Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Przyznane Polsce 72,9 mld euro to kwota na politykę spójności. Jest ona drugą pod względem wielkości, po Wspólnej Polityce Rolnej, częścią budżetu unijnego. Środki te będzie można zainwestować w m.in. badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Kolejnym etapem będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim nad projektem budżetu.

Równolegle do negocjacji wysokości budżetu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracowało nad nowymi zasadami i systemem inwestowania pieniędzy unijnych. Bliskie zakończenia są negocjacje w Radzie UE pakietu rozporządzeń dla polityki spójności. Są to regulacje prawne, które określają większość zasad wydatkowania pieniędzy w ramach polityki spójności. Następnym etapem będzie tzw. trilog, czyli trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Prezydencja irlandzka oczekuje porozumienia w tej kwestii do czerwca 2013 r.

MRR pracuje również nad trzema dokumentami, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

Są to:

Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Strona otwiera się w nowym oknie

Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.

Kontrakt Terytorialny, czyli umowa pomiędzy rządem a samorządami poszczególnych województw, w której zawarte zostaną cele i zadania sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji (środki unijne i krajowe). Kontrakt pozwoli na lepszą koordynację działań obu szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu.

Kontrakt terytorialny to nowy model współpracy z regionami. W latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będzie wiązać umowa, która pozwoli na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. O kształcie Kontraktu Terytorialnego rozmawiał z przedstawicielami urzędów marszałkowskich wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

- Kontrakt terytorialny będzie narzędziem koordynacji działań rozwojowych pomiędzy rządem a samorządem regionalnym. Nie chodzi w nim tylko o wskazanie punktowych inwestycji, które województwo chciałoby zrealizować, ale o rzetelne rozpoznanie potrzeb rozwojowych i zestawienie ich z priorytetami krajowymi – podkreślił wiceminister Paweł Orłowski.

W dokumencie tym zawarte zostaną cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną w nim także środki krajowe.

Dodatkowe informacje na temat Kontraktu Terytorialnego przedstawiła Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w MRR. – Będzie on składał się z dwóch części. Część ogólna będzie taka sama dla wszystkich województw. Zostaną w niej opisane zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację kontraktu. Część szczegółowa odzwierciedli uzgodnione przez obie strony kontraktu strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju – powiedziała.

W części ogólnej znajdą się m.in.:

zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego, w tym wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji państwa (czyli szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju obszarów geograficznych, na które kierowane będą fundusze) i zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego (np. zaproponowane przez Komisję Europejską w projektach rozporządzeń dla polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój kierowany przez społeczność lokalną);
algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
zasady podziału Funduszy Europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.

W części szczegółowej znajdą się m.in.:

ogólna charakterystyka województwa, w tym analiza jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania prorozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

Równolegle do prac nad Kontraktem Terytorialnym, przygotowywane są Założenia Umowy Partnerstwa (dokument określający cele i zasady wydatkowania funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej) oraz Programy na lata 2014-2020. Ich ostateczny kształt zależeć będzie także od rozstrzygnięć na forum unijnym, tj. wyników negocjacji dotyczących budżetu oraz pakietu rozporządzeń dla polityki spójności.

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png