Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna, i/lub uczelnia niepubliczna i/lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk i/lub instytut badawczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

- projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,
- projekt może obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów stacjonarnych; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych,
- przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych specjalności na tychże kierunkach, modyfikację programu i sposobu kształcenia,
- otwierane w ramach projektu kierunki studiów stacjonarnych, stacjonarne studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, których nie było w ofercie edukacyjnej uczelni przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)

- komponent dotyczy organizacji przez uczelnię specjalistycznych kursów i szkoleń, których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpisuje się w założenia programu rozwoju uczelni.

 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia poprzez m.in.:

- stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia,
- organizację specjalistycznych kursów językowych dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku obcym.

 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)

- komponent ten obejmuje staże i szkolenia przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej, szczególnie na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów stacjonarnych i specjalnościach.

 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki:

- stypendia mają charakter naukowy,
- są one przyznawane i rozliczane zgodnie z istniejącym w danej uczelni regulaminem przyznawania stypendiów naukowych,
- wysokość stypendium powinna być ustalana na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni.

 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy.
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki:

- zajęcia mogą być prowadzone na I roku lub w trakcie całego toku studiów stacjonarnych, w zależności od specyfiki kierunku i możliwości organizacyjnych danej uczelni,
- prowadzenie zajęć może rozpocząć się przed inauguracją roku akademickiego, ale jedynie w odniesieniu do osób posiadających świadectwa maturalne,
- ostatecznymi odbiorcami wsparcia (grupa docelową) powinni być studenci stacjonarni uczelni (wnioskodawcy) lub partnera/partnerów projektu (w przypadku projektu partnerskiego z inną/ymi uczelnią/ami),

 • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy)
 • projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kształcenia na odległość.
  współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny)
 • organizowanie staży, dla studentów stacjonarnych i absolwentów danej uczelni,
 • organizowanie praktyk, dla studentów stacjonarnych danej uczelni,
 • organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców,
 • udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 10 000 000 zł

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png