Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Od 3 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. będą przyjmowane wnioski przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alokacja środków przewidziana na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I-go konkursu programu Inteligentne Sieci Energetyczne wynosi 150 mln zł.
W ramach Programu planowane są dwa konkursy, których całkowita alokacja to 340 mln zł. Okres wdrażania programu określono na lata 2012 – 2018. Budżet będzie pochodził z opłat i kar zastępczych naliczanych przez Prezesa URE zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne, za nieosiąganie zakładanych poziomów uzysku energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Terminy kolejnych naborów wniosków będą ustalane w miarę postępów w wydatkowaniu środków alokowanych w ramach I-go konkursu.
Intencją wdrożenia programu jest optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej i ciepłej wody użytkowej w przestrzeniach pilotażowych a w konsekwencji ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji CO2. Wskaźnik osiągnięcia celu dla całego programu określono na poziomie 80 tys. ton CO2 rocznie.
Korzyści płynące z wdrożenia nowoczesnego inteligentnego systemu pomiarowania
Bezpośrednie korzyści z wdrożenia ISE odniosą nie tylko odbiorcy i bezpośredni dostawcy energii. Projekt ma się opłacać również operatorom systemów dystrybucyjnych, między innymi poprzez zmniejszenie strat sieciowych. Kolejnym beneficjentem pośrednim programu będą przedsiębiorstwa obrotu, które będą mogły wprowadzać zupełnie nowe produkty na rynek. Program ISE jest również szansą na pojawienie się nowych graczy na rynku, na przykład agregatorów popytu, czyli przedsiębiorstw, które będą zajmowały się zarządzaniem popytem.
Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej projekt ma się również przyczynić do tworzenia nowych miejsc pracy we wszystkich krajach członkowskich oraz wygenerowania dodatkowego wzrostu gospodarczego.
Przedmiot projektów zgłaszanych do dofinansowania
Program przewiduje realizację przedsięwzięć ISE w przestrzeniach pilotażowych, w których odbywać się będzie bilansowanie energii – w zakresie zapotrzebowania na nią jak i w zakresie dostaw energii. Zgodnie z wytycznymi programu w ramach pojedynczego projektu ma nastąpić wdrożenie w przestrzeni pilotażowej co najmniej jednego rozproszonego źródła energii odnawialnej oraz uzyskanie w wyniku działań ISE redukcji CO2 o 1000 Mg w skali rocznej.
Przestrzenie pilotażowe, w których będzie realizowany projekt i prowadzone bilansowanie (tj. optymalizacja zużycia energii), mogą być definiowane zarówno poprzez ilość odbiorców energii tzw. „olicznikowanie” jak i funkcjonalność sieci (elektryczne, cieplne, gazowe).
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty realizujące działania inwestycyjne w przestrzeni pilotażowej, m.in.
• inteligentne sieci oświetleniowe z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia,
• rozproszone odnawialne źródła energii,
• mikrogeneracja, kogeneracja oraz trójgeneracja gazowa,
• urządzenia magazynujące energię (m. in. zbiorniki akumulacyjne oraz infrastruktura dla gromadzenia energii elektrycznej z/dla samochodów elektrycznych),
• montaż statycznych kompensatorów mocy biernej w ramach budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu odnawialnych źródeł energii,
• opomiarowanie i działania inwestycyjne dla energii gazowej w przestrzeniach pilotażowych, w których występuje współpracująca z warstwą telekomunikacyjną/ telemetryczną przynajmniej jedna z warstw: energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej wody użytkowej.
Dla kogo konkurs?
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz tworzonych przez nią jednostek, konsorcjów naukowo – przemysłowych, które organizują w przestrzeniach pilotażowych przedsięwzięcia ISE.
Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowanie przeznaczone jest na działania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne związane z wdrażaniem elementów ISE w obszarach pilotażowych.
W ramach działań inwestycyjnych dofinansowaniu mogą podlegać koszty:
• wdrażania rozproszonych odnawialnych źródeł energii, inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, urządzeń kompensujących moc bierną, urządzeń magazynujących energię oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych,
• prac przygotowawczych związanych z wdrożeniem ISE jak np. opracowanie dokumentacji technicznej, projektów budowlanych i wykonawczych,
• nabycia lub wytworzenia nowych środków trwałych wraz z ich montażem i uruchomieniem,
• nabycia materiałów lub robót budowlanych,
• nadzoru inwestorskiego,
• wartości niematerialnych i prawnych, w tym: koszty systemów, programów, specyfikacji, opracowania standardów,
• sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia ISE,
• oprzyrządowania i urządzeń: urządzenia warstwy pomiarowej i telekomunikacyjnej, urządzenia sieci domowej, których instalacja pozwoli określić przestrzeń pilotażową współrzędnymi geograficznymi.
Kluczową rolę we wdrażaniu ISE pełni warstwa telekomunikacyjna/telemetryczna, której zadaniem jest dwukierunkowy, bezpieczny przesył danych: od odbiorcy i urządzeń do centrów decyzyjnych, jak i w kierunku przeciwnym. Warstwa ta umożliwia realizację działań zwrotnych - zarządzanie i sterowanie siecią oraz interakcję z odbiorcą końcowym (zarządzanie podażą i popytem na energię).
Elementami obowiązkowymi przy realizacji wszystkich przedsięwzięć dofinansowanych przez NFOŚiGW w przestrzeniach pilotażowych Programu ISE są kampanie informacyjno-edukacyjne realizowane dla poszerzenia wiedzy i podniesienia świadomości odbiorców.
Wydatki na działania informacyjne, w tym raporty i seminaria dotyczących wdrażania inteligentnych sieci energetycznych podlegają również refundacji w ramach działań nieinwestycyjnych.
Kryteria przyznania finansowania
W programie ISE w przeciwieństwie do wielu innych programów wdrażanych przez NFOŚiGW nie będzie stosowane kryterium efektywności kosztowej. Projekty oceniane będą według dwóch kryteriów merytorycznych: wielkość efektu ekologicznego oraz gotowość realizacyjna przedsięwzięcia.
Poziomy dofinansowania
Formą dofinansowania będzie bezzwrotna dotacja, której wysokość uzależniona zostanie od rodzaju realizowanego działania oraz rodzaju beneficjenta. Dla działań „miękkich” to jest przed i porealizacyjnych dofinansowanie sięgać będzie 70% kosztów kwalifikowanych zaś dla działań inwestycyjnych, górny limit wyniesie odpowiednio od 30% dla dużych przedsiębiorstw do 50% dla mikro i małych przedsiębiorstw, samorządów, uczelni i instytutów badawczych.
Na wdrożeniu ISE korzyści odniesie nie tylko sektor energetyczny i gospodarka europejska, ale ponad wszystko środowisko naturalne, z którego wszyscy korzystamy.

Konsultant PNO Consultants Aneta Sugier

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry