Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

Dochody podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane według skali, chyba że do 20 stycznia roku podatkowego (w 2013 r. jest to 21 stycznia, ponieważ 20 stycznia przypada w niedzielę) złożą oni właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innej formy opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) i rezygnacji z dotychczasowej formy.

Wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innej formy.

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w dotychczasowej formie.

Skala podatkowa

Najbardziej popularną formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest skala podatkowa (opodatkowanie na zasadach ogólnych). Podatek płaci się od dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania), który pomniejsza się o przysługujące odliczenia. Przy wyborze tej formy opodatkowania podatnik może skorzystać z wszelkich preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczanie się z małżonkiem, korzystanie z ulg czy odliczeń. W ramach skali podatkowej istnieje kwota wolna od podatku (3.091 zł), czyli wartość dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania. Dopiero nadwyżka dochodu ponad tę kwotę obliguje podatnika do zapłaty podatku.

Skala podatkowa jest domyślną formą opodatkowania dochodu z działalności. Oznacza to, że podatnik, który nie wybrał innego sposobu rozliczeń, będzie podlegał tym zasadom. Nie musi więc informować urzędu skarbowego o wyborze tej metody, jeżeli właśnie rozpoczyna prowadzenie działalności lub stosował ją w roku poprzednim. Jeśli natomiast podatnik opodatkowywał swoje dochody według innych zasad, a w 2013 r. chce rozliczać działalność na zasadach ogólnych, musi poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ta forma opodatkowania dochodów jest korzystna dla podatników, którzy osiągają stosunkowo niewielkie dochody (do 85.528 zł). Dochód podatnika, który wybrał opodatkowanie według skali podlega dwóm stawkom podatkowym: 18% i 32%. Jeżeli łączne dochody podatnika w roku podatkowym nie przekroczą 85.528 zł, wówczas należy opodatkować je stawką niższą (18%). Natomiast przekroczenie wspomnianego progu obliguje do zapłaty podatku dochodowego według stawki wyższej (32%).

Podatek liniowy

Alternatywą dla opodatkowania na zasadach ogólnych jest możliwość płacenia podatku według jednolitej 19% stawki. W tym przypadku - podobnie jak przy zastosowaniu skali podatkowej - opodatkowaniu podlega dochód, a podatnik ma prawo zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Niska i stała stawka podatku linowego to duża zaleta tego sposobu rozliczeń dla podatników osiągających wysokie dochody (ponad 85.528 zł). Niestety metoda ta nie jest wolna od wad. Wybór podatku liniowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uniemożliwia podatnikowi korzystanie z wielu przywilejów przysługujących osobom płacącym podatki na zasadach ogólnych, czyli według skali. Nie ma tutaj również zastosowania kwota wolna od podatku.

Jeżeli jednak podatnik, który wybrał sposób opodatkowania podatkiem liniowym, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym. W takim przypadku podatnik ma obowiązek wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Atrakcyjną formą opodatkowania przewidzianą dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą może być ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podstawową cechą tej formy opodatkowania jest to, że na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w działalności koszty. Ustawodawca wiąże wysokość podatku jedynie z wielkością przychodów i to one są podstawą opodatkowania (z uwzględnieniem odpowiednich odliczeń).

Stawka ryczałtu (poza jednym wyjątkiem dotyczącym najmu "prywatnego") ma charakter liniowy i jest stała niezależnie od wielkości przychodów. Oczywiście dla różnych rodzajów działalności ustalone są różne wysokości stawek ryczałtu, a ich wysokość dostosowana jest do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności. Dla zdecydowanej większości usług stawka podatkowa wynosi zaledwie 8,5% przychodu, natomiast dla działalności w zakresie transportu, czy świadczenia usług budowlanych - 5,5%. Z kolei handel przeważnie jest opodatkowanych 3% stawką podatku.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza z możliwych form opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu ani wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą ją jednak wybrać tylko podatnicy prowadzący w Polsce określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej. W przypadku rozliczania się na podstawie karty podatkowej wysokość podatku nie zależy od uzyskanego przychodu (dochodu) z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji PIT-16 do 20 stycznia roku podatkowego.

Rozliczenie roczne

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych lub liniowo składają roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) do 30 kwietnia roku podatkowego za rok poprzedni (PIT-36, PIT-36L). Natomiast podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub za pomocą karty podatkowej, składają zeznania podatkowe do 31 stycznia za rok poprzedni (odpowiednio PIT-28 i PIT-16A).

Podstawa prawna:

- art. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),

- art. 9 i art. 29 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Źródło: elettery.pl

Przewiń do góry