Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Głównym celem Programu na lata 2014-2020 będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Zaproponowany cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie.

Zakres wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie rozporządzenia ramowego:

  • wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  • promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  • wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (w ograniczonym zakresie).

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.

W ramach konsultacji społecznych planowane są dodatkowo cztery konferencje:

    28 sierpnia br. w Warszawie – hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18,
    18 września br. w Poznaniu – hotel Twardowski, ul. Głogowska 358A,
    4 października br.w Krakowie *,
    21 października br.w Łodzi * – (spotkanie podsumowujące).

* Terminy konferencji w Krakowie i Łodzi mogą ulec zmianie podany termin konferencji może ulec zmianie. Informacje o rozpoczęciu procesu rejestracji oraz miejscu konferencji będą na bieżąco aktualizowane.

więcej informacji i rejestracja: tutaj

Źródło: MRR

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png