Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 170 proc. alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków.

Poinformowanie Wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania lub nierekomendowaniu projektu do wsparcia nastąpi w terminie około 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków do Działania 3.1

Kto może składać wnioski:

Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej może być udzielone podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej;
  • ma niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;
  • zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na - wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego i sprawdzenie jego potencjału rynkowego (analiza rynku, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności), prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym oraz przez dokonywanie inwestycji w nowo powstałą spółkę przez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w tej spółce.
Kryteria wyboru projektów:

Procent dofinansowania projektu:

Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość wsparcia na pokrycie poniższych kosztów nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:

identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:
a) przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,
b) analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;
prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Kwota udzielonego wsparcia nie może być wyższa niż 10 000 000 zł dla jednego Wnioskodawcy na jeden projekt.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Budżet Działania wynosi: 174 882 343 euro

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 roku wynosi:
100 000 000 zł (do przeliczenia alokacji na zł przyjęto kurs euro z dnia 28 marca 2013 r. tj. 1 euro = 4.1804 zł)

źródło

Przewiń do góry