Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym EILC, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie

Uprawnieni Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.
Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw - Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Czas trwania projektu

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu Mobilności może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2014 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków (środki z funduszy norweskich i EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi €1 793 333,50. 10 proc. alokacji Programu w ramach Funduszy EOG powinno zostać wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury. W tym naborze kwota ta wynosi €145 000.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane w ramach FSS pokryje 100% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

Koszty kwalifikowalne

Następujące kategorie kosztów będą uprawnione w ramach projektów Mobilności:

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • dofinansowanie dla polskich studentów wyjeżdżających do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Wymiana pracowników

 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców:
  €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
  €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Organizacja mobilności

Każda instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa otrzyma ryczałt €500 za każdą przyjętą mobilność. Kwota ryczałtu powinna zostać wykorzystana na koszty organizacyjne przyjmującej instytucji związane z przygotowaniem i realizacją wymian studentów i pracowników w ramach projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 1 marca 2013 do 30 kwietnia 2013, do 16:00. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków.
Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie https://online.frse.org.pl . Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską (w tym przypadku decyduje data nadania) lub osobiście, w 2 egzemplarzach do Operatora Programu na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Polska

Więcej informacji

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz dodatkowe informacje (w tym dokumenty konkursowe) znajdują sie na stronie Operatora Funduszu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/22 46 31 000
fax +48/22 46 31 028

www.fss.org.pl

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry