Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wiceminister Orłowski podkreślił, że Polska rozdzieliła już ok. 85 proc. przyznanych nam na lata 2007-2013 środków. - Korzystnie wpływają one na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjności naszej gospodarki, wspomagają rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy - zaznaczył. Przedstawił także najważniejsze ustalenia dotyczące polityki spójności 2014-2020, które zapadły podczas odbywającego się 7-8 lutego 2013 r. w Brukseli spotkania Rady Europejskiej. Wśród nich wymienił:

  • utrzymanie cappingu (czynnika decydującego o alokacji dla Polski) na wysokości 2,35 proc., co daje ok. 72,7 mld euro dla Polski, z czego ok. 500 mln stanowi alokacja dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT);
  • przeznaczenie 71 proc. budżetu polityki spójności dla regionów słabiej rozwiniętych, 80 proc. - jeśli weźmiemy pod uwagę również regiony przejściowe;
  • poziom unijnego dofinansowania w wysokości 85% dla funduszy strukturalnych, regionów mniej rozwiniętych, instrumentu Łącząc Europę (CEF), programów EWT oraz 80% dla Mazowsza;
  • obwiązywanie zasady n+3 przez cały okres programowania;
  • utrzymanie kwalifikowalności podatku VAT;
  • do 2,5 mld euro zwiększono alokację dla instrumentu Żywność dla ubogich;
  • budżet CEF wyniesie ok. 29,3 mld euro, z czego 10 mld euro będzie pochodziło z Funduszu Spójności;
  • utworzono nowy instrument - Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, pula środków na niego przeznaczona wyniesie 6 mld euro (Polska otrzyma ok. 180 mln euro na wsparcie dla bezrobotnej młodzieży – włączone do alokacji polityki spójności, która łącznie wynosi 72,9 mld euro).

- Równolegle do negocjacji budżetowych trwają prace nad zasadami i systemem inwestowania unijnych pieniędzy. Bliskie zakończenia są uzgodnienia w Radzie UE pakietu rozporządzeń dla polityki spójności. Na poziomie krajowym trwają prace nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa, na bazie przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia br. Założeń Umowy Partnerstwa - poinformował uczestników spotkania wiceszef resortu. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, przedłożenie projektu Umowy Partnerstwa do akceptacji Rady Ministrów powinno nastąpić w listopadzie 2013 r., zaś programów operacyjnych w grudniu. Równolegle, nad kształtem przyszłych programów operacyjnych, pracują grupy robocze, do uczestnictwa w których zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, zaangażowanych w opracowywanie poszczególnych programów, w tym reprezentanci urzędów marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

- Jednym z najważniejszych elementów nowego systemu polityki regionalnej będzie kontrakt terytorialny, wprowadzony w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - zaznaczył wiceminister Orłowski. Ideą tego instrumentu jest zapewnienie lepszego dostosowania interwencji do potrzeb regionów poprzez zestawienie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi, a następnie uzgodnienie konkretnych przedsięwzięć priorytetowych w toku negocjacji. - Dlatego też niezwykle istotne jest ścisłe powiązanie prac nad kontraktem z procesem programowania środków Unii Europejskiej na następne siedem lat - podkreślił Orłowski.

Podczas odbywającego się 19-20 lutego 2013 r. w Białowieży spotkania, marszałkowie województw zaprezentowali projekty regionalnych programów operacyjnych, w tym inwestycji, które za pomocą unijnych funduszy chcą zrealizować. Wiceminister Paweł Orłowski przedstawił natomiast wstępny zarys propozycji kwoty środków przeznaczonych na regionalne programy operacyjne. - Nasza propozycja otwiera debatę na temat podziału funduszy europejskich dla regionów w przyszłej perspektywie finansowej. Wspólnie z samorządami województw wypracujemy ostateczny kształt podziału środków unijnych - podkreślił wiceszef resortu. Jednocześnie dodał, że zgodnie z propozycją ministerstwa, każdy region będzie miał do dyspozycji większy budżet niż obecnie.

Źródło: MRR

Przewiń do góry