Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Projekt Umowy Partnerstwa opiera się na jej założeniach, przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Uwzględnia on uwagi partnerów społecznych i gospodarczych, a także te które padły podczas spotkań grup roboczych i nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Koncentruje się na trzech celach rozwojowych kraju: zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa.

Wsparcie będzie realizowane w ramach 11 Celów Tematycznych określonych w projektach rozporządzeń Komisji Europejskiej. Nastąpi zwiększenie decentralizacji - 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie. Koncentracja tematyczna będzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. Większy nacisk zostanie położony na rezultaty oraz uwzględnianie wymiaru terytorialnego.

Regionalne programy

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Regiony słabiej rozwinięte

Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Województwo

Całkowita alokacja na Regionalny Program (w mln euro)

 • Dolnośląskie 2 019,40
 • Kujawsko-Pomorskie 1 706,50
 • Lubelskie 2 000,00
 • Lubuskie 813,00
 • Łódzkie 1 917,80
 • Małopolskie 2 580,30
 • Opolskie 847,10
 • Podkarpackie 1 895,40
 • Podlaskie 1 088,00
 • Pomorskie 1 671,80
 • Śląskie 3 012,30
 • Świętokrzyskie 1 223,30
 • Warmińsko-Mazurskie 1 549,40
 • Wielkopolskie 2 196,60
 • Zachodniopomorskie 1 435,50


Województwo mazowieckie

Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu i wynoszą 1 923,3 mln euro. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,4 mld euro dostępne będą dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Ponadto, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności dostępnego w „następcy” Programu Infrastruktura i Środowisko, którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego.

Programy krajowe

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata 2014-2020, na programy krajowe nie została rozdzielona pełna kwota środków. Nie zostały także określone ostateczne proporcje w ogólnej alokacji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym. Dlatego też, na obecnym etapie nie można określić ostatecznych budżetów dla poszczególnych programów.

Wstępna propozycja podziału (w mln euro)


Infrastruktura i Środowisko: 21 533,9

Inteligetny Rozwój: 7 233,6

Wiedza, Edukacja, Rozwój 2 228,0

Polska Cyfrowa 1 971,8

Polska Wschodnia 1 713,1

Pomoc Techniczna 540,3

Więcej informacji

Żródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png