Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »
 • »
 • »
 • »


RPO+OPO+EFS+KIP.png

Projekt : „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”  Współfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach  działania 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE V NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 07.11.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 14.11.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących
  o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
  w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym,
  w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 15. Oświadczenie dot. podatku VAT

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (938,50KB)

Załączniki:

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx (979,96KB)
DOCX9-plan założenia PS.docx (995,92KB)
DOCX12-harmonogram rzeczowo finansowy.docx (1,54MB)
DOCX16-oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (1,54MB)
DOCX17-oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.docx (1,54MB)
DOCXOświadczenie dla istniejącego PS dot. podatku VAT.docx (972,88KB)
DOCXOświadczenie dla osób fizycznych tworzących nowe PS dot. podatku VAT.docx (973,18KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg
OGŁOSZENIE IV NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.08.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 29.08.2018r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko, Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (277,24KB)

Załączniki:

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx (920,36KB)
DOCX6-umowa wsparcie finansowe.docx (939,53KB)
DOCX9-plan zalożenia PS.docx (936,31KB)
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (919,08KB)
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (917,48KB)
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (917,88KB)

 


OWES logo_2.jpeg

DNIA 05.07.2018 OGŁOSZAMY INFORMACJIĘ O PLANOWANYM III NABORZE WNIOSKÓW
O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 20.07.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 23.07.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.), pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 

DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx (920,36KB)
DOCX9-plan zalożenia PS.docx (936,31KB)
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (919,08KB)
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (917,48KB)
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (917,88KB)

 

 

 


OWES logo_2.jpeg

Ostateczna lista rankingowa - nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

PDFZarządzenie ostateczna lista rankingowa.pdf (306,08KB)

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 27.04.2018r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 11.05.2018r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR,a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Załaczniki:

DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (325,99KB)
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (324,25KB)
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (324,73KB)
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (323,11KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg
Ostateczna lista rankingowa - II nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z II naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

PDFZarządzenie ostateczna lista rankingowa.pdf (372,20KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIEBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 23.02.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 26.02.2018r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. Potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. Kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany
  w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. Kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. Kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. Dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. Oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub;
 11. Zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. Kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).


DOCX3-wniosek wsparcie finansowe zalożenie PS.docx (932,72KB)
DOCX9-plan zalożenia PS.docx (948,66KB)
DOCX12-harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (931,21KB)
DOCX16-oswiadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (929,80KB)
DOCX17-oświadczenie o wyśokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (930,36KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg

Nabór ciągły rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z naboru ciągłego wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:

PDFZarządzenie ostateczna lista rankingowa - nabór ciągły.pdf (419,82KB)

 


OWES logo_2.jpeg

AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy aktualną wersję załącznika nr A.1 i A.2 do Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:
DOCXTabela zmian załączników.docx (13,76KB)

Załączniki:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx (1,90MB)
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx (1,89MB)

 

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Zapraszamy uczestników projektu do składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działalnie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 22.06.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, który będzie trwał do 07.07.2017r. do godziny 15:00.

Informacje dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się głównie w §12 i §13 rozdziału V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 8:00 – 15:00, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nazwa Przedsiębiorstwa Społecznego
adres do korespondencji
z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 4. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. wpis przedsiębiorstwa społecznego do KRS,
 2. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwa społecznego,
 3. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione przez ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimisw dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 16) lub
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (Załącznik nr 17) lub
 6. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 7. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, POWER oraz RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (Załącznik nr 22),
 8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,81KB)

Załączniki:
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (326,06KB)
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (324,25KB)
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (324,73KB)
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (323,11KB)
 


OWES logo_2.jpeg

AKTUALNA WERSJA REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU I ZAŁĄCZNIKÓW do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA CIĄGŁEGO NABORU REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

Udostępniamy aktualną wersję Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu i załączników do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na założenie PS, wykorzystanie wsparcia finansowego na utworzenia nowego/nowych miejsc pracy w istniejącym PS, przekształcenie PES w PS do ogłoszenia ciągłego naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”.

Zmiany są uszczegółowione w poniższym pliku:

DOCXTabela zmian regulaminu i załączników.docx (19,06KB)

Regulamin świadczenia usług uczestnikom projektu:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,81KB)

Załączniki:

DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (344,64KB)
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx (324,16KB)
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (323,38KB)
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx (109,11KB)
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (109,14KB)
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (108,24KB)
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (118,60KB)
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx (943,29KB)
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx (944,44KB)
 

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM CIĄGŁYM NABORZE REKRUTACJI
DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 15.05.2017r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie naborem ciągłym, będzie trwała do wyczerpania środków w zakresie wsparcia finansowego. Każdorazowo procedura oceny wniosków oraz dalszy proces wsparcia zostanie rozpoczęty po wpłynięciu wniosków rekrutacyjnych na wsparcie minimum 5 osób.

            Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.
Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Załączniki:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:
DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (266,77KB)

FORMULARZE REKRUTACYJNE:
DOCXA.1 - formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzajacych założyć nowe PS.docx (1,90MB)
DOCXA.2 - formularz rekrutacji osob fizycznych zamierzajacych przystapic-zatrudnic sie w istniejacym PS.docx (1,89MB)
DOCXA.3 - formularz rekrutacji osob prawnych zamierzajacych zalozyc nowe PS.docx (1,90MB)
DOCXB.1 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne.docx (109,11KB)
DOCXB.1.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w istniejacym PS.docx (109,14KB)
DOCXB.1.3 - oswiadczenie dotyczace kwalifikowalnosci uczestnika projektu - osoby fizyczne przystepujace-zatrudniajace się w PS tworzonym przez osoby prawne.docx (108,14KB)
DOCXB.2 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne.docx (105,87KB)
DOCXB.2.3 - oświadczenie dotyczace kwalifikowalnosci - osoby prawne załozenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.docx (118,16KB)
DOCXC.1 - dane uczestnika indywidualnego.docx (342,83KB)
DOCXC.2 - dane uczestnika instytucjonalnego.docx (343,80KB)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:
DOCX1- karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (349,73KB)
DOCX2 - oswiadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.docx (329,74KB)
DOCX3 - wniosek wsparcie finansowe założenie PS.docx (332,34KB)
DOCX4 - wniosek podstawowe wsparcie pomostowe.docx (331,14KB)
DOCX5 - wniosek przedłużone wsparcie pomostowe.docx (329,35KB)
DOCX6 - umowa wsparcie finansowe.docx (350,82KB)
DOCX7 - umowa wsparcie pomostowe.docx (337,38KB)
DOCX8 - aneks.docx (328,56KB)
DOCX9 - plan założenia PS.docx (348,13KB)
DOCX10 - zestawienie towarow i usług.docx (330,11KB)
DOCX11 - oświadczenie o dokonaniu zakupów.docx (328,14KB)
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (330,83KB)
DOCX13 - karta oceny formalnej.docx (338,90KB)
DOCX14 - karta oceny merytorycznej.docx (415,25KB)
XLSX15 - zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (94,47KB)
DOCX16 - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (329,44KB)
DOCX17 - oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (329,97KB)
DOCX18 - oświadczenie o niekaralnosci.docx (329,01KB)
DOCX19 - oświadczenie o niepodleganiu karze.docx (328,42KB)
DOCX20 - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.docx (328,65KB)
DOCX21 - oświadczenie stosunek pracy.docx (328,23KB)
DOCX22 - oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków.docx (328,31KB)
DOCX23 - oświadczenie brak przesłanek.docx (328,32KB)
DOCX24 - regulamin KOW.docx (340,92KB)
DOCX25 - upoważnienie dla przedstawiciela IP.docx (326,42KB)
DOCX26 - oświadczenie kwalifikowalność vat.docx (329,03KB)
DOCX27 - umowa szkoleniowo-doradcza.docx (335,30KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg

I nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu:
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I naboru wniosków o wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego/ wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/ przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”:

PDFZarządzenie, ostateczna lista rankingowa.pdf (409,28KB)

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE I NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 06.03.2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 10.03.2017r. do godziny 1500.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800 - 1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko , Nazwa Podmiotu, adres do korespondencji
z dopiskiem:

Jednorazowa dotacja inwestycyjna na otrzymanie środków finansowych 

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie
   z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Załączniki:

DOCX3 - wniosek jednorazowe wsparcie finansowe.docx (332,28KB)
DOCX9 - plan założenia PS - stworzenia miejsc pracy w PS.docx (349,01KB)
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (329,18KB)
DOCX16 - oswiad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (329,42KB)
DOCX17 - oswiad o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (329,74KB)

 


OWES logo_2.jpeg

KONFERENCJA_opole.jpeg

PDFZaproszenie_Opole.pdf (298,73KB)

PDFProgram_konferencja_PES_Opole.pdf (532,23KB)

 


OWES logo_2.jpeg

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczy zamówienia publicznego nr KIP.RPO8.3.272.1.2017.AK

PDFWybor najkorzystniejszej oferty dotyczy zamowienia publicznego nr KIP.RPO8.3.272.1.2017.AK.pdf (659,71KB)

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM I NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/ WYKORZYSTANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH/ PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy że dnia 06.03.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie finansowe do projektu, który będzie trwał do 10.03.2017r.

Informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdują się głównie w rozdziale V Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Wsparcie finansowe przyznawane jest poprzez wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 3. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

 1. potwierdzenie uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo – doradczym (może być również spoza tematyki wparcia oferowanego w projekcie),
 2. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 3. kopia nadania numeru REGON przedsiębiorstwu społecznemu (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym lub przekształcaniu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne),
 4. kopia dokumentu zawierającego PESEL osoby zamierzającej założyć/przystąpić/zostać zatrudnioną w przedsiębiorstwie społecznym,
 5. Plan założenia przedsiębiorstwa społecznego/Plan wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Plan przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – załącznik nr 9,
 6. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (wymagany w przypadku przystępowania/ zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym),
 7. dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji finansowej - sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięte ostatnie 6 miesięcy/kwartał lub bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał),
 8. oświadczenie, w którym przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zatrudnienia/ przyjęcia nowego członka/członków i podpisania z nim/nimi umowy/ spółdzielczej umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania wsparcia finansowego – dotyczy osób fizycznych wnioskujących o zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym/przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego,
 9. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy w dniu udzielenia pomocy – załącznik nr 16 lub
 10. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 17 lub
 11. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 12. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 12,
 13. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 14. kopie wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, które można uzyskać przed założeniem działalności gospodarczej), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanymDz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 203 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Załączniki:

DOCX3 - wniosek jednorazowe wsparcie finansowe.docx (332,28KB)
DOCX9 - plan założenia PS - stworzenia miejsc pracy w PS.docx (349,01KB)
DOCX12 - harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (329,18KB)
DOCX16 - oswiad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.docx (329,42KB)
DOCX17 - oswiad o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis.docx (329,74KB)
 

 

 


OWES logo_2.jpeg

I i II nabór rekrutacji do projektu – ostateczne listy rankingowe
 

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową uczestników z I i II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”


PDFZarządzenie ostateczna lista rankingowa I nabór.pdf (569,65KB)
PDFZarządzenie ostateczna lista rankingowa II nabór.pdf (571,67KB)

 

 


OWES logo_2.jpeg

Dot. II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że termin składania Formularzy rekrutacyjnych do II naboru rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”, który miał trwać do 28.12.2016r., zostaje przedłużony do 05.01.2017r. do godz. 1500.

 


OWES logo_2.jpeg

Dot. II naboru rekrutacji do projektu
„Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Informujemy, że dnia 23.12.2016 (piątek) Urząd Miejski w Byczynie czynny będzie do godziny 1300, w związku z czym wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać do godziny 1200.

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE II NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 13.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu (II nabór), która będzie trwała do 28.12.2016r do godziny 1500.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Pliki do pobrania:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UCZESTNIKOM PROJEKTU:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (265,27KB)

FORMULARZE REKRUTACYJNE:

DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (2,00MB)
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.doc (1,98MB)
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (1,99MB)
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc (507,50KB)
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc (507,00KB)
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc (497,50KB)
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc (407,50KB)
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc (600,50KB)
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc (393,50KB)
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc (399,50KB)

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES W PS:

DOCX1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (180,55KB)
DOC10. Zestawienie towarow i usług.doc (173,00KB)
DOC11. Oświad o dokonaniu zakupów.doc (170,50KB)
DOC12. Harmonogram rzecz finansowy.doc (186,00KB)
DOC13. Karta oceny formalnej.doc (218,50KB)
DOC14. Karta oceny merytorycznej.doc (348,00KB)
XLSX15. Zasświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (92,67KB)
DOC16. Oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc (175,00KB)
DOC17. Oświad o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (178,00KB)
DOCX18. Oświad o niekaralności.docx (161,42KB)
DOC19. Oświad o niepodleganiu karze.doc (171,00KB)
DOC2. Oświadczenie kwalifikowalnosci uczestnika.doc (178,00KB)
DOC20. Oświad o nieprowadzeniu dział gosp.doc (172,00KB)
DOC21. Oświad stosunek pracy.doc (170,50KB)
DOC22. Oświad o niekorzystaniu z innych środkow.doc (171,00KB)
DOC23. Oświad brak przesłanek.doc (171,50KB)
DOC24. Regulamin kow.doc (221,50KB)
DOC25. Upoważnienie dla przedstawiciela ip.doc (171,00KB)
DOCX26. Oświad kwalifikowalność vat.docx (161,46KB)
DOCX27. Umowa szkolno-doradcza.docx (168,19KB)
DOCX3. Wniosek wsp finansowe zalozenie ps.docx (166,51KB)
DOCX4. Wniosek podst wsp pomostowe.docx (162,88KB)
DOCX5. Wniosek przedł wsp pomostowe.docx (163,18KB)
DOCX6. Umowa wsparcie finansowe.docx (185,10KB)
DOCX7. Umowa wsp pomostowe.docx (170,11KB)
DOC8. Aneks.doc (174,00KB)
DOCX9. Plan zalozenie ps.docx (181,58KB)

Firmówka OWES:

DOCfirmówka OWES.doc (338,50KB)

 


OWES logo_2.jpeg

AKTUALNA WERSJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 19 do REGULAMINU PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE PS, WYKORZYSTANIE WSPARCIA FINANSOWEGO na UTWORZENIE NOWEGO/NOWYCH MIEJSC PRACY w ISTNIEJĄCYCH PS, PRZEKSZTAŁCENIE PES w PS do OGŁOSZENIA INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE REKRUTACJI do PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję załączników. Zmianie uległ zapis podstawy prawnej. Zmiany przedstawione są w pliku poniżej.

DOCXAktualizacja załączników - zapis zmian.docx (12,56KB)

DOCX1. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (180,55KB)

DOC19. Oświadczenie o niepodleganiu karze.doc (171,00KB)

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM II NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 13.12.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 28.12.2016r.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.

Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Pliki do pobrania:

Regulamin:

PDFRegulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.pdf (1,22MB)

Formularze rekrutacyjne:

DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (2,00MB)
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.doc (1,98MB)
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (1,99MB)
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc (507,50KB)
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc (507,00KB)
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc (497,50KB)
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc (407,50KB)
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc (600,50KB)
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc (393,50KB)
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc (399,50KB)

Załącznik VI rozdział:

DOCX1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx (180,52KB)
DOC10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc (173,00KB)
DOC11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc (170,50KB)
DOC12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc (186,00KB)
DOC13-karta-oceny-formalnej.doc (218,50KB)
DOC14-karta-oceny-merytorycznej.doc (348,00KB)
XLSX15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx (92,67KB)
DOC16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc (175,00KB)
DOC17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc (178,00KB)
DOCX18-oswiad-o-niekaralnosci.docx (161,42KB)
DOC19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc (171,00KB)
DOC2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc (178,00KB)
DOC20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc (172,00KB)
DOC21-oswiad-stosunek-pracy.doc (170,50KB)
DOC22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc (171,00KB)
DOC23-oswiad-brak-przeslanek.doc (171,50KB)
DOC24-regulamin-kow.doc (221,50KB)
DOC25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc (171,00KB)
DOCX26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx (161,46KB)
DOCX27-umowa-szkolno-doradcza.docx (168,19KB)
DOCX3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx (166,51KB)
DOCX4-wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx (162,88KB)
DOCX5-wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx (163,18KB)
DOCX6-umowa-wsparcie-finansowe.docx (185,10KB)
DOCX7-umowa-wsp-pomostowe.docx (170,11KB)
DOC8-aneks.doc (174,00KB)
DOCX9-plan-zalozenie-ps.docx (181,58KB)

Firmówka OWES:
DOCfirmówka OWES.doc (338,50KB)

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu
 

Powiat Kluczborski jest Partnerem w projekcie „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  swoje działania realizuje poprzez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

W ramach  realizacji projekt Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości organizuje szkolenie mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu promocji i budowania wizerunku w podmiotach ekonomii społecznej oraz dostarczenie praktycznych przykładów z zakresu planów marketingowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.11.2016r. w siedzibie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości od godziny 9.00 do 14.00

Kto może starać się o wsparcie?
 

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby i podmioty z obszaru  regionu północnego województwa opolskiego z powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego, brzeskiego  zamierzające założyć działalność   w sektorze ekonomii społecznej lub ją rozwinąć.
 

Więcej informacji o projekcie: http://www.inkubatorkluczbork.pl/529/219/83-o-projekcie.html
 

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wpisanie swoich danych w formularzu:
 

 

 


OWES logo_2.jpeg

AKTUALNA WERSJA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Udostępniamy nową wersję formularzy rekrutacyjnych. Jednocześnie informujemy, że zmiana spowodowana jest zwiększeniem czytelności ich nazw i numeracji. Zawartość merytoryczna formularzy pozostaje bez zmian. Ponadto informujemy, że lider projektu Spółdzielnia Socjalna Usługowo - Handlowo - Produkcyjna w Byczynie zmieniła nazwę na PROFES Spółdzielnia Socjalna, w związku z czym regulamin i załączniki zostały uaktualnione względem wersji udostępnionych w informacji o planowanym naborze do projektu.

 

DOCA.1. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (2,00MB)
DOCA.2. Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić,zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.doc (1,98MB)
DOCA.3. Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne.doc (1,99MB)
DOCB.1. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne.doc (507,50KB)
DOCB.1.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w istniejącym PS.doc (507,00KB)
DOCB.1.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności uczestnika projektu – osoby fizyczne przystępujące zatrudniające się w PS tworzonym przez osoby prawne.doc (497,50KB)
DOCB.2. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne.doc (407,50KB)
DOCB.2.3. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności – osoby prawne - założenie nowego PS lub przekształcenie PES w PS.doc (600,50KB)
DOCC.1. Dane uczestnika indywidualnego.doc (393,50KB)
DOCC.2. Dane uczestnika instytucjonalnego.doc (399,50KB)
 

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE I NABORU REKRUTACJI DO PROJEKTU „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 27.10.2016r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r do godziny 1500.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego. Wypełnione Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w godzinach 800-1500, bądź za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu). Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną automatycznie odrzucone.

Nabór potencjalnych kandydatów na uczestników projektu odbędzie się z pośród trzech grup:

 1. Osoby fizyczne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne – osoby powinny wypełnić druk A.1 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 2. Osoby fizyczne przystępujące do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego oraz zatrudniane w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym – osoby powinny wypełnić druk A.2 Formularz rekrutacji osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.
 3. Osoby prawne zakładające nowe przedsiębiorstwo społeczne lub podmioty przekształcające się z podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne – podmioty powinny wypełnić druk A.3 Formularz rekrutacji osób prawnych zamierzających założyć nowe PS wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny należy złożyć w 2 egzemplarzach (1 w oryginale, drugi poświadczony za zgodność z oryginałem), w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji

z dopiskiem:

Formularz rekrutacyjny

Projekt: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”

 

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13


Regulamin:

DOCXregulamin-swiadczenia-uslug-uczestnikom-projektu.docx (265,27KB)

Formularze rekrutacyjne:

DOCa1_formularz_rekrutacji_os-fiz-nowe-ps.doc (2,00MB)
DOCa2_formularz_rekrutacji_osob_fizycznych-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc (1,98MB)
DOCa3_formularz_rekrutacji_osob_prawnych.doc (1,99MB)
DOCb1_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-nowe-ps.doc (507,50KB)
DOCb12_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-istniejacym-ps.doc (507,00KB)
DOCb13_oswiadczenie_kwalifikowalnosci_os-fiz-przyszatr-w-ps-tworzonym-przez-osoby-prawne.doc (497,50KB)
DOCb2_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc (407,50KB)
DOCb23_oswiadczenie-dotyczace_kwalifikowalnosci.doc (600,50KB)
DOCc1-dane-uczestnika-indywidualnego.doc (610,00KB)
DOCc2-dane-uczestnika-instytucjonalnego.doc (615,00KB)

Załączniki VI rozdział:

DOCX1-karta-oceny-formularza-rekrutacyjnego.docx (180,52KB)
DOC10-zestawienie-towarow-i-uslug.doc (173,00KB)
DOC11-oswiad-o-dokonaniu-zakupow.doc (170,50KB)
DOC12-harmonogram-rzecz-finansowy.doc (186,00KB)
DOC13-karta-oceny-formalnej.doc (218,50KB)
DOC14-karta-oceny-merytorycznej.doc (348,00KB)
XLSX15-zaswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.xlsx (92,67KB)
DOC16-oswiad-o-nieskorzystaniu-z-pomocy-de-minimis.doc (175,00KB)
DOC17-oswiad-o-wysokosci-otrzymanej-pomocy-de-minimis.doc (178,00KB)
DOCX18-oswiad-o-niekaralnosci.docx (161,42KB)
DOC19-oswiad-o-niepodleganiu-karze.doc (171,00KB)
DOC2-oswiadczenie-kwalifikowalnosci-uczestnika.doc (178,00KB)
DOC20-oswiad-o-nieprowadzeniu-dzial-gosp.doc (172,00KB)
DOC21-oswiad-stosunek-pracy.doc (170,50KB)
DOC22-oswiad-o-niekorzystaniu-z-innych-srodkow.doc (171,00KB)
DOC23-oswiad-brak-przeslanek.doc (171,50KB)
DOC24-regulamin-kow.doc (221,50KB)
DOC25-upowaznienie-dla-przedstawiciela-ip.doc (171,00KB)
DOCX26-oswiad-kwalifikowalnosc-vat.docx (161,46KB)
DOCX27-umowa-szkolno-doradcza.docx (168,19KB)
DOCX3-wniosek-wsp-finansowe-zalozenie-ps.docx (166,51KB)
DOCX4wniosek-podst-wsp-pomostowe.docx (162,88KB)
DOCX5wniosek-przedl-wsp-pomostowe.docx (163,18KB)
DOCX6-umowa-wsparcie-finansowe.docx (185,10KB)
DOCX7umowa-wsp-pomostowe.docx (170,11KB)
DOC8-aneks.doc (174,00KB)
DOCX9-plan-zalozenie-ps.docx (181,58KB)

 


OWES logo_2.jpeg

OGŁOSZENIE INFORMACJI O PLANOWANYM I NABORZE DO PROJEKTU: „BYCZYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 27.10.2016r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 14.11.2016r.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale III Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które stanowią rozdział VI i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym.


Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne bądź osoby prawne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Osobą do kontaktu jest Kinga Bogusławska (specjalista ds. Rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77/ 413-41-50 wew. 13

Pliki do  pobrania:

DOCXRegulamin świadczenia usług uczestnikom projektu.docx (265,19KB)

DOCA.1__FORMULARZ_REKRUTACJI_Os. fiz. nowe PS.doc (2,00MB)
DOCA.2_FORMULARZ_REKRUTACJI_OSOB_FIZYCZNYCH-przys.zatr. w istniejącym PS.doc (1,98MB)
DOCA.3_FORMULARZ_REKRUTACJI_OSOB_PRAWNYCH.doc (1,99MB)
DOCB.1_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. nowe PS.doc (507,50KB)
DOCB.1.2_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. przys.zatr. w istniejącym PS.doc (507,00KB)
DOCB.1.3_OSWIADCZENIE_KWALIFIKOWALNOSCI_Os. fiz. przys.zatr. w PS tworzonym przez osoby prawne.doc (497,50KB)
DOCB.2_OSWIADCZENIE DOTYCZACE_KWALIFIKOWALNOSCI.doc (407,50KB)
DOCB.2.3_OSWIADCZENIE DOTYCZACE_KWALIFIKOWALNOSCI.doc (600,50KB)
DOCC.1 dane uczestnika indywidualnego.doc (610,00KB)
DOCC.2 dane uczestnika instytucjonalnego.doc (615,00KB)

DOCX1 karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx (341,75KB)
DOC10 zestawienie towarów i usług.doc (340,50KB)
DOC11 oświad o dokonaniu zakupów.doc (336,50KB)
DOC12 harmonogram rzecz - finansowy.doc (352,50KB)
DOC13 karta oceny formalnej.doc (384,00KB)
DOC14 karta oceny merytorycznej.doc (680,00KB)
XLSX15 zaświadczenie o pomocy de minimis.xlsx (92,67KB)
DOC16 oświad o nieskorzystaniu z pomocy de minimis.doc (341,00KB)
DOC17 oświad o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (344,50KB)
DOCX18 oświad o niekaralności.docx (321,21KB)
DOC19 oświad o niepodleganiu karze.doc (336,50KB)
DOC2 oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc (344,00KB)
DOC20 oświad o nieprowadzeniu dział. gosp..doc (338,50KB)
DOC21 oświad stosunek pracy.doc (337,00KB)
DOC22 oświad o niekorzystaniu z innych środków.doc (338,00KB)
DOC23 oświad brak przesłanek.doc (338,50KB)
DOC24 regulamin KOW.doc (387,50KB)
DOC25 upoważnienie dla przedstawiciela IP.doc (337,50KB)
DOCX26 oświad kwalifikowalność VAT.docx (321,21KB)
DOCX27 umowa szkolno-doradcza.docx (327,95KB)
DOCX3. wniosek wsp. finansowe założenie PS.docx (326,28KB)
DOCX4.wniosek podst. wsp. pomostowe.docx (322,66KB)
DOCX5.wniosek przedł. wsp. pomostowe.docx (322,97KB)
DOCX6 umowa wsparcie finansowe.docx (344,89KB)
DOCX7.umowa wsp. pomostowe.docx (331,66KB)
DOC8. aneks.doc (340,50KB)
DOCX9. plan założenie PS.docx (341,34KB)
DOCfirmówka OWES.doc (333,00KB)
 

 

Przewiń do góry