Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -


Rządowy Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

Do kogo skierowany jest program?

 • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie    4 lat od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,

 • studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej,

 • dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na co można przeznaczyć środki?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej,
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Warunki pożyczki:

 • wartość pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw.2014 - do 78 853,40 zł),
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy,
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44 %w skali roku, na II kwartał 2015r.),
   
 • wartość pożyczki na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia (IV kw.2014 – do 23 656,02 zł),
 • okres spłaty do 3 lat,
   
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej,
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis.
   

Więcej informacji na temat Programu...

Kalkulator pożyczki

 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png