Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

OGŁASZAMY II NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"WSPARCIE NA STARCIE"

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie" w ramach II naboru.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o składanie dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

W uzasadnionych przypadkach tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego możliwe jest złożenie dokumentów osobiście w biurze projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji str. 7 § 4 pkt 2. należy złożyć w dniach od 15.02.2021r. do 26.02.2021r. w godz. 7.30 - 14.30.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Prosimy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. W przypadku zrekrutowania wymaganej liczby osób zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub w przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób w ww. terminie możemy wydłużyć nabór.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci, osoby posiadające jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia, osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, osoby prowadzące działalność w sektorze specjalizacji regionalnych oraz osoby prowadzące działalność generującą dodatkowe miejsce pracy. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

W związku z powyższym prosimy o dokładne zapoznanie się z § 4 str. 7-9 Regulaminu Rekrutacji określającym szczegółowo sposób wypełnienia i złożenia wymaganych dokumentów.

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji - Wsparcie na starcie - wersja2.pdf (1,24MB) - do zapoznania
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - do wypełnienia
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,50KB) - do wypełnienia
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (769,53KB) - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika - 01.02.2021.docx (770,64KB) - do zapoznania
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu - 01.02.2021.docx (765,22KB) - do zapoznania
PDFZałącznik nr 7 - Wzór wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia.pdf (81,88KB) - do zapoznania
PDFZałącznik nr 7 - Wniosek US-7 o wydanie zaświadczenia - do wypełnienia.pdf (174,36KB) - jeśli dotyczy
DOCXZałącznik nr 8 - Wzór zaświadczenia z ZUS.docx (16,16KB) - do zapoznania

 

Kontakt z Biurem Projektu...

Więcej informacji o projekcie...

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry