Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zmiany kryteriów

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą:

 • nowego projektu systemowego PARP Fundusz Pożyczkowy w ramach 3. osi priorytetowej,
 • działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej,
 • działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
 • działania 6.1 Paszport do eksportu,
 • działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
 • działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nowy projekt PARP skierowany będzie do mikro i małych przedsiębiorców, posiadających umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym. Pożyczkę będzie można przeznaczyć na uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek. Możliwe będzie także sfinansowanie wzrostu i rozszerzenia działalności w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych. Kwota preferencyjnej pożyczki wyniesie od 200 tys. do 2 mln zł z maksymalnie ośmioletnim okresem spłaty.

Zmiany kryteriów w pozostałych działaniach mają na celu podniesienie jakości wybieranych projektów oraz optymalne wykorzystanie dostępnych funduszy.

Postęp finansowy

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z aktualnym stanem wdrażana PO IG. Do tej pory podpisano 11 602 umowy o dofinansowanie na kwotę 35,76 mld zł, co stanowi 83,51 proc. alokacji na Program. W 2012 r, odnotowano wzrost wartości umów o ponad 6 mld zł. Zakończono realizację 5 876 projektów o wartości 5,72 mld zł.

Efekty rzeczowe

Przykładowe efekty wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka, wynikające z podpisanych umów:

 1. oś priorytetowa Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  • Ponad 2 500 wdrożeń jako efekt realizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych,
  • Ponad 1 300 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej w wyniku realizacji projektów.
 2. oś priorytetowa Infrastruktura sfery B+R
  • 700 nowych i zmodernizowanych laboratoriów, z których usług korzystać będzie 11 500 przedsiębiorstw,
 3. oś priorytetowa Kapitał dla innowacji
  • Ponad 1 000 przedsiębiorstw korzystających z kapitału wysokiego ryzyka i dokapitalizowania przez inwestorów prywatnych,
 4. oś priorytetowa Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
  • 1 500 przedsiębiorstw (1 200 MŚP) wprowadzających innowacje,
  • 30 000 nowych miejsc pracy,
  • Blisko 1 400 miejsc pracy dotyczy bezpośrednio działalności B+R.
 5. oś priorytetowa Dyfuzja innowacji oraz 6. oś priorytetowa Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
  • Blisko 600 podmiotów zaangażowanych w działania kooperacyjne,
  • Ponad 15 000 przedsiębiorstw korzystających z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu,
  • Ponad 800 przedsiębiorstw zwiększających eksport.
 6. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
  • w 2012 r. złożono w formie elektronicznej ponad 11 mln deklaracji podatkowych,
  • przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • udostępniono on-line ponad 16 mln ksiąg wieczystych (80 proc. wszystkich),
  • w 2012 r. z usługi wglądu do ksiąg wieczystych skorzystano ponad 64 mln razy,
  • liczba użytkowników korzystających z udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zasobów infrastruktury przestrzennej przekracza 3,6 mln,
  • liczba odpisów KRS pobranych przez Internet przekracza 1 mln.
 7. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
  • 3 800 nowych e-usług,
  • 18 000 przedsiębiorstw objętych systemami B2B,
  • 32 000 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo otrzymujących dostęp do Internetu,
  • 88 000 podmiotów korzystających z Internetu dzięki powstałej infrastrukturze „ostatniej mili”.

Planowane konkursy

W 2013 r. planowane są nabory w 13 działaniach, m.in. w zakresie wsparcia e-usług, innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw czy eksportu.

Spotkanie odbyło się 28 lutego 2013 r. w Warszawie

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png