Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 27 sierpnia do 14 września 2012 r. do godziny 16.30 a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Pilotażu wynosi: 147 454 921 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 616 184 623 PLN.

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN.

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach konkursu.

Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach Pilotażu odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93.

Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków (tutaj)

Źródło: umwd.dolnyslask.pl
 

Szukaj na stronie

01_cod.jpeg

WNS_2.png

2.3 II_m.png

Wsparcie w starcie_1.png