Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ostatni konkurs 1.4 PO IG – 200 mln PLN na badania

Jeszcze w 2013 roku NCBiR ogłosi ostatni już nabór w ramach konkursu 1.4 PO IG wspierającego projekty badawczo-rozwojowe o charakterze celowym. Nabór zostanie przeprowadzony w IV kwartale tego roku i planowany jest udział firm dużych. Działanie to cieszyło się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, ponieważ pozwalało na sfinansowanie rzeczywistych kosztów opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, w tym kosztów wynagrodzeń, współpracy z podwykonawcami, materiałów i innych elementów wykorzystywanych do badań, użytkowania sprzętu i koszty ogólne. Również w naturalny sposób stymulowało ono rozwijanie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki.

Środki krajowe – nowe źródło wsparcia dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skupia w swoich strukturach różne formy i kierunki wspierania innowacyjnych inicjatyw rozwojowych podejmowanych w gospodarce. Odnosi się to zarówno do samodzielnych przedsięwzięć przedsiębiorców, jak i wspólnych z sektorem nauki inicjatyw. Wśród źródeł, z jakich jeszcze mogą w najbliższych miesiącach skorzystać przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe, wskazać należy na następujące:

  • Program GEKON – oferujący wsparcia w fazie badawczo-rozwojowej oraz wdrożeniowej (w skali przemysłowej) dla projektów odnoszących do przygotowania, opracowania, przetestowania i zastosowania w praktyce gospodarczej innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych o charakterze pro-ekologicznym (nabór: XII 2013)
  • Program Badań Stosowanych – oferujący wsparcie dla prowadzenia badań stosowanych w różnych dziedzinach nauki i branżach przemysłu (nabór: XII 2013-I 2014)
  • Programy sektorowe – INNOMED mający na celu sfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie medycyny , INNOLOT skupiony na innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu lotniczego (nabór: II-IV 2014) 
  • Program STRATEGMED – ukierunkowany na opracowanie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (nabór: III-IV 2014)

Nowa perspektywa – nowe wyzwania (badania, środowisko)

Lata 2014-2020 będą ostatnim okresem tak intensywnego wspierania polskiej gospodarki. Będzie to również okres znaczącego rozwoju polskiej nauki, w tym wzrostu jej znaczenia w skali Europy i świata. Duży nacisk położony zostanie na kwestie środowiskowe, w tym możliwość spełnienia przez Polskę i polską gospodarkę zobowiązań w tym zakresie. W szczególności odnosi się to do efektywności energetycznej ale także do wzrostu udziału energetyki rozproszonej, w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.

Nadchodząca perspektywa to również intensywne wsparcie powiązań sektora nauki z biznesem. Dofinansowaniem objęte zostaną przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe, w wyniku których powstaną nowe technologie i nowe konkurencyjne produkty, bądź dzięki którym wzrośnie nasza konkurencyjność w Europie. Dodatkowo wsparcie skierowane będzie dla przedsiębiorców, których jednym z priorytetów jest zaplecze badawczo-rozwojowe, stąd kontynuacja udzielania dofinansowania na tworzenie lub rozbudowę działów B+R.

W ramach programów regionalnych udzielane będzie wsparcie dla firm (zwłaszcza zaliczanych do sektora MŚP), dążących do podniesienia swojej konkurencyjności poprzez przeprowadzenie inwestycji w zaplecze produkcyjne. Szczególny nacisk położony zostanie na innowacyjność. Nowością będzie oferowanie przez regiony obok klasycznych dotacji, pomocy przybierającej formę zwrotną.

O wsparcie na planowane przedsięwzięcia w skali europejskiej będzie można ubiegać się w ramach Programu Horyzon 2020, również program LIFE+ pozwoli na dofinansowanie działań kreujących korzystne dla środowiska zachowania i postawy czy towarzyszących pro-ekologicznym innowacjom.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png