Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »


Przyznane Polsce 72,9 mld euro to kwota na politykę spójności. Jest ona drugą pod względem wielkości, po Wspólnej Polityce Rolnej, częścią budżetu unijnego. Środki te będzie można zainwestować w m.in. badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Kolejnym etapem będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim nad projektem budżetu.

Równolegle do negocjacji wysokości budżetu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracowało nad nowymi zasadami i systemem inwestowania pieniędzy unijnych. Bliskie zakończenia są negocjacje w Radzie UE pakietu rozporządzeń dla polityki spójności. Są to regulacje prawne, które określają większość zasad wydatkowania pieniędzy w ramach polityki spójności. Następnym etapem będzie tzw. trilog, czyli trójstronne rozmowy Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Prezydencja irlandzka oczekuje porozumienia w tej kwestii do czerwca 2013 r.

MRR pracuje również nad trzema dokumentami, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

Są to:

Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Strona otwiera się w nowym oknie

Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach.

Kontrakt Terytorialny, czyli umowa pomiędzy rządem a samorządami poszczególnych województw, w której zawarte zostaną cele i zadania sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji (środki unijne i krajowe). Kontrakt pozwoli na lepszą koordynację działań obu szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu.

Kontrakt terytorialny to nowy model współpracy z regionami. W latach 2014-2020 rząd i samorządy poszczególnych województw będzie wiązać umowa, która pozwoli na lepszą koordynację działań obu tych szczebli oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron każdego regionu. O kształcie Kontraktu Terytorialnego rozmawiał z przedstawicielami urzędów marszałkowskich wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

- Kontrakt terytorialny będzie narzędziem koordynacji działań rozwojowych pomiędzy rządem a samorządem regionalnym. Nie chodzi w nim tylko o wskazanie punktowych inwestycji, które województwo chciałoby zrealizować, ale o rzetelne rozpoznanie potrzeb rozwojowych i zestawienie ich z priorytetami krajowymi – podkreślił wiceminister Paweł Orłowski.

W dokumencie tym zawarte zostaną cele i zadania poszczególnych jego sygnatariuszy oraz określone instrumenty ich realizacji. Będzie on przedmiotem negocjacji pomiędzy województwem, a rządem. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną w nim także środki krajowe.

Dodatkowe informacje na temat Kontraktu Terytorialnego przedstawiła Ewa Wnukowska, dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych w MRR. – Będzie on składał się z dwóch części. Część ogólna będzie taka sama dla wszystkich województw. Zostaną w niej opisane zasady jakimi posługują się podmioty zaangażowane w realizację kontraktu. Część szczegółowa odzwierciedli uzgodnione przez obie strony kontraktu strategiczne priorytety rozwojowe każdego z województw, będące wypadkową oczekiwań władz regionalnych, istotne także z punktu widzenia rozwoju kraju – powiedziała.

W części ogólnej znajdą się m.in.:

zasady dotyczące koncentracji tematycznej (czyli na co będą kierowane fundusze);
zasady dotyczące realizacji wymiaru terytorialnego, w tym wsparcia Obszarów Strategicznej Interwencji państwa (czyli szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju obszarów geograficznych, na które kierowane będą fundusze) i zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego (np. zaproponowane przez Komisję Europejską w projektach rozporządzeń dla polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój kierowany przez społeczność lokalną);
algorytm podziału Funduszy Europejskich pomiędzy województwa;
zasady podziału Funduszy Europejskich pomiędzy poziom krajowy i regionalny;
dziedziny, na które będą kierowane środki w ramach krajowych polityk publicznych.

W części szczegółowej znajdą się m.in.:

ogólna charakterystyka województwa, w tym analiza jego mocnych stron i barier rozwojowych oraz rekomendowane działania prorozwojowe w odniesieniu do całego obszaru;
propozycje dziedzin, których wsparcie będzie priorytetem dla danego województwa;
propozycje priorytetowych inwestycji oraz ich wstępna wycena.

Równolegle do prac nad Kontraktem Terytorialnym, przygotowywane są Założenia Umowy Partnerstwa (dokument określający cele i zasady wydatkowania funduszy unijnych w przyszłej perspektywie finansowej) oraz Programy na lata 2014-2020. Ich ostateczny kształt zależeć będzie także od rozstrzygnięć na forum unijnym, tj. wyników negocjacji dotyczących budżetu oraz pakietu rozporządzeń dla polityki spójności.

Źródło: MRR

Przewiń do góry