Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

 

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!! DOTYCZY II NABORU KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

W związku z rozpoczęciem II rundy realizacji projektu "Wsparcie na starcie" poniżej zamieszczono zaktualizowany Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. wsparcia prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.
 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc
 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wer5 2020.pdf

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ulotka_cieta_A5_2.jpeg

ulotka_cieta_A5_22.jpeg
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ REGULAMNIU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują  nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. (wersja nr 4) przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na stracie”
 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 23 kwietnia 2019r. 
 

Zmianie uległy zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

 • strona 8  - § 3 ust. 8;
 • strona 25 - § 6 ust. 4 pkt f);
 • strona 26 - § 6 ust. 12;
 • strona 28 - § 6 ust. 18 pkt b);
 • strona 29 - § 7 ust. 6;
 • strona 34 - § 8 ust. 3 pkt g);
 • strona 40 - § 9 ust. 5 pkt g);
 • oraz Załącznik nr 12 i nr 21
   

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA !!! - ZMIANA OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zaktualizowaniu Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6.

Załączniki zaktualizowano pod kątem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Wsparcie na starcie”.


DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:

 • doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
   
 • poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
   
 • rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
   
 • doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
   

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

Pliki do pobrania w ramach projektu "Wsparcie na starcie"

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png