Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Zmiany kryteriów

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą:

 • nowego projektu systemowego PARP Fundusz Pożyczkowy w ramach 3. osi priorytetowej,
 • działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
 • działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • działania 6.1 Paszport do eksportu,
 • działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
 • działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nowy projekt PARP skierowany będzie do mikro i małych przedsiębiorców, posiadających umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym. Pożyczkę będzie można przeznaczyć na uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek. Możliwe będzie także sfinansowanie wzrostu i rozszerzenia działalności w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych. Kwota preferencyjnej pożyczki wyniesie od 200 tys. do 2 mln zł z maksymalnie ośmioletnim okresem spłaty.

Zmiany kryteriów w pozostałych działaniach mają na celu podniesienie jakości wybieranych projektów oraz optymalne wykorzystanie dostępnych funduszy.

Postęp finansowy

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z aktualnym stanem wdrażana PO IG. Do tej pory podpisano 11 602 umowy o dofinansowanie na kwotę 35,76 mld zł, co stanowi 83,51 proc. alokacji na Program. W 2012 r, odnotowano wzrost wartości umów o ponad 6 mld zł. Zakończono realizację 5 876 projektów o wartości 5,72 mld zł.

Efekty rzeczowe

Przykładowe efekty wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka, wynikające z podpisanych umów:

 1. oś priorytetowa Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • Ponad 2 500 wdrożeń jako efekt realizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych,
  • Ponad 1 300 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej w wyniku realizacji projektów.
 2. oś priorytetowa Infrastruktura sfery B+R
  • 700 nowych i zmodernizowanych laboratoriów, z których usług korzystać będzie 11 500 przedsiębiorstw,
 3. oś priorytetowa Kapitał dla innowacji
  • Ponad 1 000 przedsiębiorstw korzystających z kapitału wysokiego ryzyka i dokapitalizowania przez inwestorów prywatnych,
 4. oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  • 1 500 przedsiębiorstw (1 200 MŚP) wprowadzających innowacje,
  • 30 000 nowych miejsc pracy,
  • Blisko 1 400 miejsc pracy dotyczy bezpośrednio działalności B+R.
 5. oś priorytetowa Dyfuzja innowacji oraz 6. oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
  • Blisko 600 podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne,
  • Ponad 15 000 przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu,
  • Ponad 800 przedsiębiorstw zwiększających eksport.
 6. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
  • w 2012 r. złożono w formie elektronicznej ponad 11 mln deklaracji podatkowych,
  • przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • udostępniono on-line ponad 16 mln ksiąg wieczystych (80 proc. wszystkich),
  • w 2012 r. z usługi wglądu do ksiąg wieczystych skorzystano ponad 64 mln razy,
  • liczba użytkowników korzystających z udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zasobów infrastruktury przestrzennej przekracza 3,6 mln,
  • liczba odpisów KRS pobranych przez Internet przekracza 1 mln.
 7. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
  • 3 800 nowych e-usług,
  • 18 000 przedsiębiorstw objętych systemami B2B,
  • 32 000 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo otrzymujących dostęp do Internetu,
  • 88 000 podmiotów korzystających z Internetu dzięki powstałej infrastrukturze „ostatniej mili”.

Planowane konkursy

W 2013 r. planowane są nabory w 13 działaniach, m.in. w zakresie wsparcia e-usług, innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw czy eksportu.

Spotkanie odbyło się 28 lutego 2013 r. w Warszawie

Źródło: MRR

Przewiń do góry