Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Termin składania wniosków:

11 lutego - 8 marca 2013 r.
(do godz. 16.15)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć:

Przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu Strona otwiera się w nowym oknie lub w razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie(WWPE) w godzinach 8.15-16.15 na adres:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG" (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Sposób składania wniosków:

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla Działania,
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
 • być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
 • koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem.

Ponadto powinna być opatrzona napisem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 PO IG" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej);
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie

Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15 proc.) nie będzie już wymagany.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2013 wynosi 232 216 677,69 złotych.

Dokumenty i wnioski: http://www.wwpe.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png