Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Projekt Umowy Partnerstwa opiera się na jej założeniach, przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Uwzględnia on uwagi partnerów społecznych i gospodarczych, a także te które padły podczas spotkań grup roboczych i nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Koncentruje się na trzech celach rozwojowych kraju: zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Regionalne programy

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Regiony słabiej rozwinięte

Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Województwo

Całkowita alokacja na Regionalny Program (w mln euro)

 • Dolnośląskie 2 019,40
 • Kujawsko-Pomorskie 1 706,50
 • Lubelskie 2 000,00
 • Lubuskie 813,00
 • Łódzkie 1 917,80
 • Małopolskie 2 580,30
 • Opolskie 847,10
 • Podkarpackie 1 895,40
 • Podlaskie 1 088,00
 • Pomorskie 1 671,80
 • Śląskie 3 012,30
 • Świętokrzyskie 1 223,30
 • Warmińsko-Mazurskie 1 549,40
 • Wielkopolskie 2 196,60
 • Zachodniopomorskie 1 435,50


Województwo mazowieckie

Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu i wynoszą 1 923,3 mln euro. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,4 mld euro dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Ponadto, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności dostępnego w „następcy” Programu Infrastruktura i Środowisko, którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego.

Programy krajowe

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata 2014-2020, na programy krajowe nie została rozdzielona pełna kwota środków. Nie zostały także określone ostateczne proporcje w ogólnej alokacji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym. Dlatego też, na obecnym etapie nie można określić ostatecznych budżetów dla poszczególnych programów.

Wstępna propozycja podziału (w mln euro)


Infrastruktura i Środowisko: 21 533,9

Inteligetny Rozwój: 7 233,6

Wiedza, Edukacja, Rozwój 2 228,0

Polska Cyfrowa 1 971,8

Polska Wschodnia 1 713,1

Pomoc Techniczna 540,3

Więcej informacji

Żródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry