Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!! DOTYCZY II NABORU KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

W związku z rozpoczęciem II rundy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" poniżej zamieszczono zaktualizowany Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.
 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf (1,24MB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB)
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (769,53KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx (770,64KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx (765,22KB)
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf (81,88KB)
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf (174,36KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx (16,16KB)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf (2,53MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (766,42KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (22,00)
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (794,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,50KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (762,11KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (785,46KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (787,03KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (999,36KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (780,07KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (765,04KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (760,66KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (760,78KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (763,94KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,49KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (763,35KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (764,27KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (809,00KB)
 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf (2,14MB)

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ulotka_cieta_A5_2.jpeg

ulotka_cieta_A5_22.jpeg
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ REGULAMNIU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują  nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. (wersja nr 4) przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na stracie”
 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 23 kwietnia 2019r. 
 

Zmianie uległy zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

 • strona 8  - § 3 ust. 8;
 • strona 25 - § 6 ust. 4 pkt f);
 • strona 26 - § 6 ust. 12;
 • strona 28 - § 6 ust. 18 pkt b);
 • strona 29 - § 7 ust. 6;
 • strona 34 - § 8 ust. 3 pkt g);
 • strona 40 - § 9 ust. 5 pkt g);
 • oraz Załącznik nr 12 i nr 21
   

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf (1,15MB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (779,91KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,47KB)

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA !!! - ZMIANA OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zaktualizowaniu Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6.

Załączniki zaktualizowano pod kątem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Wsparcie na starcie”.


DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx (770,61KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx (765,03KB)

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:

 • doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
   
 • poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
   
 • rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
   
 • doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
   

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

Pliki do pobrania w ramach projektu "Wsparcie na starcie"

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf (856,95KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,00KB) - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (776,34KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc (158,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc (145,00KB) - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf (1,12MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (771,70KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (769,79KB)
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (791,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (767,61KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (794,54KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (796,32KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (822,78KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (790,58KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (764,06KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (765,50KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (769,72KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (830,00KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (769,56KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (804,00KB)

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf (1,73MB)

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry