Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI W RAMACH II NABORU.

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami (tj. załącznik nr 1, nr 3, nr 8 oraz potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym a także wymagane kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność, należy złożyć w Biurze Projektu tj. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 08.07.2021r. do 14.07.2021r. w godzinach od 7.00 – 14.30.

 

Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji musi wypełnić Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w formacie zgodnym z podanym poniżej na stronie internetowej projektu: www.inkubatorkluczbork.pl. Dokumenty przygotowane przy użyciu niestandardowego formularza, bez kompletu załączników i opracowane niezgodnie z wymaganym formatem będą odrzucone na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez Uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

 UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Kopie załączonych dokumentów do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez Uczestnika.

Komplet dokumentów należy trwale spiąć, ponumerować każdą stronę (nawet puste) łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Każdy egzemplarz powinien być wpięty w osobny plastikowy skoroszyt z przeźroczystym frontem.
 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym utrudnienia preferujemy aby Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami dostarczyć do Biura Projektu za pomocą poczty tradycyjnej/ lub kurierem.
 

W przypadku wysłania Wniosku drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a nie datę stempla pocztowego.

Wnioski o przyznanie dotacji, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru zostaną odrzucone i nie będą zwracane Uczestnikowi projektu.

Wniosek wysłany pocztą/kurierem należy złożyć w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:


Imię i nazwisko,
adres Uczestnika Projektu

                                                                          

                                                                                                        Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
                                                                                                        ul. Sienkiewicza 22 46-200 Kluczbork
                                                                                                        Projekt „Wsparcie na starcie” - II Nabór
                                                                                                        Wniosek o przyznanie dotacji

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

1. PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf (2,53MB)
2. DOCXZałącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji.docx (766,42KB) - dokument obowiązkowy.
3. DOCZałącznik nr 3 - Biznesplan.doc (273,50KB) - dokument obowiązkowy.
4. DOCXZałącznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx (762,11KB) - dokument obowiązkowy.
5. Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym -  dokument obowiązkowy.
6. Kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu tj. pozwolenia na budowę/ przebudowę/ odbudowę lub pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części pod planowaną działalność - jeśli dotyczy.


Dokumenty obowiązkowe do zapoznania:


XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (794,50KB)
DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,50KB)
PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (785,46KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (787,03KB)
PDFZałącznik nr 11 - Regulamin Komisji Oceny Wniosków.pdf (999,36KB)
DOCXZałącznik nr 12 - Umowa na otrzymanie dotacji.docx (780,07KB)
DOCXZałącznik nr 13 - Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.docx (765,04KB)
DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (760,66KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (760,78KB)
DOCXZałącznik nr 19 - Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (763,94KB)
DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
DOCXZałącznik nr 21 - Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.docx (771,49KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (763,35KB)
DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (764,27KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (809,00KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry