wnioskiem w sprawie przeglądu tego rozporządzenia, w którym uwzględniono wszystkie najważniejsze zastrzeżenia zgłoszone przez beneficjentów środków unijnych. Nowe przepisy skoncentrują się na łatwiejszym i szybszym dostępie do środków, zwiększając równocześnie rozliczalność podmiotów zarządzających pieniędzmi podatników unijnych.

Rozporządzenie finansowe zostało formalnie przyjęte 25 października, opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i weszło w życie 27 października 2012 r.

Dziś z kolei Komisja przyjęła nowe zasady stosowania dotyczące nowego rozporządzenia finansowego, które zawierają szczegółowe zasady zarządzania finansami i uzupełniają to rozporządzenie. Przez okres dwóch miesięcy Parlament Europejski i Rada mogą zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do przedstawionego przez Komisję wniosku w sprawie zasad stosowania. Po publikacji w Dzienniku Urzędowym i wejściu w życie pod koniec grudnia 2012 r. nowe zasady stosowania wraz z nowym rozporządzeniem finansowym zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r.

Źródło: http://europa.eu

Przewiń do góry