Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

EFS Opol i opis LOGO - kolor.png

 

UWAGA!!!

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości  informuje, że nabór WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW projektu „Wsparcie na starcie” zostaje wydłużony do dnia 28.01.2022r. do godz. 14.30.
 


 

UWAGA!!! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU.

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu naboru Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23)  wraz z załącznikami  złożonego przez uczestnika projektu w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
 

Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane będzie przez kolejne 6 m-cy, (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowozałożonej działalności gospodarczej, istnieje celowość udzielania jej dalszej pomocy (np. “martwy sezon” na dany rodzaj usług).
 

Uczestnik projektu wnioskuje o wsparcie w kwocie nie wyższej niż 1000 zł brutto.

Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane będzie miesięcznie w kwocie netto.
 

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu tj. w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork, I piętro w dniach od 30.12.2021 do 20.01.2022 od godz. 8:00 do 14.30.

 

W celu ubiegania się o podstawowe wsparcie pomostowe w Biurze Projektu należy złożyć wymagane  dokumenty:

 1. Załącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, (zaświadczenie z ZUS  i Urzędu Skarbowego).
 3. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń de minimis z otrzymanego wsparcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 4. Załącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 5. Załącznik nr 14 – Oświadczenie o nieposiadaniu długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że dana osoba nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej.
 6. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.
 7. Załącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy….

 

Każdy wydatek w ramach wnioskowanego przedłużonego wsparcia pomostowego należy wyczerpująco uzasadnić kilkoma zadaniami w odpowiednim miejscu w tabelce tj. Uzasadnienie wydatków oraz opisać wyczerpująco kondycję firmy szczegółowo w miejscu UZASADNIENIE pod tabelką.
 

Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane będzie tylko tym Uczestnikom, którzy wyczerpująco przedstawią informację, iż w skutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej firmy istnieje celowość przyznania dalszej pomocy w formie wsparcia.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

 UWAGA!!! oryginał i kopia Wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Komplet dokumentów należy trwale spiąć, ponumerować każdą stronę (nawet puste) łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej).

Każdy egzemplarz powinien być wpięty w osobny plastikowy skoroszyt z przeźroczystym frontem.

Kopie dokumentów załączonych do Wniosku muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu, poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika projektu lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony …”, aktualnej daty, własnoręcznego czytelnego podpisu uczestnika projektu, ponumerowanie i parafowanie każdej strony kopii dokumentu przez uczestnika projektu.

Wniosek oraz wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać wypełnione elektronicznie w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany przez uczestnika projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

 

Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:

 • koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
 • koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy lub w przypadku posiadania prawa własności i pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń (z wyłączeniem leasingu i wynajmu pojazdów),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych, (pod warunkiem posiadania umowy na firmę za w/w koszty), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt abonamentu za użytkowanie łącza internetowego,
 • koszty obsługi konta bankowego (w tym koszty przelewów),
 • koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób, mienia, OC tylko związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty środków czystości i innych materiałów związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i biurowych, tj. papieru do drukarki, tonerów, kopert, segregatorów, paliwa, itp.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości str. 36-40
 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i związane z tym utrudnienia preferujemy aby Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dostarczyć do Biura Projektu za pomocą poczty tradycyjnej/ lub kurierem.

W przypadku wysłania Wniosku drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a nie datę stempla pocztowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru zostaną odrzucone i nie będą zwracane Uczestnikowi projektu.

Wniosek wysłany pocztą/kurierem należy złożyć w 2 egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:


Imię i nazwisko,
adres Uczestnika Projektu

                                                                          

                                                                     Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
                                                                     ul. Sienkiewicza 22
                                                                     46-200 Kluczbork
                                                                     z dopiskiem:
                                                                     Projekt „Wsparcie na starcie” - II Nabór
                                                                     Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

1. DOCXZałącznik nr 23 - Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.docx (764,27KB)
2. DOCZałącznik nr 6 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.doc (800,50KB)
3. PDFZałącznik nr 7 - Formularz informacji przedstawiancyh przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (385,72KB)
4. DOCXZałącznik nr 14 - Oświadczenie Uczestnika poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów.docx (761,20KB)
5. DOCXZałącznik nr 15 - Oświadczenie o braku zakazu dostępu do środków publicznych.docx (760,66KB)
6. DOCXZałącznik nr 20 - Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł.docx (760,41KB)
7. Zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, (zaświadczenie z ZUS  i Urzędu Skarbowego).
 

Dokumenty obowiązkowe do zapoznania:

PDFRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Wsparcie na starcie - wersja3.pdf (2,53MB)
XLSXZałącznik nr 4 - Zaświadczenie o pomocy de minimis ( wzór).xlsx (28,40KB)
DOCXZałącznik nr 9 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (785,46KB)
DOCXZałącznik nr 10 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.docx (787,03KB)
DOCXZałącznik nr 16 - Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia złożenie poręczenia.docx (763,25KB)
DOCXZałącznik nr 17 - Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.docx (760,72KB)
DOCXZałącznik nr 18 - Zestawienie towarów i lub usług których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości.docx (760,78KB)
DOCXZałącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodzie brutto dla Poręczycieli prowadzacych działalność.docx (763,35KB)
DOCZałącznik nr 24 - Aneks do umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego.doc (809,00KB)

 

 

OdR i KIP logo 7.3 kolor.jpeg

Przewiń do góry