Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
  • Priorytet I - w Poddziałaniu 1.3.4 doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary.
  • Priorytet II - w Poddziałaniu 2.1.2 doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.
  • Priorytet III - w Poddziałaniu 3.3.3 dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego i dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.
  • Priorytet VI - w Poddziałaniu 6.1.1 rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu oraz dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).
  • Priorytet VII - w Poddziałaniu 7.2.1 dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia), a w Poddziałaniu 7.4 dodano nowe typy operacji, tj. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia), specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.
  • Priorytet VIII - w Poddziałaniu 8.1.2 dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia) a w Poddziałaniu 8.2.1 rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Priorytet IX - w Poddziałaniu 9.1.2 wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne i określono zasady realizacji staży, w Działaniu 9.2 wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, określono zasady realizacji staży i wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych, a w Działaniu 9.5 dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe) oraz grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), natomiast w Poddziałaniu 9.6.1 wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png