Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wnioski należy składać od 21 sierpnia do 16 września 2013 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

I. O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:

  •     działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
  •     posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
  •     posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  •    zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców oraz
  •     posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu oraz
  •     w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych przedsiębiorstw oraz
  •     w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 3 usługi szkoleniowe dot. zarządzania mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, lub dot.  wdrażania technologii informacyjnych oraz
  •     spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej;
  •     zobowiąże się:

     - że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
    - do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
    - do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.

Więcej informacji

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png