Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie

Uprawnieni Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.
Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Czas trwania projektu

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu Mobilności może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków (środki z funduszy norweskich i EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi €1 793 333,50. 10 proc. alokacji Programu w ramach Funduszy EOG powinno zostać wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury. W tym naborze kwota ta wynosi €145 000.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane w ramach FSS pokryje 100% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

Koszty kwalifikowalne

Następujące kategorie kosztów będą uprawnione w ramach projektów Mobilności:

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • dofinansowanie dla polskich studentów wyjeżdżających do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Wymiana pracowników

 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców:
  €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
  €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Organizacja mobilności

Każda instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa otrzyma ryczałt €500 za każdą przyjętą mobilność. Kwota ryczałtu powinna zostać wykorzystana na koszty organizacyjne przyjmującej instytucji związane z przygotowaniem i realizacją wymian studentów i pracowników w ramach projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 1 marca 2013 do 30 kwietnia 2013, do 16:00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.
Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie https://online.frse.org.pl . Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Polska

Więcej informacji

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz dodatkowe informacje (w tym dokumenty konkursowe) znajdują sie na stronie Operatora Funduszu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028

www.fss.org.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png