Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Komu i jaki poziom dofinasowania przysługuje w ramach działania 4.4 POIG?

Mikro, mały i średni przedsiębiorca, który planuje inwestycje w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych może liczyć na wsparcie finansowe w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poziom dofinansowania projektów wynosi od 40 % do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN, a maksymalna 160 mln PLN.
Jako przykładowy rodzaj kosztów kwalifikowanych można wymienić m. in. zakup gruntu, budynków i budowli, inne środki trwałe - takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne, analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z inwestycją czy szkolenia specjalistyczne związane z realizacją inwestycji.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Konkurs przewiduje, iż wnioski będą rozpatrywane na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej, merytorycznej fakultatywnej oraz w trakcie panelu ekspertów, na którym Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia krótkiej prezentacji projektu. Jednym z najważniejszych wymagań na etapie oceny merytorycznej obligatoryjnej jest zapewnienie gotowości do realizacji projektu, w tym: posiadania licencji, pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), koncesji niezbędnych do realizacji inwestycji, dokumentacji potwierdzającej zakończenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko .
Innym z ważnych wymagań jest to, że wynikiem realizacji projektu powinno być wprowadzenie na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu wykazującego użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz posiadającego przewagi konkurencyjne w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży.

Jak pokonać konkurencję?

W ramach działania 4.4 POIG przewidziano możliwość zdobycia 100 punktów podczas oceny merytorycznej pod kątem spełniania kryteriów fakultatywnych. Aby wniosek mógł przejść do kolejnego etapu oceny – panelu ekspertów - musi spełnić wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyskać w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej minimum 75 punktów. Jednak większa liczba punktów uzyskanych podczas tej oceny to większa szansa na zdobycie dofinansowania. Spełnienie poniższych kryteriów pozwoli na otrzymanie maksymalnej liczby punktów na tym etapie oceny.
Przedsiębiorca otrzyma największą liczbę punktów tj. 25 ,jeśli do projektu wprowadzi innowację produktową o znaczeniu światowym (np. jeśli na świecie nie wytwarza się produktów o takich samych parametrach). Ponadto jeśli produkt (towar, usługa) będący wynikiem realizacji projektu będzie konkurencyjny na rynku europejskim lub międzynarodowym uzyska kolejno 5 lub 10 punktów.

Jeśli przedsiębiorca posiada wyłączne prawo do korzystania z patentu na wynalazek może otrzymać aż 15 punktów, natomiast 10 punktów w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy (punkty za patent na wynalazek i wzór użytkowy nie mogą się sumować). Aby uzyskać punkty w ramach powyższego kryterium wystarczy przedłoży
sporządzone sprawozdanie o stanie techniki, które nie będzie podważać zdolności patentowej lub ochronnej. Prawa do patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy muszą zostać zastosowane w zasadniczym elemencie decydującym o innowacyjności produktu będącego wynikiem realizacji projektu i/lub technologii użytej w projekcie.
Projekt dotyczący wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych prowadzonych lub zleconych przez przedsiębiorcę uzyska 10 punktów. Przedsiębiorca, który dokona pierwszego wdrożenia zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych otrzyma o 5 punktów mniej. Co istotne, punkty w zakresie prac badawczo-rozwojowych zostaną przyznane jeżeli udział kosztów związanych z ich przeprowadzeniem oraz nabyciem wyników tych prac wyniesie co najmniej 1% kwoty łącznych wydatków kwalifikowanych projektu. Kolejne 5 punktów przysługuje przedsiębiorcy w sytuacji, gdy w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu/stanowisk badawczo-rozwojowych lub utworzy on własny dział/stanowiska badawczo-rozwojowe.

Nowe rozwiązania organizacyjne lub marketingowe prowadzące do poprawy produktywności i efektywności w przedsiębiorstwie i które są dodatkowym efektem projektu mogą liczyć na kolejne 5 punktów.
Do listy punktacyjnej można dopisać również stworzenie nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy, który takie utworzy w wyniku realizacji projektu w ramach tego kryterium przysługuje maksymalnie 10 punktów a uzyskać je możne za utworzenie minimum 20 miejsc pracy.

Maksymalnie 10 punktów otrzyma Wnioskodawca który przewiduje wywóz produktów (wyrobów lub usług) będących wynikiem realizacji projektu na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). Jeżeli po upływie 30 miesięcy od daty zakończenia projektu, procentowy udział z przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tych produktów wyniesie powyżej 20% ale mniej niż 40% oceniający przyznają 5 punktów, jeśli wyniesie powyżej 40% - 10 punktów
Dodatkowo punktowani będą Wnioskodawcy, których wkład własny będzie wyższy od minimalnego poziomu wymaganego. Jeśli udział taki będzie większy o minimum 5 punktów procentowych wnioskodawca otrzyma 5 punktów, jeśli będzie większy o minimum 10 punktów procentowych – 10 punktów.

Co zadecyduje o kolejności na liście rankingowej?

Uzyskanie 100 punktów podczas oceny merytorycznej pod kątem spełniania kryteriów fakultatywnych zwiększa szanse na przyznanie dotacji jednak nie gwarantuje, iż wniosek będzie rekomendowany do dofinansowania. O kolejności na liście rankingowej decydować będzie bowiem wypadkowa oceny fakultatywnej i Panelu Ekspertów. Panel rankinguje projekty wyłonione podczas oceny merytorycznej w oparciu o ocenę następujących aspektów: 1. innowacyjność produktu w skali międzynarodowej; 2. opłacalność projektu; 3. konkurencyjność produktu na rynku międzynarodowym; 4. strategia zarządzania realizacją projektu w ujęciu organizacyjnym, kadrowym, kosztowym i kontrolnym; 5. strategia marketingowa wprowadzenia produktu na rynek. Wniosek może otrzymać maksymalnie 20 punktów w każdym aspekcie, co pozwala łącznie uzyskać 100 punktów. Liczba otrzymanych w trakcie Panelu Ekspertów punktów w zestawieniu z liczbą punktów uzyskanych na ocenie merytorycznej fakultatywnej w stosunku 50/50 będzie decydować o miejscu na liście rankingowej, dlatego też bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia prezentacji projektu przed Panelem Ekspertów.

Ponadto w celu zwiększenia swoich szans na dofinansowanie warto posiadać dokumenty które potwierdzą innowacyjność wdrażanego rozwiązania technologicznego i oferowanych w wyniku realizacji projektu produktów lub usług. Dokumentami takimi możemy podeprzeć się w treści wniosku o dofinansowanie jak również podczas prezentacji w trakcie trwania Panelu Ekspertów. Pomimo, iż w aktualnym naborze wniosków, nie nałożono obowiązku przedłożenia opinii o innowacyjności, doświadczenie z poprzednich konkursów wskazuje, iż posiadanie takiego dokumentu, wydanego przez niezależną jednostkę naukową jest pomocne przy udowadnianiu poziomu innowacyjności. Dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi innowacyjność projektu mogą być orzeczenia właściwych branżowych komitetów normalizacyjnych np. ISO/IEC, CEN/CENELEC, CCITT/CCIR, OIML. Innowacyjność potwierdza również fakt, iż wniosek stanowi pierwsze wdrożenie patentu.
Reasumując. Spełnienie dodatkowych kryteriów, odpowiednie przygotowanie się do Panelu Ekspertów jak również posiadanie dokumentów potwierdzających innowacyjność na poziomie światowym są czynnikami, które zdecydowanie zwiększą szansę na dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W dniu 24 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktowych i usługowych, (rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub których stopień rozprzestrzenienia się na świecie jest nie większy niż 15%). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 15 maja do 5 czerwca br. Jest to jeden z ostatnich konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie na innowacyjne technologie, stąd też cieszy się dużym zainteresowaniem. Duża konkurencja oraz sposób oceny wniosków zapowiadają ostrą rywalizację.

Autor: Agata Charchut, Konsultant, PNO Consultants Sp. z o.o.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry