Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ulotka_cieta_A5_2.jpeg

ulotka_cieta_A5_22.jpeg
 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, poniżej załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie na starcie”.

 

 PDFLista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (655,25KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


UWAGA !!!

ZMIANA W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE”

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę  w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
 

Zmiany te przewidują:
 

 • możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);
   
 • wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego /przedłużonego osobom:
  - które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie środków,
  - które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania, a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;
   
 • umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;
   
 • możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);
   
 • w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;
   
 • możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).
   

Obecne zmiany obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
 

Ponadto w przypadku uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z Wytycznych dotyczących rynku pracy będzie możliwe wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe będzie wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego.
 

W związku z powyższym, w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej, zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji ww. zmian w projekcie oraz dokumenty, na podstawie których będą Państwo mogli wnioskować o ich dokonanie.

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


UWAGA!!!

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA ADMINISTRACJI KLUCZBORKSIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


W związku z zaistniałą sytuacją stanowiącą zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem informujemy, że od dnia 13.03.2020 biuro administracji Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie niedostępne dla osób z zewnątrz do odwołania.

Wszelkie sprawy z biurem KIP można załatwić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Nr telefonu: 77 456 32 60, 77 412 91 13

E-mail:

W ramach realizacji projektu “Wsparcie na starcie”

Nr telefonu: 736 224 961

E-mail:

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie.

 

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WSPARCIE NA STARCIE"

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (tj. załącznik nr 23) wraz z wymaganymi załącznikami (tj. zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, załącznik nr 6+kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, załącznik nr 7, załącznik nr 20, należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 09.03.2020r. do 19.03.2020r. w godz. 7.00 - 14.30.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć  w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny skoroszyt.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową za termin złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu  do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Imię, Nazwisko Uczestnika , adres do korespondencji Uczestnika projektu
z dopiskiem: Przedłużone wsparcie pomostowe – projekt „Wsparcie na starcie”

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
plus zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz  o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z ZUS i Urzędu Skarbowego.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB) - należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, poniżej przedstawiamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie na starcie”.
 

PDFLista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.pdf (683,36KB)
 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!!

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego z wymaganymi załącznikami dla Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”. 

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 19, nr 6, nr 7, nr 14, nr 15, nr 20, oraz kopie zaświadczeń o pomocy de minimis należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 07.01.2020r. do 13.01.2020r. w godz. 8.00 - 14.30.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią).

Każdy egzemplarz wniosku musi być wpięty w osobny skoroszyt z przeźroczystym frontem.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”. Wniosek należy własnoręcznie podpisać, ponumerować jego strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Dokumenty, o których mowa powyżej przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wysłany Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową/kurierem należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Imię i nazwisko Uczestnika
adres do korespondencji Uczestnika projektu

 

 

                                                                                                                                        
                                        Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
                                        ul. Sienkiewicza 22
                                        46-200 Kluczbork
                                        Projekt „Wsparcie na stracie”
                                        Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (769,72KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)

do załącznika nr 6 należy dołączyć kopie otrzymanych wcześniej zaświadczeń o pomocy de minimis.

Pozostałe dokumenty do wglądu:

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf (1,15MB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (794,54KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (796,32KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (822,78KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (764,06KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (765,50KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,47KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (769,56KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (804,00KB)

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PROCEDURY ODWOŁAŃ 
I OGŁOSZENIE LISTY RANKINGOWEJ PO ODWOŁANIACH ORAZ LISTY REZERWOWEJ

 

W związku z zakończeniem procedury odwołań w ramach projektu „Wsparcie na starcie” poniżej przedstawiamy listę rankingową po odwołaniach oraz listę rezerwową.

 

PDFLista rankingowa po odwołaniach.pdf (443,49KB)
PDFLista rezerwowa.pdf (245,34KB)
 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I OGŁOSZENIE PODSTAWOWEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu „Wsparcie na starcie” poniżej przedstawiamy Podstawową listę rankingową.

PDFPodstawowa lista rankingowa.pdf (1,96MB)

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 3, nr 8 oraz potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność, należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 18.09.2019r. do 26.09.2019r. w godzinach pracy Inkubatora.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji musi wypełnić Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w formacie zgodnym z podanym na stronie internetowej projektu: www.inkubatorkluczbork.pl . Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią), każdy egzemplarz ma być wpięty w osobny plastikowy skoroszyt z przeźroczystym frontem.

UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Komplet dokumentów należy trwale spiąć, ponumerować ich strony łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Wniosek o przyznanie dotacji można także przesłać pocztą tradycyjną/kurierem.

W przypadku wysłania Wniosku drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a nie datę stempla pocztowego.

Wnioski o przyznanie dotacji, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru zostaną odrzucone i nie będą zwracane Uczestnikowi projektu.

Wniosek wysłany pocztą/kurierem należy złożyć w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:


Imię i nazwisko,
adres Uczestnika Projektu

                                                                          

                                                                                                                    Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
                                                                                                                    ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork
                                                                                                                    Projekt „Wsparcie na starcie”
                                                                                                                    Wniosek o przyznanie dotacji

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

1. DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (771,70KB) -  dokument obowiązkowy.
2. DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB) -  dokument obowiązkowy.
3. DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (767,61KB) -  dokument obowiązkowy.
4. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym -  dokument obowiązkowy.


Dokumenty obowiązkowe do zapoznania:

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf (1,15MB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (769,79KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (791,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (794,54KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (796,32KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (822,78KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (779,91KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (764,06KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (765,50KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (769,72KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,47KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (769,56KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (804,00KB)

 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

ETAP IV i V – PRZEPROWADZENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ ORAZ OGŁOSZENIE OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu procedury odwoławczej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”. - po rekrutacji uzupełniającej.

Etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników projektu, sporządzenie protokołu z prac KR oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu (Załącznik nr 5) wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu (Załącznik nr 6).

W związku z powyższym prosimy osoby, które znajdują się na ostatecznej liścia rankingowej od pozycji 1 do 4 o zgłaszanie się do Biura Projektu celem podpisania stosownych oświadczeń.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu - po rekrutacji uzupełniającej.

PDFOstateczna lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu.pdf (266,75KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie” – po rekrutacji uzupełniającej.


Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Kandydatów na Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu - po rekrutacji uzupełniającej.

PDFWstępna lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu.pdf (276,97KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie” - (po rekrutacji uzupełniającej).

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.
 

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 22.07.2019.pdf (440,95KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 23.07.2019.pdf (445,22KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ REGULAMNIU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują  nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. (wersja nr 4) przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 681/2019 w dniu 23 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym zmianie uległa treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z załącznikami), w związku z zawarciem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu „Wsparcie na stracie”
 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 23 kwietnia 2019r. 
 

Zmianie uległy zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w zakresie:

 • strona 8  - § 3 ust. 8;
 • strona 25 - § 6 ust. 4 pkt f);
 • strona 26 - § 6 ust. 12;
 • strona 28 - § 6 ust. 18 pkt b);
 • strona 29 - § 7 ust. 6;
 • strona 34 - § 8 ust. 3 pkt g);
 • strona 40 - § 9 ust. 5 pkt g);
 • oraz Załącznik nr 12 i nr 21
   

PDFRegulamin przyznawania wsparcia - Wsparcie na starcie - wersja2 - 23.04.2019.pdf (1,15MB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (779,91KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,47KB)

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)
 

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!!
WZNAWIAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU


Informujemy, iż w związku z kolejnym wycofaniem się Uczestników z udziału w projekcie, wznawiamy rekrutację Kandydatów na Uczestników projektu.

Poszukiwane są osoby o statusie osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, które ukończyły 30 rok życia i zamieszkują teren województwa opolskiego.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami tj. załącznik nr 1 i nr 2 należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 12.07.2019 r. do 17.07.2019 r., w godzinach od 8:00 do 14:30.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W przypadku zrekrutowania wcześniej odpowiedniej ilości osób nabór zostanie zamknięty.

 

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf (856,95KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,00KB) - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (776,34KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx (770,61KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx (765,03KB) - dokument do wglądu.

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpegEFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

ETAP IV i V – PRZEPROWADZENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ ORAZ OGŁOSZENIE OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu procedury odwoławczej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”. 

Etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej.

Etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników projektu, sporządzenie protokołu z prac KR oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu (Załącznik nr 5) wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu (Załącznik nr 6).
 

W związku z powyższym prosimy osoby, które znajdują się na ostatecznej liścia rankingowej od pozycji 1 do 50 o zgłaszanie się do Biura Projektu celem podpisania stosownych oświadczeń.
 

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu.


PDFOstateczna lista rankingowa Kandydatów na Uczestników projektu.pdf (898,61KB)
 

 

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA !!! - ZMIANA OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA PROJEKTU
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zaktualizowaniu Załącznika nr 5 i Załącznika nr 6.

Załączniki zaktualizowano pod kątem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Wsparcie na starcie”.


DOCXZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu - 14.06.2019r..docx (770,61KB)
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu - 14.06.2019r..docx (765,03KB)

 


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

ETAP III – ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”.

Etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej  - ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników projektu. Sporządzenie wstępnej listy rankingowej Kandydatów na Uczestników projektu oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową Kandydatów na Uczestników projektu.
 

PDFWstępna lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu..pdf (912,77KB)


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png


UWAGA !!! DOTYCZY ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH
 

Instytucja Pośrednicząca – tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przypomina, że zgodnie z zapisem wynikającym z przepisów rozporządzenia ogólnego* występuje zakaz podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!! ZMIANA TREŚĆ ZASAD UDZIELANIA WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RPO WO 2014-2020

 

Informujemy, iż z dniem 23 kwietnia 2019r. obowiązują nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. Zasady uległy zmianie w następującym zakresie:
 

 • doprecyzowania informacji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z rekomendacjami MIiR,
   
 • poszerzenia katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego o: zakup kas fiskalnych,
   
 • rozliczenia środków wsparcia finansowego na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych,
   
 • doprecyzowania definicji osoby ubogiej pracującej.
   

Poniżej nowe Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej - wersja 4.pdf (1,88MB)


 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

ETAP II - SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM DLA KANDYDATÓW

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu Rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Wsparcie na starcie”.

Etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami zawodowymi badającymi predyspozycje Kandydatów na Uczestników Projektu do prowadzenia działalności gospodarczej.

UWAGA!!! Na spotkania z doradcą zawodowym umawiani są wyłącznie Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę formalną złożonych Formularzy rekrutacyjnych.

 

PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 02.05.2019.pdf (445,21KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 07.05.2019.pdf (444,74KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 08.05.2019.pdf (452,56KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 09.05.2019.pdf (448,70KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 10.05.2019.pdf (441,42KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 13.05.2019.pdf (452,55KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 14.05.2019.pdf (449,81KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 15.05.2019.pdf (441,75KB)
PDFLista osób na spotkanie z doradcami zawodowymi w dniu 16.05.2019.pdf (446,33KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

UWAGA!!!
PRZEDŁUŻAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o przedłużeniu terminu składania formularzy rekrutacyjnych Kandydatów na Uczestników Projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami tj. załącznik nr 1 i nr 2 należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro do dnia 10.04.2019r. w godz. 8.00 - 14.30. 

 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.


Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf (856,95KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,00KB) - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (776,34KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc (158,50KB) - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc (145,00KB) - dokument do wglądu.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf (1,12MB) - dokument do wglądu.


 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png
 

UWAGA!!!  OGŁASZAMY NABÓR KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WSPARCIE NA STARCIE"

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie"

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji należy złożyć osobiście w Biurze Projektu tj. Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 20.03.2019r. do 03.04.2019r. w godz. 8.00 - 14.30. 
 

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Regulamin Rekrutacji wraz z załącznikami:

PDFRegulamin rekrutacji do Projektu - Wsparcie na starcie.pdf (856,95KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc (259,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie kwalifikowalności kandydata.doc (150,00KB) - dokument do wypełnienia.
DOCXZałącznik nr 3 - Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.docx (776,34KB) - dokument do wglądu.
DOCXZałącznik nr 4 - Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego.docx (770,58KB) - dokument do wglądu.
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika.doc (158,50KB) - dokument do wypełnienia.
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie Uczestnika projektu.doc (145,00KB) - dokument do wypełnienia.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf (1,12MB)
DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (771,70KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx (769,79KB)
DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (791,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,00KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz inforamcji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (767,61KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (794,54KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (796,32KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (822,78KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (790,58KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (764,06KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (765,21KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (765,50KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (769,72KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.doc (830,00KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (769,56KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (769,69KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (804,00KB)

 

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

PDFZasady udzielania wsparcia na założenie działalności gospodarczej.pdf (1,73MB)

 

 

ulotka_cieta_A5_2.jpeg
ulotka_cieta_A5_22.jpeg

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

 


EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

 

Rozpoczęła się realizacja projektu "Wsparcie na starcie". Wkrótce zostanie ogłoszony nabór Kandydatów na Uczestników projektu. Na stronie projektu umieszczony zostanie Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry