Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Mikrofirmy ożywiają gminy.

– Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich mikroprzedsiębiorcy z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i niewielkich gmin miejskich mają możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów i realizację robót budowlanych, a także na zakup środków transportu. Dotacja z PROW może być przeznaczona na inwestycje związane zarówno z tworzeniem, jak i rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej – mówi Jakub Trzaska z AT GROUP S.A., firmy, która od wielu lat zajmuje się doradztwem i pozyskiwaniem środków unijnych.

A jak wygląda to w praktyce? O dotację może się starać każdy mikroprzedsiębiorca, którego firma ma siedzibę lub oddział na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (do 20 tys. mieszkańców) lub miejskiej (do 5 tys. mieszkańców). Co ważne, wcale nie trzeba być rolnikiem, by otrzymać pieniądze z puli przeznaczonej na aktywizację przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, które podejmują lub prowadzą działalność gospodarczą, zatrudniającą mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.

– Nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się od 15 do 26 kwietnia 2013 roku i zostanie przeprowadzony w 15 województwach, poza Wielkopolską – mówi Jakub Trzaska z AT GROUP S.A.

Pieniądze z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą posłużyć przedsiębiorcom m.in. na zakup wyposażenia, niezbędnych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania służącego prowadzonej działalności. Oprócz tego, środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na sfinansowanie budowy i remontu budynków, w których prowadzona jest działalność, zagospodarowanie terenu lub zakup środków transportu.

Dotacja z PROW na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjenci programu mogą liczyć na pomoc w wysokości nawet 300 tys. zł (o ile ich ekonomiczny plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy).

Dobre wieści dla rolników

W lutym weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zwiększyło budżet przeznaczony na modernizację gospodarstw rolnych. To dobra wiadomość zwłaszcza dla rolników, którzy w najbliższych miesiącach planują inwestycje.

Cieszyć się mogą zwłaszcza właściciele gospodarstw rolnych z ośmiu województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jak zapowiedziała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach: 27 marca – 23 kwietnia 2013 roku rolnicy będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych w ramach PROW.
Trzeci nabór wniosków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” z PROW 2007 - 2013 odbędzie się od 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku.
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że dotychczas w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zagospodarowano ok. 86% z dostępnego budżetu, który wynosi ponad 70 mld zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach czterech osi priorytetowych: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, leader. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.

Więcej informacji udzielą Państwu:

Jakub Trzaska
AT GROUP S.A.
jakub.trzaska@atgroupsa.pl
tel. 793 502 602

Małgorzata Węgiel-Wnuk
Specjalista ds. Public Relations
Grupa PRC Sp. z o.o.
malgorzata.wegiel@prc.pl
tel. 664 979 338

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png