Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Edukacja przedszkolna, mimo znacznego już upowszechnienia wymaga szczególnego wsparcia w tych gminach, gdzie opieka przedszkolna jest realizowana tylko w oddziałach przedszkolnych w szkołach. Dlatego też Ministerstwa: Rozwoju Regionalnego i Edukacji Narodowej zdecydowały o skierowaniu dodatkowych funduszy na ten cel w ramach Programu Kapitał Ludzki. 50 mln euro przesunięto z Priorytetu III (Wysoka jakość systemu edukacji) do Priorytetu IX (Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach) z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na modernizację 2 293 istniejących oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy 1 402 szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy, w których wychowanie przedszkolne odbywa się tylko w oddziałach przedszkolnych (na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2012 r.). Fundusze Europejskie pomogą w przygotowaniu w ponad 430 gminach oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług w szczególności na rzecz 3- i 4-latków. Działania te realizowane będą w trybie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Kapitał Ludzki. Za ich wdrożenie odpowiedzialne będą samorządy wojewódzkie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje akcję informacyjną, która pozwoli na dotarcie do wszystkich potencjalnych odbiorców dotacji oraz pomoc przy jej pozyskiwaniu. Wsparcie to umożliwi wyrównywanie szans dzieci z grup defaworyzowanych. Nie tylko dzięki zapewnieniu dostępu do usług edukacyjnych (zwiększenie liczby miejsc poprzez przystosowanie oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych oraz zwiększenie godzin ich pracy), ale również poprawie jakości świadczonych usług edukacyjnych (poprzez modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych).

Zakłada się, że dodatkowymi pieniędzmi regiony będą dysponowały od 1 lipca 2013 r. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Polsce Dzięki działaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2013 r. do budżetów gmin trafi także rządowa dotacja na każdego przedszkolaka. Samorządy otrzymają 320 mln zł z budżetu państwa. W kolejnych latach ta dotacja będzie jeszcze wyższa, aż do kwoty ponad 1,7 mld zł w 2016 r.

Dzięki temu rodzice będą ponosić mniejsze opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, a samorządy będą mogły tworzyć dodatkowe miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego. Rozwiązania te spowodują, że już 2015 r. 90 proc. dzieci będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego, a w 2016 r. tę możliwość będą miały wszystkie dzieci od 3 do 5 lat.
Dotychczasowe działania dotyczące zwiększania dostępu do wychowania przedszkolnego sprawiły, że systematycznie rośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zarówno w miastach jak i na wsi. W roku szkolnym 2011/2012 w Polsce wychowaniem przedszkolnym objętych było ogółem 72% dzieci w wieku 3-5 lat. Na wsi odsetek ten wynosił 52%. Dla porównania, w 2007 r. wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego ogółem wynosił 47,3%, a na wsi 23%.

Unijne pieniądze na przedszkola w 2013 roku

Na wsparcie edukacji przedszkolnej w latach 2007-2013 ze środków europejskich przewidziano 370 mln euro (ok. 1,5 mld zł). Wykorzystano już 1,2 mld zł, czyli 74 proc. dostępnej puli. W 2013 r. na działania wspierające przedszkola przeznaczone zostanie blisko 100 mln zł. Konkursy na tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego zaplanowano w 7 województwach i dodatkowo w województwie śląskim, pod warunkiem wygospodarowania środków (w pozostałych regionach środki na ten cel wykorzystano w całości):

  • lubelskie – 5 mln zł,
  • mazowieckie – 8,3 mln zł,
  • opolskie – 2, 28 mln zł,
  • śląskie – 14 mln zł,
  • świętokrzyskie – 14,5 mln zł,
  • warmińsko-mazurskie – 21,4 mln zł,
  • wielkopolskie – 18,85 mln zł,
  • zachodniopomorskie – 15 mln zł.

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało rezygnację z ograniczenia, polegającego na skierowaniu wsparcia do 30 proc. obszarów, które w skali regionu odnotowały najniższy stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Tym samym, od 1 lipca 2013 roku działania będą mogły być skoncentrowane także na obszarach, gdzie pomimo obecnie oferowanych usług przedszkolnych nadal istnieją braki w zakresie dostępności miejsc w placówkach edukacji przedszkolnej.

Edukacja w POKL - efekty

- Powstało blisko 3,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego
- Wsparciem objęto ponad 124 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej,
- Ośrodki edukacji przedszkolnej, które otrzymały wsparcie cechują się wysoką trwałością.
- 86,4% wszystkich ośrodków nadal funkcjonuje po zakończeniu realizacji projektów,
- Dzięki wsparciu POKL podniesiono jakość procesu kształcenia w blisko 10,6 tys. szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe, z czego blisko 56 proc. placówek znajdowało się na obszarach wiejskich (5,9 tys. szkół),
- Dotychczas wsparciem objęto blisko 1,2 tys. szkół podstawowych w zakresie indywidualizacji procesu nauczania ukierunkowanym na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Uatrakcyjniono ofertę kształcenia zawodowego w ponad 3,1 tys. szkół i placówek, które wdrożyły programy rozwojowe. Jedną z atrakcyjniejszych form kształcenia zawodowego są staże i praktyki zawodowe u przedsiębiorców, w których udział wzięło już ponad 27 tys. uczniów,
- Dotychczas blisko 62 tys. nauczycieli uczestniczyło w projektach poświęconych doskonaleniu zawodowemu (kursy, szkolenia), w tym niemal 24 tys. nauczycieli pochodziło z obszarów wiejskich.

Wsparcie oświaty 2014-2020

Do głównych zadań stawianych przed Europejskim Funduszem Społecznym w obszarze oświaty w latach 2014-2020 należy kontynuowanie wsparcia w zakresie zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie wysokiej jakości tego typu edukacji. W okresie programowania 2014-2020 planowana jest większa regionalizacja Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania systemowe i reformujące oświatę będą finansowane z EFS w programie krajowym, natomiast bezpośrednie wsparcie szkół i uczniów będzie realizowane w programach regionalnych. Takie rozwiązanie stwarza szanse kompleksowego podejścia do problemów oświaty i ich rozwiązywania poprzez skoordynowane wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w dwufunduszowych programach regionalnych. Jest to wyzwanie zarówno dla rządu, jak i samorządów, by połączyć politykę oświatową, której założenia tworzone są na szczeblu krajowym z regionalnymi i lokalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Priorytety POKL w 2013 roku – edukacja i rynek pracy

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego POKL podjęto decyzję o przesunięciu łącznie 132 mln euro. Kierunek zmian spotkał się z poparciem Komisji Europejskiej. Obok wspomnianych wcześniej pieniędzy na oddziały przedszkolne: blisko 50 mln euro zasili konkursy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, zwłaszcza młodych, 50+ i niepełnosprawnych, 17 mln euro przeznaczymy na aktywizację osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11,5 mln euro na pomoc dla zagrożonych zwolnieniami i outplacement, 3 mln euro przeznaczymy na kształcenie zawodowe (pilotażowy program rozwojowy dla 45 szkół w woj. małopolskim).

Informacja prasowa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry