Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »
  • »
  • »
  • »


RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH I NIE REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach II naboru.

 

PDFLista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego II nabór.pdf (341,69KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 22) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 5+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 6, załącznik nr 19, oświadczenie o statusie podatnika VAT)należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 11.02.2019r. do 15.02.2019r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

 

DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego ważne 2 miesiące.
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)  - należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)

PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (268,92KB)


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych - aktualizacja 04.10.2018 nowy-wersja 5.pdf (971,16KB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
PDFZałącznik-Nr-20-Umowa-na-przyznanie-podstawowego-wsparcia-pomostowego_3.pdf (339,84KB)
PDFZałącznik-Nr-23-Aneks-do-umowy-na-przyznanie-podstawowego-wsparcia-finansowego_3.pdf (305,48KB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru.

PDFLista wniosków rekomendowanych do otrzymania PWP w ramach II naboru.pdf (313,74KB)

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA !!! ZMIANA UMOWY NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ ANEKSU DO UMOWY NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

 

W nawiązaniu do zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego , informujemy że zmianie uległy również zapisy w treści Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
 

Dokumenty obowiązkowe do zapoznania się przez Uczestników:

PDFZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_3.pdf (339,84KB) - zmianie uległy §3, §4, §7.
PDFZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_3.pdf (305,48KB) - zmianie uległy §1, §2, §3.

 

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 18, nr 5, nr 6 oraz nr 19, kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz Oświadczenie o statusie podatnika VAT) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 26.11.2018r. do 30.11.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz wniosku musi być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (268,92KB)

do załącznika nr 5 należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja5.pdf (921,27KB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)

DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU PRZYZNWANIA ŚRODKÓW FINANOSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZESTNIKÓW II NABORU
 

W związku z otrzymanymi Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został uzupełniony o dodatkowy §8 Rozliczenie wsparcia pomostowego (…)

Zmiany dotyczą naborów Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników II Naboru, którzy wraz z Wnioskiem składają dodatkowe oświadczenie o statusie podatnika VAT.


Dokumenty obowiązkowe do zapoznania się przez Uczestników:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja5.pdf (921,27KB)
PDFOświadczenie o statusie podatnika VAT.pdf (269,62KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODWOŁAŃ W RAMACH II NABORU
I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ PO ODWOŁANIACH

 

W związku z zakończeniem procedury odwołań i zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Listy rankingowej po odwołaniach w ramach II Naboru.   Poniżej przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach w ramach II Naboru.

 

PDFLista rankingowa po odwołaniach w ramach II naboru.pdf (187,14KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W  RAMACH II NABORU
I OGŁOSZENIE PODSTAWOWEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy Podstawową listę rankingową w ramach II Naboru.
 

PDFPodstawowa lista rankingowa w ramach II naboru.pdf (641,08KB)

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH I NIE REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.


PDFLista wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (545,74KB)

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI  W RAMACH II NABORU

Informujemy, że w dniu 17.08.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji  dla II Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 27.08.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU
 

Informujemy, że w dniu 13.08.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 20.08.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 22) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 5+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 6 oraz nr 19) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 05.07.2018r. do 12.07.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego ważne 2 miesiące.
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB) - należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 

 


logo 7.3 opis.png

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

PDFLista wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach PWP.pdf (608,13KB)

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW 
II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach II Naboru.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8, a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność. należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 25.06.2018r. do 29.06.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan.docx (162,23KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 7a - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT.docx (119,07KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 7b - Oświadczenie uczestnika projektu który jest płatnikiem podatku VAT.docx (118,95KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,69KB)  - dokument obowiązkowy

 

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB) - dokument obowiązkowy do zapoznania się przez Uczestników.
 

Pozostałe dokumenty do wglądu:

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)

PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE DLA UCZESTNIKÓW I NABORU - VOUCHER SZKOLENIOWY

Informujemy, że uczestnicy którzy otrzymali dotację na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I naboru mogą skorzystać ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w postaci voucherów szkoleniowych do wysokości 1000 zł /uczestnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Partnera projektu: www.igsilesia.pl

Więcej informacji: VOUCHER SZKOLENIOWY

 


logo 7.3 opis.png

PRZEKAZANIE DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ DO PROTOKOŁU Z PRAC  KOMISJI OCENY WNIOSKÓW DLA I NABORU
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12.06.2018r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dodatkowe wyjaśnienia do uwag jakie otrzymaliśmy do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach I Naboru.

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH I NABORU

Informujemy, że w dniu 19.05.2018r. zakończyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Protokół z posiedzenia prac Komisji wraz z załącznikami został przekazany w dniu 25.05.2018r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w celu dokonania weryfikacji.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 18, nr 5, nr 6 oraz nr 19 oraz kopie zaświadczeń o pomocy de minimis) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 23.04.2018r. do 27.04.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz wniosku musi być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami ( z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu z dopiskiem: Podstawowe wsparcie pomostowe – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
PDFZałącznik Nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)

do załącznika nr 5 należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis


Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)

DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 

 


logo 7.3 opis.png

II NABÓR - ETAP V – ZAKTUALIZOWANA OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Informujemy, że osoby znajdujące się na zaktualizowanej ostatecznej liście rankingowej aby stać się Uczestnikami w projekcie zobowiązani są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika w Projekcie (załącznik nr 5) oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 7).

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną ostateczną listę rankingową Uczestników projektu w ramach II Naboru.

PDFZaktualizowana ostateczna lista rankingowa uczestników projektu II Nabór.pdf (1,50MB)

 


logo 7.3 opis.png

II NABÓR - ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach II Naboru.

Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu w ramach II Naboru. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu w ramach II Naboru.

PDFWstępna lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu w ramach II Naboru.pdf (994,75KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW Z NABORU II

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 09.03.2018r..pdf (478,88KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 12.03.2018r..pdf (483,41KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.03.2018r.pdf (473,37KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 14.03.2018r..pdf (474,13KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 15.03.2018r..pdf (488,62KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 20.03.2018r..pdf (390,57KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 21.03.2018r..pdf (389,87KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU II NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu  II Naboru Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” z dniem 28.02.2018r.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODWOŁAŃ W RAMACH I NABORU I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ PO ODWOŁANIACH

 

W związku z zakończeniem procedury odwołań i zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Listy rankingowej po odwołaniach w ramach I Naboru.   Poniżej przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach w ramach I Naboru.

 

PDFLista rankingowa po odwołaniach w ramach I Naboru.pdf (340,20KB)

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W  RAMACH I NABORU I OGŁOSZENIE ZAKTUALIZOWANEJ PODSTAWOWEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników pracy Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy zaktualizowaną Podstawową listę rankingową w ramach I Naboru.

 

PDFZaktualizowana Podstawowa lista rankingowa w ramach I naboru..pdf (537,57KB)

 

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA PRZEDŁUŻAMY II NABÓR

Informujemy o wydłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r. w godz. 8.00 - 14.00.


W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu – tel. kom. 793 815 869

 

 


logo 7.3 opis.png

REKRUTACJA – II NABÓR PRZEDŁUŻENIE

Uprzejmie informujemy, że wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z prośbą o wyrażenie zgody na  wydłużenie terminu naboru formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru.

Aktualnie oczekujemy na odpowiedź w tej sprawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu – tel. kom. 793 815 869

 


logo 7.3 opis.png

PRZEKAZANIE DODATKOWCYH WYJAŚNIEŃ DO PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH I NABORU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25.01.2018 r. zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu dodatkowe wyjaśnienia do uwag jakie otrzymaliśmy do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach I Naboru.
 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA OGŁOSZENIA II NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ponownym rozpoczęciu II naboru formularzy rekrutacyjnych, w ramach którego do udziału w projekcie mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie osoby zamieszkujące tereny gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice zgodnie z decyzją  Zarządu Województwa Opolskiego z  dnia 06 listopada 2017r.

PDFPismo Zarządu Województwa Opolskiego.pdf (335,61KB)
 

W związku z powyższym zmianie uległy:

  1. Regulamin rekrutacji - (§ 1 ust.2  i ust.5; §2 ust.12 oraz §3 ust.1 a).
  2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - (§1 ust.2  oraz § 3 ust.1 a).
  3. Załącznik nr  2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata - (pkt 1).
     

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) można składać osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro (pok.23) od dnia 29.12.2017r. do dnia 31.01.2018r. w  godz. 8.00 - 14.00. 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami

PDFRegulamin rekrutacji do projektu 7.3 - wersja4.pdf (954,01KB)
DOCZałącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (2,01MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCZałącznik Nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalnosci kandydata_3.doc (1,92MB)  -  dokument obowiązkowy,
DOCXZałącznik Nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego do 2ha.docx (115,81KB)  -  dokument obowiązkowy w przypadku ubezpieczenia KRUS,

Pozostałe załączniki tylko do wglądu

DOCXZałącznik Nr 3 - Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego_2.docx (181,45KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.docx (135,30KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności Uczestnika_2.docx (126,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7 - Oświadczenie uczetnika projektu.docx (117,13KB)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja4.pdf (1,22MB)
DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan..docx (156,38KB)
XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCXZałącznik Nr 7a. - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT..docx (119,03KB)
DOCXZałącznik Nr 7b. - Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VAT..docx (118,87KB)
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,67KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,57KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.docx (124,17KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poreczyciela.docx (119,16KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

Ulotka_IIN1.png

Ulotka_IIN2.png

 

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! WZNOWIENIE PROCEDURY WERYFIKACJI WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
W RAMACH I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 07.11.2017r. została wznowiona procedura weryfikacji Wniosków o dofinansowanie w ramach I Naboru.

Za wydłużenie terminu oceny wniosków o przyznanie dotacji, a co za tym idzie za opóźnienie w ogłoszeniu Podstawowej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” odpowiada Realizator projektu tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Na chwilę obecną zespół Biura Projektu pracuje nad weryfikacją uwag do protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przedłożonych przez WUP w Opolu. Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po otrzymaniu z Instytucji Pośredniczącej  zweryfikowanej Podstawowej listy rankingowej informacja o wynikach oceny zostanie upubliczniona na stronie projektu.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości informacji udziela Biuro projektu w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22,  tel. kom. 793 815 869, e-mail:

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA!!! ANULOWANIE II NABORU W RAMACH PROJEKTU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że projekt  „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” zakłada osiągnięcie kryterium merytorycznego z którego wynika, że uczestnikami projektu w pierwszej kolejności muszą być osoby  zamieszkujące tereny gmin o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gmin Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian formalnych dotyczących osiągniecia ww. kryterium, które możliwe są tylko poprzez anulowanie II Naboru formularzy rekrutacyjnych i jego ponowne ogłoszenie, tylko i wyłącznie dla osób zamieszkujących ww. tereny.  

Za spełnienie i monitorowanie tego kryterium merytorycznego odpowiedzialny jest Realizator projektu.

 


logo 7.3 opis.png

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH I NABORU

Informujemy, że w dniu 20.09.2017r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków w ramach I Naboru w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymagane dokumenty zostały przekazane w dniu 27.09.2017r. do IP tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu celem akceptacji. Po otrzymaniu Zaakceptowanej Listy Rankingowej od IP zostanie ona podana do publicznej wiadomości.

 


logo 7.3 opis.png

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW 
I NABORU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu w ramach I Naboru.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 2, nr 7 oraz nr 8, a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność. należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach 16.08.2017r. do 23.08.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Dotacja na założenie działalności gospodarczej – projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.doc (223,85KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 2 - Biznesplan.docx (162,23KB)  - dokument obowiązkowy
DOCXZałącznik Nr 7a - Oświadczenie uczestnika projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT.docx (119,07KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 7b - Oświadczenie uczestnika projektu który jest płatnikiem podatku VAT.docx (118,95KB)  - dokument obowiązkowy do wyboru 7a lub 7b
DOCXZałącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (120,69KB)  - dokument obowiązkowy

 

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych do projektu 7.3 - wersja3.pdf (1,22MB) - dokument do wglądu
 

Pozostałe dokumenty do wglądu:

XLSXZałącznik Nr 3 - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.xlsx (28,57KB)
DOCZałącznik Nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 5 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (1,92MB)
XLSXZałącznik Nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (79,20KB)
DOCXZałącznik Nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyzanie wsparcia finansowego_2.docx (148,00KB)
DOCXZałącznik Nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (229,79KB)
PDFZałącznik Nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (680,22KB)
DOCXZałącznik Nr 12 - Umowa o przyznanie dotacji_2.docx (236,17KB)
DOCXZałącznik Nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (124,18KB)
DOCXZałącznik Nr 14 - Oświadczenie uczestnika projektu lub poręczyciela.docx (119,11KB)
DOCXZałącznik Nr 15 - Oświadczenie wyrażenia zgody małżonkna na wniesienie zabezpieczenia złożenia-poręczenia.docx (123,87KB)
DOCXZałącznik Nr 16 - Zestawienie towarów i_lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rowój przedsiębiorczości.docx (119,17KB)
DOCZałącznik Nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem.doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 19 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nie skorzystaniu przez uczestnika z innych źródeł ....doc (1,91MB)
DOCZałącznik Nr 20 - Umowa na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego_2.doc (1,95MB)
DOCZałącznik Nr 22 - Standardowy wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 23 - Aneks do umowy na przyznanie podstawowego wsparcia finansowego_2.doc (1,92MB)
DOCZałącznik Nr 24 - Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów.doc (1,91MB)

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014_2020.pdf (1,70MB)

 


logo 7.3 opis.png

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE W RAMACH I NABORU 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" w ramach I Naboru.

Poniżej harmonogramy szkoleń dla Uczestników I Naboru.

PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA I.pdf (506,68KB)  - Opole - 20.06.2017r.
PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA II.pdf (506,18KB)  - Kluczbork - 23.06.2017r.
PDFHarmonogram szkoleń - GRUPA III.pdf (507,20KB)  - Kluczbork - 27.06.2017r.

 


logo 7.3 opis.png

ETAP V – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W RAMACH NABORU I

Informujemy, że osoby znajdujące się na ostatecznej liście rankingowej aby stać się Uczestnkami w projekcie zobowiązani są do podpisania Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika w Projekcie (załącznik nr 5) oraz Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 7).

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową Uczestników projektu w ramach I Naboru.

PDFOstateczna lista rankingowa uczestników w ramach I naboru.pdf (579,65KB)

 


logo 7.3 opis.png

ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” w ramach I Naboru.

Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu w ramach I Naboru. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu w ramach I Naboru.

PDFWstępna lista rankingowa uczestników w ramach I naboru.pdf (615,21KB)

 


logo 7.3 opis.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW Z NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!!! Na spotkania z doradcą zawodowym umawiani są wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 08.04.2017r..pdf (491,00KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 10.04.2017r..pdf (481,58KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 11.04.2017r..pdf (490,97KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 12.04.2017r..pdf (503,91KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.04.2017r..pdf (490,92KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 18.04.2017r..pdf (480,77KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 19.04.2017r..pdf (468,38KB)
 


logo 7.3 opis.png

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU I

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu Naboru I Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

Jednocześnie informujemy, że w ramach Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” przewidywany jest Nabór II.

Na chwilę obecną oczekujemy na akceptację przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wymaganych dokumentów do przeprowadzenia II naboru. W momencie akceptacji wszystkich dokumentów przeprowadzimy II Naboru Kandydatów na Uczestników Projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”

 


logo 7.3 opis.png

PRZEDŁUŻAMY NABÓR

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 31.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.


W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


logo 7.3 opis.png

UWAGA PRZEDŁUŻAMY NABÓR

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami (tj. tylko załącznik nr 1 i nr 2 oraz w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS posiadających gospodarstwo rolne do 2ha przeliczeniowych również załącznik nr 6) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 21.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA ZMIANA DOKUMENTÓW !!!

W związku ze zmianą dokumentów rekrutacyjnych oraz dokumentów dotyczących przyznawania wsparcia finansowego informujemy, że wprowadziliśmy dodatkowy zapis dotyczący nieposiadania żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi przez Kandydatów/Uczestników oraz Poręczycieli w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

 

Więcej informacji: Pliki do pobrania

 


logo 7.3 opis.png
 

UWAGA!!!

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 07.03.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

 


logo 7.3 opis.png
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 07.02.2017r. do 21.02.2017r. w godz. 8.00 - 14.00.
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


 

Rekrutacja będzie przebiegać w 5 etapach:

etap I: Przeprowadzenie rekrutacji dla Kandydatów do Projektu na podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena formalna złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;

etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (KR) – ocena merytoryczna Kandydatów, sporządzenie wstępnej listy rankingowej oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny;

etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej;

etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu, sporządzenie protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu.

 

Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Przewiń do góry