Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Szczególną rolę we wspieraniu młodych ludzi odgrywa Europejski Fundusz Społeczny.
Do końca 2012 r. ze środków EFS wsparcie uzyskało blisko 2,1 mln osób młodych (tj. w wieku 15-24 lata), co stanowi ok. 35 proc. ogółu uczestników projektów Programu Kapitał Ludzki. Przesunięcia środków dokonane w programie umożliwiają objęcie finansowaniem kolejnych projektów zwiększających szanse młodych na rynku pracy.

Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem i wsparcie młodych

Dokonane dotąd przesunięcia funduszy w POKL pozwalają objąć wsparciem dodatkową liczbę ok. 85 tys. osób młodych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ok. 500 mln zł (120 mln euro). Fundusze unijne dofinansują rożne formy aktywizacji zawodowej, w tym podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Celem zmian jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych i podnoszenie poziomu ich aktywności zawodowej.

Co najmniej 291 mln zł (70 mln euro) z tej puli zostanie przeznaczone na projekty, w ramach których osoby młode będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz konsultacji i doradztwa związanego z jej prowadzeniem. Tego typu wsparcie będzie oferowane przez powiatowe urzędy pracy (poddziałanie 6.1.3).

Najwięcej dodatkowych środków na ten cel przeznacza ją województwa:
warmińsko-mazurskie – 64,5 mln zł,
podkarpackie – 60,32 mln zł,
kujawsko-pomorskie – 39,5 mln zł,
zachodniopomorskie – 37,4 mln zł.

Ponadto, 208 mln zł (50 mln euro) będzie dostępnych na dotacje i pożyczki na założenie własnej firmy (działanie 6.2).
Przy ich udzielaniu preferowane będą osoby poniżej 30 roku życia.

Planowane działania dla osób młodych w 2013 roku:
- wsparcie aktywizacyjno-zawodowe (szkolenia, staże i praktyki zawodowe oraz pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim;
- wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwach: łódzkim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim;

Część konkursów została już ogłoszona w pierwszym kwartale br., pozostałe będą ogłaszane sukcesywnie.
Łączna kwota przesuniętych w Programie Kapitał Ludzki środków wynosi 295 mln euro. Zdecydowana większość tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie aktywizacyjno – zawodowe osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych, 50+ oraz niepełnosprawnych. 50 mln euro tr afi na dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy
szkołach.

Młodzi 2014-2020
Wsparcie dla osób młodych pozostanie priorytetem także w przyszłym okresie programowania. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, finansowana będzie trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wagę wsparcia dla osób poniżej 30 roku życia potwierdza również nowa inicjatywa UE na rzecz zatrudnienia młodzieży
z budżetem w wysokości 6 mld euro. Celem tego przedsięwzięcia jest dofinansowanie inicjatyw skierowanych do osób młodych w regionach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród młodzieży (powyżej 25%). Do wsparcia takiego kwalifikuje się 7 polskich regionów: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
zachodniopomorskie (dane szacunkowe za 2011 r.).

Źródło: informacja prasowa MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png