Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

RPO+OPO+EFS na www.png

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

W odpowiedzi na liczne zapytania osób chcących starać się o uzyskanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej  w ramach projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych pytań i odpowiedzi.

 

1. Czy możliwe jest przystąpienie do projektu osoby będącej udziałowcem, wspólnikiem lub członkiem Zarządu w spółce prawa handlowego jednocześnie nie zatrudnionego na umowę o pracę? 

Osoby będące udziałowcem, wspólnikiem lub członkiem Zarządu w spółce, mogą być uczestnikami projektu tylko i wyłącznie jeśli spełniają warunek, mówiący o tym, iż są osobami powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto osoby, o których mowa, powinny wykazać, iż z tytułu pełnionej funkcji nie uzyskują dochodu (np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub dokumentu PIT). 
 


2. Czy rolnicy posiadający gospodarstwo poniżej 2ha przeliczeniowych ale ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą zgłosić się do udziału w projekcie, powinni wykazać, iż przeszli z KRUS do ZUS:

- na etapie rekrutacji do projektu (tj. składania wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających ich kwalifikowalność do projektu),

- czy też przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie,

- czy dopiero przed podpisaniem umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Rolnicy posiadający gospodarstwo poniżej 2ha przeliczeniowych ale ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą zgłosić się do udziału w projekcie, powinni złożyć oświadczenie, iż w sytuacji otrzymania dotacji, przeniosą się z KRUS do ZUS, a tym samym złożą stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt.
 


3. Czy osoba będąca na urlopie wychowawczym może wziąć udział w projekcie?

Osoby będące na urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, są uznawane za osoby bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). W związku z powyższym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, spełnia kryteria kwalifikowalności w projekcie.
 


4. Czy osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne i pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne lub osoba, która jest na rencie i pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne może wziąć udział w projekcie?

Osoba nieaktywna zawodowo, to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, czyli nie jest gotowa do podjęcia pracy i nie poszukuje aktywnie zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy. Jeżeli dana osoba spełnia te warunki, to fakt nabytego prawa do emerytury lub renty nie wyklucza jej z możliwości uczestniczenia w projekcie jako osoba bierna zawodowo.

W związku z powyższym, osoba pobierająca emeryturę/rentę może ubiegać się o udzielenie wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach niniejszego projektu pod warunkiem, że fakt ten nie stoi w sprzeczności z innymi przepisami prawa.

 

Więcej informacji w Zakładce - Projekty 2014-2020 w Menu głównym.

 

KIP + IZBA_z.png

 

Przewiń do góry