Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Termin składania wniosków:

od 22.11.2012 r. do 07.01.2013 r.

Termin roztrzygnięcia konkursu:

Po rozstrzygnięciu konkursów lista rankingowa projektów zamieszczona zostanie na stronie www.pokl.opolskie.pl

Czas oceny zależy od ilości wniosków, które wpłyną na niniejszy konkurs.

Miejsce składania wniosków:

poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00
w ostatnim dniu trwania konkursu w godz. 8.00-12.00

na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole, pokój nr 14.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu – niezależnie od sposobu jego dostarczenia tj. złożonego osobiście w siedzibie IOK, nadesłanego pocztą lub przesyłka kurierską (liczy się data i godzina wpływu wniosku do siedziby WUP w Opolu, a nie data jego nadania).

Wnioski złożone po godzinie 12.00 w ostatnim dniu trwania konkursu pozostaną bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków:

Osobiście, kurierem lub pocztą

Nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie drogą elektroniczną.

Kto może składać wnioski:

  • Podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności:
  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,
  • banki spółdzielcze,
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
  • konsorcja powyższych podmiotów.

Jednocześnie z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są podmioty określone w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
  • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 12 811 052,00 PLN

Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego (z wyłączeniem wkładu prywatnego wnoszonego w ramach pomocy publicznej).

Minimalna kwota dofinansowania projektu:

50 000 zł

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku i umowy o dofinansowanie znajdują się
na stronie www.pokl.opolskie.pl

Ważne informacje:

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udzielają:

- Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (adres: ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel. 77 40 25 116 fax: 77 40 25 115, e-mail:
info_opole@roefs.pl, strona internetowa: www.opole.roefs.pl);

- Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu– Punkt Informacji (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl).

Źródło: www.mrr.gov.pl

Przewiń do góry