Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wiceminister Wendel, odpowiadając na pytanie o ocenę dotychczasowego sposobu wydatkowania funduszy unijnych w obszarze społeczeństwa informacyjnego oraz możliwość mierzenia ich skuteczności, podkreśliła, że na pierwszym miejscu należy postawić użyteczność takich projektów dla użytkowników końcowych. – Nie pytamy już dzisiaj tylko o liczbę uruchomionych e-usług, ale też o to, jak działają. Sprawdzamy, ile dokumentów zostało udostępnionych, ile osób skorzystało z serwisu czy ile spraw zostało dzięki nim załatwionych – powiedziała.

Przykładowo, dzięki projektom dofinansowanym z Programu Innowacyjna Gospodarka:

 • w 2012 r. złożono w formie elektronicznej ponad 11 mln deklaracji podatkowych;
 • przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • udostępniono on-line ponad 16 mln ksiąg wieczystych (80 proc. wszystkich);
 • w 2012 r. z usługi wglądu do ksiąg wieczystych skorzystano ponad 64 mln razy;
 • liczba użytkowników korzystających z udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zasobów infrastruktury przestrzennej przekracza 3,6 mln;
 • liczba odpisów KRS pobranych przez Internet przekracza 1 mln.

Obecnie trwają prace nad programem operacyjnym na lata 2014-2020, który będzie dotyczył rozwoju cyfrowego. Na dofinansowanie będą mogły liczyć m.in. budowa dostępowych sieci szerokopasmowych, udostępnianie e-usług, projekty z zakresu włączenia cyfrowego czy dostępu do Internetu na etapie tzw. „ostatniej mili”, tam, gdzie jest to nieopłacalne dla operatorów komercyjnych. Część programu poświęcona zostanie projektom e-administracji. – Ujęcie działań na poziomie krajowym w jeden program pozwoli na lepszą koordynację projektów informatycznych. Wprowadzamy takie rozwiązanie korzystając z doświadczeń obecnej perspektywy finansowej – poinformowała wiceminister. Dodała, że do realizacji przyjmowane będą projekty przygotowane. – W przedsięwzięciach dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 dużo czasu zajęły nam prace analityczne i przygotowawcze. Dlatego zachęcamy potencjalnych beneficjentów, którzy chcieliby skorzystać z tych pieniędzy w latach 2014-2020, do przygotowania projektów już teraz. Potrzebna będzie przemyślana ścieżka realizacyjna – zaznaczyła.

Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele urzędów, które prowadzą projekty e-administracji podkreślali, że zainteresowanie udostępnionymi usługami przekroczyło ich przewidywania. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości zauważył, że oprócz łatwo policzalnych wskaźników, takich jak wejścia i udostępnienia oraz niewątpliwych oszczędności, jest jeszcze jeden kluczowy, ale trudno mierzalny element przemawiający za koniecznością informatyzacji administracji. – Jest to zadowolenie użytkowników – podsumował.

***

Kluczowe projekty związane z e-administracją są wdrażane w ramach 7. osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka. Przeznaczono na nie fundusze w wysokości 4 mld zł. Na większość tych środków zostały już podpisane umowy o dofinansowanie. Zakontraktowano 30 projektów o wartości ponad 3,74 mld zł (3,08 mld zł z funduszy unijnych). Beneficjenci rozliczyli już płatności na kwotę ponad 1,49 mld zł, co stanowi ok. 38 proc. dostępnych środków.

Dzięki tym funduszom uruchomiono już następujące rozwiązania z zakresu e-administracji:

 • Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)

Dzięki uruchomionej w czerwcu 2012 r. Platformie Usług Elektronicznych (PUE) klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą m.in. sprawdzić on-line stan składek ubezpieczeniowych oraz korzystać z innych udostępnionych usług. W ramach Platformy Usług Elektronicznych utworzono również Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie po uwierzytelnieniu można złożyć stosowne wnioski, a także nowoczesny System Kierowania Ruchem, umożliwiający umówienie przez Internet wizyty w placówce ZUS. Za pomocą tzw. "zusomatów" dostęp do profilu na portalu PUE zyskają klienci, którzy nie posiadają dostępu do komputera i Internetu. Zusomaty umożliwią też składanie wszelkich papierowych dokumentów już po zamknięciu placówki ZUS. Projekt „Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)”, otrzymał z PO IG dofinansowanie w wysokości: 101,5 mln zł

 • Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

Platforma umożliwia identyfikację osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112, inne ogólnopolskie numery ratunkowe, czyli: 997, 998, 999, jak również numery lokalne, np. 986 do Straży Miejskiej w Warszawie czy do GOPR. Dzięki temu skraca się czas reakcji służb powołanych do niesienia pomocy i zlokalizowania zgłaszanego zdarzenia. Maksymalny czas przygotowania odpowiedzi przez system PLI CBD na zgłoszone zapytanie wynosi 4 sekundy, włączając w to czas przekazania danych lokalizacyjnych przez operatora telekomunikacyjnego. Projekt realizował Urząd Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanie z POIG wyniosło 19,4 mln zł.

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)

CEIDG udostępnia bezpłatnie informacje o przedsiębiorcach, udzielonych koncesjach i zezwoleniach, pozwala bezpłatnie wyszukać dane Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarki kodów działalności gospodarczej. Od lipca 2011 r. umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet. Przedsiębiorca wypełnia tylko jeden formularz, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego i zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS lub KRUS. Ponadto, w sposób elektroniczny można poprawić wpis pochodzący z ewidencji gminnej lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą, jak również pobrać zaświadczenie o wpisie w CEIDG, którym jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Projekt realizuje Ministerstwo Gospodarki, dofinansowanie z PO IG wyniosło 28,7 mln zł.

 • Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych Nowa Księga Wieczysta (NKW)

Od sierpnia 2011 r. każdy obywatel posiadający nr księgi wieczystej nieruchomości (mieszkania, domu lub działki) może uzyskać jej odpis nie wychodząc z domu. Może też przekazać ten numer np. firmom, które potrzebują potwierdzenia tytułu własności nieruchomości w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług. Dzięki temu poprawiły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku nieruchomości. Projekt realizowało Ministerstwo Sprawiedliwości, dofinansowanie z PO IG wyniosło 30 mln zł.

 • e-Deklaracje 2

Projekt dotyczy rozwijania usług elektronicznych ułatwiających realizację obowiązków podatkowych przez obywateli, m.in. umożliwiających składanie i obsługę podatkowych zeznań rocznych w formie elektronicznej, a także dystrybucję 1 proc. PIT na organizacje pożytku społecznego oraz składanie elektronicznych wniosków o zwrot podatku VAT. Możliwość składania elektronicznych deklaracji podatkowych zyskali do tej pory podatnicy podatku PIT, VAT (wybrane deklaracje) oraz od czynności cywilnoprawnych. Do złożenia deklaracji on-line wystarczy dostęp do Internetu (formularze należy pobrać ze strony edeklaracje2.pl). Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z PO IG w wysokości 90,4 mln zł.

 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

W maju 2012 r. uruchomiono nowoczesne centrum usług elektronicznych resortu finansów pn. Centrum Przetwarzania Danych (CPD), które jest podstawowym elementem projektu pn. „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie udostępnienia usług publicznych (np. e-deklaracje, e-cło) i rozwoju ich zaplecza informatycznego. W CPD zostaną skonsolidowane bazy danych systemów podatkowych i celnych z informacjami o należnościach i rozliczeniach ok. 24 mln podatników indywidualnych, a także przedsiębiorców, instytucji i urzędów będących płatnikami podatków. Oddanie do użytku innowacyjnego obiektu to również ważny etap w informatyzacji administracji i ułatwianiu podatnikom dostępu do nowoczesnych usług publicznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Finansów dofinansowano kwotą 167 mln zł z PO IG.

 • TERYT2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Dzięki projektowi dokładna i aktualna informacja przestrzenna dostępna jest w wersji elektronicznej. Rejestr zawiera dane dotyczące granic państwa oraz województw, powiatów i gmin, granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych (te jednostki podziału stosuje się do celów ewidencji gruntów i nieruchomości), granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych, granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej (np. obszary archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich), granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów i prokuratur, granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, granic morskich, w tym m.in. granic portów i przystani morskich, pasa nadbrzeżnego oraz morska linia brzegowa. Na podstawie danych adresowych zgromadzonych w rejestrze, udostępnione zostały również słowniki ulic i adresów budynków w dowolnej gminie, powiecie, województwie i całym kraju.

Informacje te mogą zostać wykorzystane m.in. przez obywatela chcącego ustalić właściwy swojemu miejscu zamieszkania urząd skarbowy czy prokuraturę, firmę transportową, która korzystając z systemów nawigacji satelitarnej, ma dostęp do aktualnej bazy punktów adresowych czy administrację państwową, która ma możliwość ustalenia aktualnego adresu oraz stwierdzenia właściwości miejscowej lokalnych instytucji. Dane można przeglądać dzięki stronie internetowej www.geoportal.gov.pl. Przedsięwzięcie realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii dofinansowano kwotą 45 mln zł z PO IG.

 • Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

Platforma ma za zadanie usprawnić wymianę informacji w sektorze ochrony zdrowia. Z nowego narzędzia korzystają przedsiębiorcy i jednostki publiczne. Platforma umożliwia m.in. składanie elektronicznych wniosków dotyczących wpisu do rejestrów medycznych, zezwoleń na prowadzenie działalności (np. aptek, hurtowni), pobieranie danych rejestrowych, wpisów i zaświadczeń oraz obsługę płatności elektronicznych. Już teraz możliwa jest elektroniczna obsługa rejestrów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, czyli zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, systemów kodowania. W kolejnych latach (2013-2014) z platformą P2 integrowane będą pozostałe rejestry medyczne, a przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowych e-usług w sektorze ochrony zdrowia. W ramach projektu powstał portal internetowy www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl . Wartość projektu to 53,3 mln zł

Źródło: MRR

Przewiń do góry