Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Kapitał_Ludzki.jpeg PARP_.jpeg KSU_opolskie.jpeg UE.jpeg

W ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu w zakresie wspierania przedsiębiorczości w powiecie kluczborskim    przedstawiamy    harmonogram    najbliższych    dyżurów    sieci Punktów  Konsultacyjnych  KSU na    m-ce listopad i grudzień 2013 r.  Poprzez Punkty Konsultacyjne KSU można uzyskać porady z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, jej prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój oraz modernizację własnej firmy.

Termin dyżuru sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w powiecie kluczborskim w miesiącu listopadzie 2013 r.

1.

22 listopada 2013 r. – piątek

Kluczbork

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Mickiewicza 18

tel. 77 418 27 40

09.30 – 13.30 godz.

 

Termin dyżuru sieci Punktów Konsultacyjnych KSU w powiecie kluczborskim w miesiącu grudzień 2013 r.

1.

13 grudnia 2013r. - piątek

Kluczbork

Cech Rzemiosł Różnych

ul. Mickiewicza 18

tel. 77 418 27 40

09.30 – 13.30 godz.

 

Odbiorcami usług Punktów Konsultacyjnych KSU mogą być przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, osoby pracujące oraz osoby nieaktywne zawodowo, zwani Beneficjentami.

Punkt Konsultacyjnych KSU świadczy 2 rodzaje usług:

Usługi informacyjne oraz usługi informacyjne „opieka nad klientem" świadczone przez Punkt Konsultacyjny KSU dla Beneficjenta są bezpłatne.

Usługi doradcze, z których może skorzystać Beneficjent w okresie 2 lat realizacji projektu to:

16 godzin usługi doradczej — asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

24 godzin usługi doradczej — asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wartość 1 godziny usługi doradczej wynosi 100,00 zł brutto wraz z wkładem Beneficjenta. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a ich koszt dla Beneficjent wyniesie max. 240 zł. (tj. 10 zł. x 24h).

Usługa Informacyjna, dotyczy:

1) administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,

2) zatrudniania cudzoziemców,

3) świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych,

4) prawa ochrony konkurencji,

5) społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR),

6) ochrony własności intelektualnej,

7) systemów jakości ISO 9001 i HACCP,

8) rozwoju zasobów ludzkich,

9) wykorzystywania technologii informacyjnych,

10) ochrony interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP),

11) możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,

12) wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,

13) prawa zamówień publicznych,

14) zakresu korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,

15) podstawowych informacje nt. usług specjalistycznych KSU,

16) innych, stwierdzonych w trakcie diagnozy,

Usługa informacyjna czyli „opieka nad klientem", realizowana jest na 3 poziomach i obejmuje:

1) usługi systemowe KSU (usługi proinnowacyjne KSI, usługi FP, FPK) lub testowane pilotażowo (obecnie doradztwo w optymalizacji kosztów, doradztwo i szkolenia w zakresie prawa ochrony środowiska; doradztwo i szkolenia z zakresu dostępu do finansowania zwrotnego — planowane), zapewniane na podstawie umów lub porozumień pomiędzy PARP a usługodawcą,

2) usługi specjalistyczne zapewniane przez podmioty, które są monitorowane przez inne podmioty, z którymi PARP podpisał porozumienia o „udostępnianiu usług" (Centra Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)), usługi realizowane pod nadzorem urzędów marszałkowskich, itp.,

3) usługi specjalistyczne dostępne poza systemem KSU, które oferowane są na rynku przez wielu usługodawców, których oferty można porównać i przedstawić Beneficjentowi pomocy.

 

Usługa doradcza, dotyczy asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, która obejmuje:

1) wstępną diagnozę potrzeb Beneficjenta pomocy,

2) konsultacje nt. profilu planowanej działalności,

3) analizę SWOT planowanej działalności,

4) analizę form i źródeł finansowania działalności,

5) pomoc w przygotowaniu biznesplanu,

6) wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

8) pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia,

Usługa doradcza — asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje IV moduły:

1) moduł I — Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego),

2) moduł II — Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www),

3) moduł III — Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej),

4) moduł IV — Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora poza bankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

Szczegółowy opis usług:
PDFAsysta w rozpoczynaniu działalności gosp..pdf (214,12KB)
PDFAsysta w prowadzeniu działalności gosp..pdf (230,96KB)

Więcej informacji pod adresem: http://opolskie.ksu.parp.gov.pl/

 

 

 

 

 

Przewiń do góry