Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ ZASAD UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RPO WO 2014-2020

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:
 

 • doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
   
 • poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
   
 • rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
   
 • doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
   

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!!! Na spotkania z doradcą zawodowym umawiani są wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

 

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 02.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 07.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 08.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 09.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 10.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 14.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 15.05.2019.pdf
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 16.05.2019.pdf

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!!
PRZEDŁUŻAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami tj. załącznik nr 1 i nr 2 należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 10.04.2019r. w godz. 8.00 - 14.30. 

 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc - dokument do wglądu.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf - dokument do wglądu.


 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!!  OGŁASZAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WSPARCIE NA STARCIE"

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie"

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 20.03.2019r. do 03.04.2019r. w godz. 8.00 - 14.30. 
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf

 

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

 

Rozpoczęła się realizacja projektu "Wsparcie na starcie". Wkrótce zostanie ogłoszony nabór Kandydatów na Uczestników projektu. Na stronie projektu umieszczony zostanie Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 

Szukaj na stronie

WNS_2.png

2.3 II_m.png

7.3 logo_1.png

bowes.png

PZ_1.jpeg

Wsparcie w starcie_1.png