Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Kto może składać wnioski:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 • Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.


Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:

budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
zakup lub modernizacja urządzeń.

 • Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 • Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.


Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku.

Procent dofinansowania projektu:

- dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
- dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
- pomoc na szkolenia – 25 proc.;
- dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: od 250 tys. do 3 mln zł

Szczegółowe informacje

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry