Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kto może składać wnioski:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
  • Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa.
  • Podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).
  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w ramach Poddziałania, w tym organizacje turystyczne.
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.


Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.
Ww. zadania mogą być realizowane tylko i wyłącznie w ramach projektów, których zarówno rzeczowy jak i finansowy okres realizacji nie przekracza daty 28 lutego 2015 r.

Procent dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85 proc.;
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe – 100 proc.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png