Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!! DOTYCZY II NABORU KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

W związku z rozpoczęciem II rundy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" poniżej zamieszczono zaktualizowany Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.
 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ulotka_cieta_A5_2.jpeg

ulotka_cieta_A5_22.jpeg
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ REGULAMNIU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują  nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. (wersja nr 4) przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na stracie”
 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 23 kwietnia 2019r. 
 

Zmianie uległy zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

 • strona 8  - § 3 ust. 8;
 • strona 25 - § 6 ust. 4 pkt f);
 • strona 26 - § 6 ust. 12;
 • strona 28 - § 6 ust. 18 pkt b);
 • strona 29 - § 7 ust. 6;
 • strona 34 - § 8 ust. 3 pkt g);
 • strona 40 - § 9 ust. 5 pkt g);
 • oraz Załącznik nr 12 i nr 21
   

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA !!! - ZMIANA OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zaktualizowaniu Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6.

Załączniki zaktualizowano pod kątem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Wsparcie na starcie”.


DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:

 • doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
   
 • poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
   
 • rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
   
 • doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
   

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

Pliki do pobrania w ramach projektu "Wsparcie na starcie"

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry