Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wnioski mogą składać:

  • Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej), organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe), przedsiębiorstwa, partnerstwa ww. instytucji

w zakresie:

- inkubatorów przedsiębiorczości;
- inkubatorów technologicznych;
- parków przemysłowych, technologicznych i naukowo-technologicznych;
- centrów technologicznych, centrów transferu technologii;
- centrów zarządzania innowacjami;
- stref biznesu;
- sieci wsparcia przedsiębiorczości.

  • Klastry oraz branżowe centra biznesu prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej), organizacje pozarządowe mające w swej statutowej działalności wspieranie MMSP oraz samorząd gospodarczy (izby gospodarcze, rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe), przedsiębiorstwa, partnerstwa ww. instytucji.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Inwestycje, które poprawią jakość świadczonych usług lub umożliwią świadczenie nowych usług, związanych z tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu (w tym klastrów oraz branżowych centrów biznesu) na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym sieci wsparcia przedsiębiorczości o zasięgu regionalnym, tj.:

Budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu;
Zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu;
Zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek.

Procent dofinansowania projektu:

I. Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

II. Projekty objęte pomocą publiczną:

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:
50 proc. dla dużych przedsiębiorców;
60 proc. dla średnich przedsiębiorców;
70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - maks. 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: od 80 tys. do 5 mln złotych

więcej

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png