Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wiceminister Orłowski podkreślił, że Polska rozdzieliła już ok. 85 proc. przyznanych nam na lata 2007-2013 środków. - Korzystnie wpływają one na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjności naszej gospodarki, wspomagają rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy - zaznaczył. Przedstawił także najważniejsze ustalenia dotyczące polityki spójności 2014-2020, które zapadły podczas odbywającego się 7-8 lutego 2013 r. w Brukseli spotkania Rady Europejskiej. Wśród nich wymienił:

  • utrzymanie cappingu (czynnika decydującego o alokacji dla Polski) na wysokości 2,35 proc., co daje ok. 72,7 mld euro dla Polski, z czego ok. 500 mln stanowi alokacja dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT);
  • przeznaczenie 71 proc. budżetu polityki spójności dla regionów słabiej rozwiniętych, 80 proc. - jeśli weźmiemy pod uwagę również regiony przejściowe;
  • poziom unijnego dofinansowania w wysokości 85% dla funduszy strukturalnych, regionów mniej rozwiniętych, instrumentu Łącząc Europę (CEF), programów EWT oraz 80% dla Mazowsza;
  • obwiązywanie zasady n+3 przez cały okres programowania;
  • utrzymanie kwalifikowalności podatku VAT;
  • do 2,5 mld euro zwiększono alokację dla instrumentu Żywność dla ubogich;
  • budżet CEF wyniesie ok. 29,3 mld euro, z czego 10 mld euro będzie pochodziło z Funduszu Spójności;
  • utworzono nowy instrument - Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, pula środków na niego przeznaczona wyniesie 6 mld euro (Polska otrzyma ok. 180 mln euro na wsparcie dla bezrobotnej młodzieży – włączone do alokacji polityki spójności, która łącznie wynosi 72,9 mld euro).

- Równolegle do negocjacji budżetowych trwają prace nad zasadami i systemem inwestowania unijnych pieniędzy. Bliskie zakończenia są uzgodnienia w Radzie UE pakietu rozporządzeń dla polityki spójności. Na poziomie krajowym trwają prace nad przygotowaniem Umowy Partnerstwa, na bazie przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia br. Założeń Umowy Partnerstwa - poinformował uczestników spotkania wiceszef resortu. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, przedłożenie projektu Umowy Partnerstwa do akceptacji Rady Ministrów powinno nastąpić w listopadzie 2013 r., zaś programów operacyjnych w grudniu. Równolegle, nad kształtem przyszłych programów operacyjnych, pracują grupy robocze, do uczestnictwa w których zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, zaangażowanych w opracowywanie poszczególnych programów, w tym reprezentanci urzędów marszałkowskich, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

- Jednym z najważniejszych elementów nowego systemu polityki regionalnej będzie kontrakt terytorialny, wprowadzony w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - zaznaczył wiceminister Orłowski. Ideą tego instrumentu jest zapewnienie lepszego dostosowania interwencji do potrzeb regionów poprzez zestawienie priorytetów krajowych z oczekiwaniami i uwarunkowaniami regionalnymi, a następnie uzgodnienie konkretnych przedsięwzięć priorytetowych w toku negocjacji. - Dlatego też niezwykle istotne jest ścisłe powiązanie prac nad kontraktem z procesem programowania środków Unii Europejskiej na następne siedem lat - podkreślił Orłowski.

Podczas odbywającego się 19-20 lutego 2013 r. w Białowieży spotkania, marszałkowie województw zaprezentowali projekty regionalnych programów operacyjnych, w tym inwestycji, które za pomocą unijnych funduszy chcą zrealizować. Wiceminister Paweł Orłowski przedstawił natomiast wstępny zarys propozycji kwoty środków przeznaczonych na regionalne programy operacyjne. - Nasza propozycja otwiera debatę na temat podziału funduszy europejskich dla regionów w przyszłej perspektywie finansowej. Wspólnie z samorządami województw wypracujemy ostateczny kształt podziału środków unijnych - podkreślił wiceszef resortu. Jednocześnie dodał, że zgodnie z propozycją ministerstwa, każdy region będzie miał do dyspozycji większy budżet niż obecnie.

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png