Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kto może składać wnioski:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
 • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
 • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
 • Organy administracji rządowej działające na terenie woj. opolskiego.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
 • Jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy o zasadach finansowania nauki.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.


Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych:

budowa, przebudowa obiektów budowlanych;
zakup lub modernizacja urządzeń.

 • Budowy/modernizacji/wyposażenia systemów ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych i instalacji (urządzeń) – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.
 • Zakupu instalacji (urządzeń) i robót budowlanych mających na celu ograniczenie energochłonności, ograniczenie emisji pyłów i gazów (w tym „niskiej emisji”) w obiektach publicznych – jedynie gdy jest realizowany łącznie z rodzajem projektu wymienionym w punkcie 1.


Zadania ww. mogą być realizowane tylko i wyłącznie w zakresie następującej kategorii interwencji:

43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.

Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 30 czerwca 2015 roku.

Procent dofinansowania projektu:

- dla projektów nie objętych pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych;
- dla projektów objętych publiczną regionalną pomocą inwestycyjną – 50 proc.;
- pomoc na szkolenia – 25 proc.;
- dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: od 250 tys. do 3 mln zł

Szczegółowe informacje

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png