Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarys programu jest dostępny tutaj.

Dotychczas w ramach konsultacji założenia do PROW 2014-2020 zaprezentowane zostały 17 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

- opiniowanie, analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji poszczególnych instrumentów wsparcia;

- opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania
na środowisko programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

- monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i administracji publicznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Edyta Wieczorkiewicz-Dudek.

W trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png