Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Dlaczego?

Zgodnie z historią:

  • 2007    Komisja Europejska przedstawiła pakiet klimatyczno- energetyczny zawierający cele dla UE:

            - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020r.
            - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.
            - zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r.

  • 2010    Przyjęcie przez Radę Ministrów „Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”.
  • 2011    Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki dokument „Uzupełnienie do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych”.
  • 2012    Przedstawienie przez Ministerstwo Gospodarki na początku października projektu ustawy o OZE.
  • 2013    Skierowanie przez Komisję Europejską w marcu skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, za brak transpozycji drugiej dyrektywy OZE (potencjalna kara ok. 200 mln pln).

W celu uniknięcia konsekwencji finansowych nałożonych przez KE, we wrześniu br.  wprowadzono ustawę „Mały Trójpak Energetyczny”.Pośpiech wpłynął na nierzetelną transpozycję wskazanych 18 przepisów z unijnych dyrektyw: cztery dyrektywy zostały wpisane w całości, sześć w sposób niepełny, ośmiu regulacji nie ujęto w ogóle. Największe zastrzeżenia związane są z brakiem przeniesienia zapisów dotyczących zastosowania ulg, wprowadzenia systemu wsparcia oraz brakiem priorytetowego dostępu OZE do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych w zakresie odnawialnej energii.

Nowa i nieustabilizowana jeszcze ustawa energetyczna rokuje, że system dotacyjny w 2014r. dla instalacji OZE będzie pochodną trzech czynników: rodzaju źródła, zainstalowanej mocy oraz roku oddania do użytkowania. Koszt jednostkowy wytworzenia energii zależny jest od rodzaju źródła np.: energetyka wodna ok. 250pln za 1MWh, biomasa ok. 500pln za 1MWH, fotowoltaika ok. 1000pln za 1 MWh. Największe wsparcie otrzymają inwestycje związane z fotowoltaiką, ponieważ ich rentowność będzie najmniejsza, ale zapotrzebowanie na rozwój tego źródła będzie rósł.Drugą kwestią jest wielkość zainstalowanej mocy- mała instalacja potrzebuje większego wsparcia ze względu na wysoki koszt jednostkowy wytworzenia energii. Czynnik ostatni związany jest z wiekiem instalacji- logicznym jest tu fakt, że im dłużej będziemy zwlekać z uruchomieniem naszej instalacji tym potencjalne wsparcie będzie mniejsze. Reasumując  wszystkie czynniki i przekładając wynik na polską rzeczywistość wyraźnie widać, że najbardziej opłacalną inwestycją w OZE w okresie programowym 2014-2020 będzie: mała instalacja, produkująca energię WYŁĄCZNIE na własne potrzeby producenta. Wówczas pomimo braku dopłat, zyskamy produkując energię oraz oszczędzimy wykluczając opłatę przesyłową.

 W związku z nieunormowaną sytuacją prawno- formalną w Polsce, preferowanym rozwiązaniem na rok 2013 jest zawieszenie realizacji inwestycji związanych z energetyką odnawialną i skierowanie potencjalnego obszaru rozwoju w kierunku efektywnego wykorzystania energii (EWE). Sens inwestycji OZE nie polega tylko na ekologii ale również na tańszej energii. Obecnie zamiast walczyć z cenami energii pierwotnej z wytwórcami i producentami, należałoby się skupić nad jej zoptymalizowaniem i efektywnym wykorzystaniem.

W ciągu 10 lat w Polsce, energochłonność produktu krajowego brutto spadła o 1/3. Nasz sukces jest skutkiem przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacji oświetlenia ulicznego czy też optymalizacji procesów przemysłowych. Pomimo definitywnej poprawy, nadal efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest trzy razy niższa niż w najbardziej pionierskich krajach Europy i przynajmniej dwa razy niższa niż średnia w państwach Unii Europejskiej. Świadczy to o horrendalnym potencjale, który posiada Polska w zakresie możliwości oszczędzania energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. Zdecydowanie potwierdza to hipotezę, że inwestowanie w OZE należy chwilowo odłożyć i zająć się w obecnej sytuacji rozwojem EWE- niewątpliwa stabilność prawna, gwarantowana rentowność, minimalne ryzyko inwestycyjne oraz dostępne środki na dofinansowanie przedmiotowych przedsięwzięć.

Pomimo zbliżającego się końca okresu programowego 2007-2014, są dostępne środki dotacyjne wspierające cel, jakim jest wzrost efektywnego wykorzystania energii. W ramach Programu Priorytetowego stworzono możliwość współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacje inwestycji związanych z dofinansowaniem audytów oraz zadań inwestycyjnych prowadzących do optymalizacji, oszczędności lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Przyszłość zależy od nas:

  • 2017    Przewidywane:     Niedobór energii elektrycznej w Polsce, spowodowany małą efektywnością eksploatowanych bloków energetycznych,  brakiem inwestycji w nowe obiekty oraz niemożnością „załatania dziury energetycznej” energią z OZE.
  • 2020    Planowane z UE: Osiągnięcie przez Polskę 15% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

    Przewidywane: Nie zrealizowanie 15% udziału odnawialnej energii w konsumpcji energii finalnej. Transfery statyczne energii z krajów sąsiednich pochłaniają miliardy z polskiego budżetu.

Ze względu na wyznaczony przez UE dead line na osiągnięcie 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w 2020r, inwestycje w zieloną energię są nieuniknione. Tym samym konieczne będzie ich dotowanie. Potencjalne źródła finansowania pojawią się pod koniec 2014r., a głównym czynnikiem warunkującym ich wysokość będzie poziom gotowości inwestora do realizacji inwestycji. Przed inwestorami rok zmagań z urzędami i instytucjami państwowymi- cel zdobycie decyzji i pozwoleń warunkujących budowę instalacji produkujących zieloną energię.

Źródło: fundusze-europejskie.pl

Przewiń do góry