Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia publiczna, i/lub uczelnia niepubliczna i/lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk i/lub instytut badawczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

- projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,
- projekt może obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów stacjonarnych; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych,
- przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów stacjonarnych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych specjalności na tychże kierunkach, modyfikację programu i sposobu kształcenia,
- otwierane w ramach projektu kierunki studiów stacjonarnych, stacjonarne studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, których nie było w ofercie edukacyjnej uczelni przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

 • rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)

- komponent dotyczy organizacji przez uczelnię specjalistycznych kursów i szkoleń, których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpisuje się w założenia programu rozwoju uczelni.

 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia poprzez m.in.:

- stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia,
- organizację specjalistycznych kursów językowych dla wykładowców prowadzących zajęcia w języku obcym.

 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)

- komponent ten obejmuje staże i szkolenia przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej, szczególnie na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów stacjonarnych i specjalnościach.

 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki:

- stypendia mają charakter naukowy,
- są one przyznawane i rozliczane zgodnie z istniejącym w danej uczelni regulaminem przyznawania stypendiów naukowych,
- wysokość stypendium powinna być ustalana na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni.

 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej wnioskodawcy.
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki:

- zajęcia mogą być prowadzone na I roku lub w trakcie całego toku studiów stacjonarnych, w zależności od specyfiki kierunku i możliwości organizacyjnych danej uczelni,
- prowadzenie zajęć może rozpocząć się przed inauguracją roku akademickiego, ale jedynie w odniesieniu do osób posiadających świadectwa maturalne,
- ostatecznymi odbiorcami wsparcia (grupa docelową) powinni być studenci stacjonarni uczelni (wnioskodawcy) lub partnera/partnerów projektu (w przypadku projektu partnerskiego z inną/ymi uczelnią/ami),

 • opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia stacjonarne, studia podyplomowe, kursy)
 • projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kształcenia na odległość.
  współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny)
 • organizowanie staży, dla studentów stacjonarnych i absolwentów danej uczelni,
 • organizowanie praktyk, dla studentów stacjonarnych danej uczelni,
 • organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców,
 • udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 10 000 000 zł

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry