Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy złożyć poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 2 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku przesyłając podpisaną wersję papierową na adres PARP.

Uwaga!

PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Wstrzymanie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty wstrzymania naboru wniosków. Ponowne uruchomienie naboru wniosków będzie miało miejsce w momencie, gdy fundusz będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi i będzie ogłoszone komunikatem na stronie internetowej PARP.

Pożyczka może być udzielona na:

1. uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

2. wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie udzielenie pożyczki:

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, będącemu spółką kapitałową, który spełni łącznie następujące warunki:

1) przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

2) złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;

3) przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;

4) w przypadku realizacji inwestycji:

a) zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania trwałości inwestycji,

b) zapewnieni wkład własny w finansowanie inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.


Budżet funduszu na udzielanie pożyczek mikro oraz małym przedsiębiorstwom wynosi: 41 625 000,00 PLN

Kwota udzielonej pożyczki nie może być niższa niż 200 000 PLN oraz wyższa niż 2 000 000 PLN na jeden projekt.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie pożyczki ściągając formularz z generatora wniosków. Wniosek o udzielenie pożyczki uważa się za wypełniony z chwilą wgrania wypełnionej wersji do generatora.

Wnioskodawcy zobowiązani są potwierdzić złożenie wniosku o udzielenie pożyczki na jeden z niżej opisanych sposobów:

a) Podpisanie formularza z danymi wniosku oraz przesłanie wygenerowanego przez Generator Wniosków oświadczenia drogą elektroniczną przez system ePuap z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w ciągu 3 dni roboczych po dniu rejestracji. Skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osoby, które mają prawo reprezentować Wnioskodawcę (zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy określonym w KRS albo w drodze udzielonego pełnomocnictwa), elektronicznego bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym W przypadku reprezentacji wieloosobowej należy ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał elektroniczny podpis z certyfikatem kwalifikowanym.

b) Złożenie podpisanego wydruku wygenerowanego przez Generator Wniosków wraz z załącznikami do wniosku w formie papierowej w PARP. Formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych po dniu zablokowania wniosku, poprzez nadanie na poczcie lub kurierem dokumentacji do PARP (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego). Wnioski dostarczone osobiście do kancelarii PARP nie będą rejestrowane.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry