Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

oprocentowanie 4,03 % przy zastosowaniu pomocy publicznej

bez opłat i prowizji

 

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą ofertą niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom proponujemy podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Wiemy jak ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też proponujemy podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

Mamy nadzieję, iż przedstawiona oferta w pełni odzwierciedla Państwa potrzeby i spełnia wszelkie oczekiwania.

Zawsze z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 103. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na naszej stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 • należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 • posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego;
 • przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego.

 

Przeznaczenie pożyczki

 • pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
 • pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym;
 • pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

 

Oprocentowanie pożyczki

 • oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń,

od 5,51 % w skali roku

 • oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy publicznej jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, przy czym oprocentowanie nie może być niższe, niż 3,5 % w stosunku rocznym. Aktualnie oprocentowanie wynosi,

od 4,03 % w skali roku

Ø     Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.

 

Wysokość pożyczki

 • maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 zł netto;
 • minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 • koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

 

Okres spłaty pożyczki

 • maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 60 miesięcy;
 • karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

 

Zabezpieczenie pożyczki

 • obowiązkową formą jest weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu”;
 • dodatkowe zabezpieczenie, a w szczególności w przypadku pożyczek przekraczających wartość 30 000,00 zł, stanowią formy określone w umowie pożyczki.

 

Wniosek o pożyczkę

 • Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru;
 • wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco;
 • maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

 

Przeznaczenie pożyczki – przykłady

 • na zakup samochodów, maszyn, urządzeń i ciągników;
 • na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
 • na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
 • na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
 • na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
 • na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
 • na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

 

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

 

Zespół Funduszy Pożyczkowych MŚP (FP)

Bogusława Konczewska-Podsiadlik – tel. 77 45 45 891 wew. 149; e-mail: ,

Marzena Bagińska – tel. 77 45 45 891 wew. 129; e-mail: ,

Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103, e-mail: m.oleksiewicz@wfosigw.opole.pl,

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

 

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” a do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie warunki wynikające z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

źródło: www.wfosigw.opole.pl

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png