Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Termin składania wniosków:

11 lutego - 8 marca 2013 r.
(do godz. 16.15)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć:

Przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu Strona otwiera się w nowym oknie lub w razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie(WWPE) w godzinach 8.15-16.15 na adres:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG" (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Sposób składania wniosków:

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla Działania,
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
 • być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
 • koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem.

Ponadto powinna być opatrzona napisem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 PO IG" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez okres 3 lat);
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych);
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej);
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Kryteria wyboru projektów:

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dostępny jest na stronie WWPE Strona otwiera się w nowym oknie

Procent dofinansowania projektu:

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15 proc.) nie będzie już wymagany.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2013 wynosi 232 216 677,69 złotych.

Dokumenty i wnioski: http://www.wwpe.gov.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry